دعوت به جلسه سخنرانی - قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه دوران گذار ، برنامه عمل

jalase-HH-2019