درآمد بیش از ۲ میلیون روستانشین کشور ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است

keshawarz5براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی سال گذشته میانگین درآمد روستاییان کشور سالانه ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یا به  عبارتی ماهانه نزدیک به ۲/۵ میلیون تومان بوده است.
 
براین اساس از آنجایی‌که مجموع درآمدهای افراد در دهک‌های مختلف شامل همه کمک‌های دولتی، یارانه‌ها، درآمدهای پولی و غیرپولی خانوار است، پرواضح است که بیش از دو میلیون نفری که در دهک اول قرار دارند، در بدترین شرایط معیشتی هستند.
 
قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بوده است. با فرض اینکه این حقوق و مزایای مسئولین دولتی تاکنون به حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده باشد، درآمد ماهانه بیش از ۲ میلیون روستایی معادل نصف روز برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی خواهد بود.نود اقتصادی