هموطنان عزیز شما را به جلسه قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه در شهر هامبورگ آلمان دعوت می کنیم .

jalase-HH-2019hamburg-11-5-2019-HELL