عبدالناصر همتی: بخش عمده‌ ای از حجم نقدینگی تبدیل به تسهیلات تولیدی و غیر تولیدی و انواع دیگر دارایی شده که بخش عمده آنها بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد

banque makazi 18092014 به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اینستاگرام خود نوشت: در بحث هدایت نقدینگی دو نکته مهم وجود دارد:
 
نکته اول مفهوم نقدینگی است: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیر آن، شده و یا توسط خود بانک‌ ها، تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است که بخش عمده آنها، هم راستا با تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد. 
 
نکته دوم اینکه: نقدینگی در بخش‌ هایی متمرکز می‌ شود که بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) را داشته باشد. لذا، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید، بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد بشود. با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.