فيلم/ امروز بازار و کسبه شوش به جمع کارگران هفت تپه پيوستند شنبه ۲۶ آبان ۹

 tazahorat-shush

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFcfY_Usli8

 

جهت دیدن فیلم لطفا اینجا را کلیک کنید