تظاهرات اعتراضی دانشجویان و مردم در دهم دی

tazahorat10 dey

شعار مرگ بر دیکتاتور