گزارشی از نظر سنجی جهانی سازمان ملل به قصد شناسایی پویایی ها و روندهای جهانی تا سال ۲۰۴۵

unانقلاب اسلامی در هجرت: سازمان ملل متحد در روز دوشنبه نتایج اولیه یک نظرسنجی جهانی را که بیش از 40،000 نفر در 186 کشور جهان در آن شرکت داشته‌اند منتشر کرده است. متن کامل گزارش هنوز در دسترس نیست ولی اسشویتدپرس خلاصه آن را نشر داده است.

روش نظرسنجی جامع بوده است؛ شامل نظرسنجی آنلاینی، ویدیویی و مکتوب به اضافه برگزاری گفتگوها و دیالوگ های متمرکز که مطابق گزارش بیش از 330 گفتگو در 87 كشور برگزار شده است.

در مقدمه متن آمده است که این گزارش به قصد شناسایی پویایی ها و روندهای جهانی تا بیست و پنج سال آینده 2045 است که بیشترین تأثیر را در وضع ما آدمیان خواهند گذاشت؛ آنچه که نظرسنجی های آنلاینی نشان می دهد این است که وضعیت آب و هوا و محیط زیست در رأس نگرانی ها قرار دارد، سپس منازعات و درگیری های داخلی و بین المللی، آنگاه خطرات سلامتی و بهداشتی.

همچنین تجزیه و تحلیل مقدماتی از 56 دیالوگ متمرکز که در کشورهای مختلف صورت گرفته است نشان می دهد که پویایی های اصلی نگران کننده دوباره همان وضع آب و هوا و محیط زیست است، سپس فقر و نابرابری، فناوری های نوین، تهدیدات امنیتی، تغییر جمعیت، و شکاف های ناشی از فقدان اعتماد بین دولت ها و بین مردم و دولت ها. با این نظرسنجی که بخشی از ابتکار عمل برای سالگرد 75 سالگی تاسیس سازمان ملل متحد است، از دید95 درصد از پاسخ دهندگان "همکاری های بین المللی" برای مقابله با این روندها "ضروری" یا "بسیار مهم" است.

همچنین این نظرسنجی اولویت های جهانی، برای "جهانی که می خواهیم ایجاد کنیم"، را نشان داد: محافظت از محیط زیست، حمایت از حقوق بشر، کاهش درگیری ها، دسترسی برابر به خدمات اساسی و صفر شدن تبعیض جالب است که وقتی از شرکت کنندگان در این سؤال پرسیده شد "به طور کلی ، آیا فکر می کنید که افراد در سال 2045 بهتر ، بدتر یا در همان وضعیت امروز شما باشند؟" 45.2 درصد اظهار داشتند كه دنیا بهتر خواهد بود، 42.1 درصد اعلام كردند كه این وضعیت بدتر خواهد بود و 12.7 درصد گفتند كه تقریباً به همین ترتیب خواهد بود.

وقتی این پاسخ ها از نظر جنسیت و سن مورد بررسی قرار گرفته است معلوم شد در همه گروه های سنی، مردان نسبت به آینده خوشبین تر از زنان و کودکان زیر 15 سال نسبت به همه خوش بین تر بودند. اما به طور متوسط خوش بینی بین جوانان و بزرگسالان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد."