شرکت یا عدم شرکت در "انتخابات"، مصاحبه رادیو عصر جدید با امین بیات

                                                                                 Baiat-Amin-1 

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید