ارزیابی کارنامۀ هاشمی رفسنجانی، مصاحبه رادیو عصر جدید با محمد جعفری

ارزیابی کارنامۀ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، مصاحبۀ حسین جوادزاه با محمد جعفری در رادیو عصر جدید:                                                            

                                                                              Jafari-Mohamed-1                                                                               

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید