تحریم گستردۀ رأی گیری برای انتصابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رژیم ولایت فقیه و تقلب ها به روایت تصاویر (٢)

                                           Tahrim-Kharid Rai2-1

                                        Tahrim-Raissi-1

                                          Tahrim-Dehkadeh-1

                                           Tahrim-Broujerd-1

                                            Tahrim-Payamha-1

                                         Tahrim-Pyam2-1

                                            Tahrim-Bimarestan-1

                                            Tahrim-Ardabil Markazi-1      

                                            Tahrim-Daskhat-1

                                            Tahrim-Sarbazan-1

                                            Tahrim-Eslamshahr-1

                                             Tahrim-Behnoud-1

                                             Tahrim-domarhalei-1

                                             Tahrim-Sima-1

                                             Tahrime-hak vezarat-1

                                               Tahrim-Khodfroushi-1

                                                Tahrim-Esfahan-1

 

 


در این رابطه