دوام شغلی حدود ۵۴.۲ درصد شاغلان بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر کمتر از ١٠ سال

Kar-1 نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد، از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر از شاغلان کشور (حدود ۵۴.۲ درصد)، کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال) می باشد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۶ میلیون نفر از شاغلان کشور (۲۵.۳ درصد) بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال) می باشد.  طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱ میلیون نفر از شاغلان کشور (۱۳.۲ درصد)، بین ۳۰-۲۰ سال (دهه سوم اشتغال) می باشد. طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۱.۷ میلیون نفر (۷.۳ درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد. 
 
 حدود ۶۹.۵ درصد نیروی کار کشور طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال است. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از ۱۱ سال و ۱۱ماه، برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۰ سال و ۵ ماه و برای مردان حدود ۱۲سال و ۴ ماه می باشد.
 
میانگین طول مدت اشتغال در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ کاهش داشته است و از ۱۲ سال و ۱ ماه به ۱۱ سال و ۱۱ ماه رسیده است. این مقدار برای مردان در ۱۲ سال و ۴ ماه ثابت بوده و برای زنان از ۱۰ سال و حدود ۹ ماه به ۱۰ سال و ۵ ماه رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۷ به طور مطلق حدود ۴۳۴ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال ۹۶ افزوده شده است که از این تعداد حدود ۳۴.۶ درصد مربوط به زنان می باشد.
 
لازم به ذکر است که این مدت اشتغال برای مردانگی و زنان کمی متفاوت است. همانگونه که مشاهده می گردد هر چه طول مدت اشتغال افزایش می باید نقش زنان در اشتغال کمرنگ تر می شود. به عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرضه فعالیت اقتصادی می شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می شوند که دلیل آن را می توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ تر می شود. بر اساس این بررسی، بیش از ۱.۷ میلیون نفر از شاغلان (۷.۳ درصد) بیش از ۳۰ سالگی در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کار کشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل، کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها می باشند که در مقوله اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی نمی گنجند. 
 
طول مدت اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی:
 
آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد که از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل ۱۰ ساله و بیشتر حدود ۴.۲ میلیون نفر در بخش کشاوری، ۷.۶ میلیون نفر در بخش صنعت، ۱۱.۹ میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از ۳  هزار و ۸۰۰ نفر در فعالیت های نامشخص مشغول به فعالیت می باشند. 
 
کشاورزی:
 
از حدود ۴.۲ میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل  اصلی برای تعداد بالغ بر ۱.۵ میلیون نفر (۳۷.۹ درصد) کمتر از ۱۰سال (دهه اول اشتغال)، حدود ۹۵۶ هزار نفر (۲۲.۷درصد) بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال)،حدود ۷۱۱ هزار نفر (۱۶.۹درصد ) بین ۳۰-۲۰ سال (دهه سوم اشتغال) و حدود ۹۴۷ هزار نفر (۲۲.۵درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد.
 
بنابر بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب با ۳۷.۹ درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با ۱۶.۹ درصد مربوط به دهه سوم اشتغال (۲۰ تا ۳۰ سال) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.
 
همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود ۲.۱  میلیون نفر (۵۰.۵ درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۸ سال برآورد می شود.
 
صنعت:
 
از حدود ۷.۶ میلیون نفر شاغل در بخش صنعت، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۴.۲ میلیون نفر (۵۵.۵ درصد) کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال) حدود ۲.۱ میلیون نفر (۲۷.۷ درصد)بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال)، حدود ۸۹۶ هزار نفر (۱۱.۸درصد) بین ۳۰-۲۰ سال (دهه سوم اشتغال) و حدود ۳۹۱ هزار نفر(۵.۱ درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد.
 
بنابر این بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی، به ترتیب به ۵۵.۴ درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با ۵.۱ درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (۳۰ سال و بیشتر) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.
 
همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از ۵.۵ میلیون نفر (۷۲.۴ درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۱ سال و ۱ ماه برآورد می شود. 
 
خدمات:
 
از حدود ۱۱.۹ میلیون نفر شاغل در بخش خدمات، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر ۷ میلیون نفر (۵۹.۲ درصد) کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال)، حدود ۲.۹ میلیون نفر (۲۴.۶ درصد) بین ۲۰-۱۰ سال (دهه دوم اشتغال)،حدود ۱.۵ میلیون نفر (۱۲.۸درصد) بین ۳۰-۲۰ (دهه سوم اشتغال) و حدود ۴۰۵ هزار نفر (۳.۴ درصد) بیش از ۳۰ سال می باشد. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با ۵۹.۲ درصد مربوط به دهۀ اول اشتغال و با ۳.۴ درصد مربوط به دهۀ چهارم اشتغال (۳۰ سال و بیشتر) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.
 
همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از ۸.۸ میلیون نفر (۷۴.۳ درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود ۱۰ سال و ۴ ماه برآورد می شود.