انتظارات بالا و اختیارات کم آموزش و پرورش

Madares-Manateghe-Mahroom

سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه آموزش های مهارتی در آموزش و پرورش گفت: انتظارات جامعه بالاست و اختیارات آموزش و پرورش کم است، منابع نیز اندک است. این منابع فقط فیزیکی و مالی نیست بلکه انگیزش معلمان و ... هم هست. وقتی اینها با همدیگر متناسب نباشند این نگرانی ها را مبنی بر مناسب نبودن وضعیت آموزش های مهارتی ایجاد می کند.

به گزارش ایسنا، حیدرتورانی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع مهارت آموزی در مدارس گفت: نگاه بنده به مهارت در آموزش و پرورش و به ویژه در دوره ابتدایی و متوسطه اول آن چیزی نیست که اکنون رواج دارد. تصور این است که دانش آموز باید کار یدی بلد باشد درحالی که منظور از مهارت در دوره ابتدایی به معنای شایستگی و قابلیت مطرح است.

وی افزود: دانش آموز باید اراده قوی پیدا کند، مشارکت پذیر شود، ارتباط میان فردی و اجتماعی اش افزایش یابد و مهارت کندوکاو و پرسشگری پیدا کند. اینها بیشتر قابلیت و شایستگی هستند. قابلیت یعنی قدرت زایاندن و توانمندی یادگیری های جدید.

سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه دانش آموز در دوران مدرسه باید مهارت ارتباطاتش قوی شود اظهار کرد: قرار است بچه ها مهارت اجتماعی، تفکر و کنار آمدن با ناسازگاری ها و نظم را یاد بگیرند. دروس جدیدالتالیف مانند تفکر و سبک زندگی و خانواده و محیط زیست دانش آموزان را به این سمت هدایت میکند که دانش آموز بتواند خودش را از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و ... توسعه یافته کند.

وی افزود: در مدرسه فرصت شغل یادگرفتن نیست، حجم کتاب درسی بالاست و دانش آموز حتی فرصت فعالیت پرورشی پیدا نمیکند. رویکرد یادگرفتن شغل در حوزه مهارت آموزی درست نیست و یادگیری شغل باید در دوره آموزش عالی انجام شود. مسئله چندان فوری و فوتی نیست که نتیجه آن را سریع ببینیم، بلکه در فرایند برنامه درسی ما لحاظ شده است. این رویکرد اکنون در آموزش و پرورش وجود دارد اما آموزش و پرورش فرایند مدار است و نتیجه محور نیست.

تورانی افزود: مطمئن باشید در سال های آتی تا 1410 بچه ها به این وضعیت خواهند رسید و آموزش و پرورش ما به این سمت حرکت میکند و در شرایط پذیرش تغییر است اما اینکه یک شبه و یک ساله این محصول را بخواهیم برداشت کنیم نگاه و رویکرد درستی نیست.

سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه یادگرفته ایم مرتب از نداشته ها بگوییم و کمتر از داشته ها صحبت میکنیم اظهار کرد: اتفاقا آموزش و پرورش به این سمت و سو حرکت می کند. بخشی از مشکلات به نوع نگاه بیرونی به آموزش و پرورش برمی گردد وهمه چیز به معلم و دانش آموز و مدرسه بستگی ندارد.

وی ادامه داد: انتظارات بالاست و اختیارات آموزش و پرورش کم است، منابع نیز اندک است. این منابع فقط فیزیکی و مالی نیست بلکه انگیزش معلمان و ... هم هست. وقتی اینها با همدیگر متناسب نباشند این نگرانی ها را ایجاد می کند. قصد دفاع بی جهت از آموزش و پرورش ندارم اما معتقدم به قدر توان و امکانات در حال تلاش است. مگر سازمان های دیگر همه خوب عمل می کنند؟.

سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه اختیارات آموزش و پرورش معین است و نمی‌ توان همه چیز را از آموزش و پرورش انتظار داشت گفت: درعین حال که باید قداست آموزش و پرورش حفظ شود از یک طرف نقد هم بشود.