خودداری قاضی مقیسه از پذیرش وثیقه ۲ میلیاردی تامین شده برای عسل محمدی

zendanاستان وایر- قاضی مقیسه از دریافت وثیقه دو میلیاردی که برای «عسل محمدی» از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه صادر کرده بود، خودداری کرد.

تداوم بازداشت این فعال حقوق کارگران، به دلیل تعیین وثیقه ۲ میلیارد تومانی و عدم امکان تامین آن توسط خانواده اتفاق افتاده بود اما، پس از آن که وثیقه توسط خانواده تامین شده، دادگاه از دریافت آن خودداری کرده است.

خودداری قاضی مقیسه از پذیرش وثیقه ۲ میلیاردی تامین شده در حالی رخ می‌دهد که برابر قانون، پس از صدور قرار، قاضی پرونده موظف است که حتی خارج از وقت اداری، تودیع وثیقه گذار را در پرونده قبول نموده و متهم را آزاد کند.

«عسل محمدی» از اعضای تحریریه نشریه کارگری گام است که روز یکشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۸ به دنبال حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برای شرکت در جلسه دادگاه، بازداشت و روانه زندان شد.

اتهامات مطرح شده علیه این عضو تحریریه نشریه کارگری گام «تشکیل گروه و اداره آن با هدف اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی»، «عضویت در دسته‌جات و گروه‌ها با هدف اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی» اعلام شده است.

این عضو تحریریه نشریه گام، بدنبال بالاگرفتن اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از تهران به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. او در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.