مهرداد سید عسگری: اپوزيسيون آلوده به مزدورى سيا، ميت و تجزيه طلبى، بهترين ضامن بقاى جمهورى اسلامى است

 asgari mehrdadيك نفر كه به عنوان مدافع تجزيه ايران در برنامه "تابو"ى راديو فردا شركت كرده بود، اخيرا در نشستى كه با پول ميت، سازمان اطلاعاتى تركيه،، و در راستاى تجزيه ايران برگزار شد، شركت مى كند. پيمان عارف مى نويسد كه پشت اين نشست سازمان اطلاعات تركيه، ميت، قرار داشته است. بخاطر همين افشاگريها، پيمان عارف توسط ميت دستگير مى شود و به بيروت ديپورت مى شود تا زير نظر و فشار حزب الله لبنان و نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى قرار بگيرد. پس از دستگيرى پيمان عارف، فرد مذكور وقاحت را به آنجا مى رساند كه پيمان عارف را "بى اخلاق"، "بى پرنسيپ" و "از جنس كيهان شريعتمدارى" مى خواند و بدين ترتيب از بازداشت او ابراز خوشحالى مى كند. كارى كه همفكرانش در جاى ديگرى پس از دستگيرى دهها تن از شركت كنندگان در مراسم پاسارگاد هم انجام دادند و شركت كنندگان در اين مراسم را، كه ٧٤ تن از آنان به زندان محكوم شده اند، "نژادپرست" خواندند و بدين ترتيب در محكوم كردن اين افراد با سازمانهاى اطلاعاتى و دادگاههاى جمهورى اسلامى هميارى نشان دادند. 
 فرد مذكور در شرايطى پيمان عارف را پس از دستگيرى توسط ميت بى اخلاق مى خواند كه يكى ديگر از شركت كنندگان در اين كنفرانس مى پذيرد كه هزينه اين كنفرانس از "منابعى كه نهادهاى تركيه در اختيار سازمانهاى غيردولتى در ازاى معرفى پروژه قرار مى دهند" تامين شده است. مشخص است كه اين "نهادهاى تركيه" كدام نهاد است. البته او مى افزايد كه نهادى كه پيمان عارف و دوستانش [منظور احمد شمس] در آنكارا ثبت كردند و نشست هاى مذهبى را در آنكارا برگزار كردند نيز توسط منابع همين "نهادهاى تركيه" تامين مى شد. بدين ترتيب مى بينيم كه اين شركت كننده در كنفرانس استكهلم اعتراف مى كند كه پيمان عارف مى داند كه پول اين نهادها از كجا مى آيد و مى دانيم كه پيمان عارف بارها اعلام كرده بود كه پشت نشست هاى آنكارا و استكهلم ميت تركيه قرار دارد. 
 شوربختانه افرادى هستند كه برايشان مهم نيست كه در نشست هايى كه با همكارى سازمانهاى اطلاعاتى عربستان و تركيه و يا انگليس و آمريكا تهيه مى شود شركت كنند، به ويژه اينكه برخى از اين افراد تمايلات مشخص تجزيه طلبانه نيز داشته باشند. اما فاجعه آنجا است كه قبح تمامى اين مسائل شكسته مى شود و عده اى نيز زير نام مبارزه با جمهورى اسلامى با چنين افرادى همراهى مى كنند. طبيعتا افرادى كه با چنين فردى همراهى دارند، در زمره همان افرادى قرار مى گيرند كه "اپوزيسيون آلوده به مزدورى سيا و ميت و تجزيه طلبى" را تشكيل مى دهند.
 طبيعى است كه مردم ايران با وجود چنين افرادى در اپوزيسيون جرأت هيچگونه تغييرى را نخواهند داشت. اپوزيسيون آلوده به مزدورى سيا و ميت و تجزيه طلبى به جمهورى اسلامى اجازه مى دهد كه خود را به عنوان تنها ضامن حفظ تماميت ارضى ايران به مردم ايران معرفى كند. چنين اپوزيسيونى بهترين ضامن بقاى جمهورى اسلامى است.
مهرداد سید عسگری
 نروژ