تحریم گستردۀ رأی گیری برای انتصابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رژیم ولایت فقیه و تقلب ها به روایت تصاویر (١)

                                                                                    Raiguiri-1

                                                                Tahrim-Fereshteh-1

                                                              Tahrim-Ouroumieh-1

                                                               Tahrim-Ghazvin-1

                                                              Tahrim-Tabriz-1

                                                             Tahrim-Taghalob-1

                                                             Tahrim-Khali-1

                                                             Tahrim-Arak-1        

                                                         Tahrim-Hozehha-1      

                                                         Tahrim-Khalvat-1                                 

                                                         Tahrim-kam-1  

                                                          Motaghaleb-1     

                                                          Motaghaleb2-1

                                                          Gozareshgar-sima-1

                                                            Tahrim-Kharid Rai-1           

                                                       Tahrim-Dabestan Andisheh-1        

                                                         Tahrim-Yazd-1

                                                           Tahrim-Mahaleh-1

                                                             Tahrim-Ardabil-1

                                                                 Tahrim-Rezai-1

                                                         Tahrim-Janbazan Ghazvin-1        

                                                           Tahrim-Neishapour-1