گفتگوی کوتاه با مهرداد درویش پور درباره گورخوابان و کارتن خوابان و راه حل نظام برای حل مسئله

Darvishpour-Mehrdadپرونده نکبت و رنج شگفت انگیز ایرانیان روز به روز قطورتر می شود. آخرین آن گزارش تکان دهنده زندگی گورخواب های نصیر آباد بود که با به سر کردن شب در قبرها برای فرار از سرمای زمستان نوعی جدید و باورنکردنی از مسکن گزینی را به نمایش گذاشتند.هنوز از شوک خبر درنیامده نحوه واکنش مسئولان شوک دیگری وارد کرد. نخست شتند و ماموران نیز درپی علنی شدن این خبر با کتک حق همنشینی با مردگان را نیز از آنان بازستاندند! اصغر فرهادی در نامه ای به حسن روحانی ضمن اظهار شرمساری خود از و جود این پدیده در ایران به طعنه از پیدا شدن "آرمان گمشده ای در گور" در میان آنان که "مرگ را زندگی می کنند" سخن گفته است. شرم شان باد آن حکومت و مسئولانی که آفرییندگان چنین شرایط و آئینی برای زیست انسان در قرن بیست و یکم هستندنخستنخمامو ان شتند و ماموران نیز درپی علنی شدن این خبر با کتک حق همنشینی با مردگان را نیز از آنان بازستاندند! اصغر فرهادی در نامه ای به حسن روحانی ضمن اظهار شرمساری خود از و جود این پدیده در ایران به طعنه از پیدا شدن "آرمان گمشده ای در گور" در میان آنان که "مرگ را زندگی می کنند" سخن گفته است. شرم شان باد آن حکومت و مسئولانی که آفرییندگان چنین شرایط و آئینی برای زیست انسان در قرن بیست و یکم هستندحکومتی با ضرب و شتم گورخوابان, در پی "راه حل موقت" حل رسوایی ناشی از پدیده گورخوابی در ایران برای نظام برآمدند. سپس برخی از آنان این گزارش را غیر مستند خواندند. پس ازآن امام جمعه اردبیل و نماینده خامنه ای در مجلس خبرگان مدعی شد عکس های منتشر شده مربوط به 16 سال پیش در خصوص چند معتاد بوده است که از فیلم برهنه و باد ساخته نیما سروستانی برداشته شده است! حال آن که نه محل زندگی گورخوابان در فیلم برهنه درباد و نه افراد مصاحبه شونده درآن فیلم  ربطی به گزارش و عکس ها و چهره های منتشر شده در گزارش شهروند از گورخوابان ندارد. فیلم تکان دهنده نیما سروستانی تنها نشانگر کمیک یا تراژیک بودن سخنان رئیس جمهوری است که مدعی شد تا کنون خبر از وجود این پدیده نداشته است. اما این همه رسوایی در کنار سکوت مطلق رهبری کافی نبود تا در پی چند اظهار نظر  شبه فاشیستی برخی از "هنرمندان"، مدیر عامل اجتماعی استان تهران نیز ‌از "راه حل نهایی" نژادپرستان عصر نازی ها در آلمان  برای حل مشکل گروه های به شدت آسیب پذیر دفاع کرده و خواستار عقیم کردن زنان کارتن خواب البته با جلب "رضایت" آنان شود. در این سه گفتگوی کوتاه با صدای امریکا و رادیو فردا به اختصار به این پدیده همچون نشانه انحطاط اخلاقی کامل نظام و سوسیال داروینسم نهفته در آن همچون راه حل برخی از مسئولان حکومتی برای ریشه کن کردن این معضل پرداخته ام.

"مسئولان به جای رسیدگی، صورت مسئله گورخواب ها را پاک کردند" در گفتگو با صدای آمریکا
http://ir.voanews.com/a/mehrdad-darvishpour/3656058.html
«گورخوابی،اوج انحطاط اخلاقی نظام جمهوری اسلامی» درگفتگو با رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/a/28202106.html
"عقیم‌سازی اختیاری کارتن‌خواب‌ها؛ دیدگاه مهرداد درویش‌پور" در گفتگو با رادیو فردا

http://www.radiofarda.com/a/28208520.html