چند بار تمدید فرجۀ رأی گیری - رأی ریزی تقلبی - خرید و فروش رأی - ادعای پیروزی قبل از شمارش آرا

                                                                             Rai-Sandough-1

                                                 Tahrim-Rairizi-1

                                                   Tahrim-Souti-1

                                                     tahrim-fake news-1

                                                      Tahrim-pirouzkhani-1

                                                          Tahrim-Tamdid-1