کتاب امرهای واقع چیست ؟ و کتاب امرهای واقع مستمر از خود بیگانه ساز و از خود بیگانه انتشار یافته اند .

amre waghe-1-kuchak1 

 

 

 در بخشی از مقدمه چنین آمده است :

شناختن امرهای واقع نه تنها بدینخاطر اهمیت دارد که کار دانشها شناسایی آنها است، بلکه از ایننظر هم که انسانها، روزانه، فراوان امر ایجاد می‌‌کنند نیز تا بخواهی مهم است. هم برای ایجاد کنندگان و هم برای شناسایی کنندگان. زیرا باید بدانند کدام امرها پیشتر واقع شدهاند و توسط آنها باز تولید میشوند و یا توسط خود آنها ایجاد میشوند و جبر خود را بر آنها تحمیل می‌‌کنند و چگونه میتوان از جبر این گونه امرهای واقع رها شد. در حقیقت، هر رابطه قوایی ایجادکنندگانش را گرفتار جبر خود میکند. بنابر این، هر بار که شهروندان، در روابط با یکدیگر، ترکیبی از زور و پول و علم و فن و... بکار میبرند، خود را گرفتار جبر روابط قوا و تخریبی می‌‌کنند که بکاربردن این ترکیب ببار میآورد. اینگونه امرهای واقع را ضد حیات میدانند. این امرها تخریب مهمتری نیز می‌‌کنند و آن اینکه فکر راهنمای برقرارکنندگان رابطه قوا و بکاربرندگان ترکیب را از خود بیگانه می‌‌کنند. چراکه برقرارکردن رابطه قوا و بکاربردن ترکیب در این رابطه، نیازمند توجیه است. این توجیه را فکر راهنما برعهده دارد. فکر راهنما برای اینکه رابطه قوا و تخریب را توجیه کند، نخست باید در بیان قدرت از خود بیگانه شود و سپس گرفتار از خود بیگانگی مداومی بگردد تا بتواند مواضع ضد و نقیض برقرارکنندگان پرشمار روابط قوا را توجیه کند. جریان این از خود بیگانگی است که دین یا مرام تا خالی شدن کامل از حقوق و پرشدنش از توجیهگرهای قدرت، طی میکند و سرانجام، از توجیه ناتوان شود و بمیرد. روابط قوا، در اندیشه یا اندیشههای راهنمای جامعه که بدینسان از خود بیگانه میشود یا میشوند، نخست هشدار و انذار دهنده‌‍ها که حقوق هستند را در خوان هفتم غفلت زندانی و مشاهده ناکردنی می‌‌کنند.

 

   بدینقرار، هر عضو جامعه باید بداند که با هر رابطه قوایی که برقرار میکند، امر واقع دیگری را هم ایجاد میکند و آن از خود بیگانه کردن فکر راهنمای خویش است. از اینرو، شناسایی حقوق و عمل به حقوق و برقرارکردن رابطههای حق با حق، بسیار بسیار مهم است. چرا که نه تنها اینگونه رابطهها امرهای واقعی هستند که شهروندان را از استقلال و آزادی خویش برخوردار می‌‌کنند، بلکه ادامه حیات جامعه را ممکن می‌‌کنند و، بدانها، شهروندان میتوانند از جبر روابط قوا رها شوند.

 

دو جلد کتاب  امرهای واقع را در سایت آقای بنی صدر می توانید ملاحظه و پیاده نمایید  .

 

 

https://www.banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:2019-04-23-20-43-34&catid=9&Itemid=141

 

amre waghe2-kuchak