شورای بازنشستگان ایران: باید راه افتاد و کاری کرد - با این حقوق های چند برابر زیر خط فقر، سقوط سطح زندگیمان به لحظه ها بند است

Bazneshastegan-Shora-1 شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه ای بر مسئولیت جمعی برای ایجاد جنبش مقابله با دستان مرگبار هزار فامیل تأکید ورزیدند:
 
"مادامی که پارو نزنی
 
قایق زندگی تو
 
یا سرجایش می ماند
 
یا با هر بادی
 
به بیراهه خواهد رفت" .
 
اختلاس های میلیاردی از جیب ما، به یک پروژۀ سریالی تبدیل شده و یک درصدی ها، چنگال خود را بر همۀ منابع زیستی ما، فرو برده اند.
 
بیکاری و تورم و گرانی برای ما غیرقابل تحمل شده، گویا آنان ثروت ملی را ارث پدری خود دانسته و ما را به غلط و متوهمانه، میهمانان ناخوانده ای فرض کرده اند که هیچگونه حق و حقوقی نداریم.
 
پس این ترازوی نامیزان را کسانی میزان خواهند کرد که تحت فشار روزافزون معیشتی به تنگ آمده و خوب می دانند که این زندگی پرمشقت، جهنمی تحمیل شده به اکثریت مردم جامعه است، پس باید راه افتاد و کاری کرد که دستان مرگبار هزار فامیل، از منابع مردمی کوتاه گردد. 
 
اگر من و تو بخواهیم، قطعاً خواهیم توانست و این بساط ناعادلانه را برهم خواهیم زد! بزودی همصدا و همراه، خواهیم آمد.
 
بازنشستگان گرامی!
 
ما به جز وعده های بی اثر چه پاسخی از مسئولین رنگارنگ شنیدیم؟
 
با این حقوق های چند برابر زیر خط فقر، سقوط سطح زندگیمان به لحظه ها بند است. در عرض یک روز ، یک قدم به محرومیت نزدیکتر می شویم و در عوض به ما وعدۀ سه سالۀ!! همسان سازی می دهند که آنهم بشود، یا نشود.
 
از طرفی درمان مان با افزایش چند برابری هزینه ها، همچنان در چرخۀ معیوب بیمه های بی اثر سرگردان است.
 
همین عوامل کافیست که دست به دست هم داده، فرصت را غنیمت شمرده و به فکر چاره ای همدلانه و مؤثر باشیم.
 
«شورای بازنشستگان ایران»