محمد شوری : چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم (آتش تهیه)

shori Mohamad.هرآتش به اختیاری بدون آتش تهیه علیل وناتوان است

قریب۴۰سال است که انقلاب۵۷به پیروزی رسیده،امامنابع طبیعی وملی ونیروی انسانی آن هرسال نسبت به سال قبل فرسوده ترمی شود. 

بگذارید مثالی بزنیم:

گاهی شماخودباتوانایی هاوکوشش وممارست به یک مقام وشان وقدرت وثروتی می رسید، که خب طبعاقدرومنزلت آنچه بدست آورده ایدرامی دانید.

وگاه،همچون یک وارث،ارثیه ای کلان بدست می آوریدویکهوویکباره به قدرت وثروت می رسید؛که اگرعاقل ومدیرومدبر باشیدبااستعداد خودحفظش می کنیدوبه آن فزونی می بخشید.امااگرنادان وخودخواه و خودبین باشید،آنرابه بادفناخواهیدداد.

حالاازاینکه برخی باشارلاتانی غصبی وکلاشی وفریب،شان ومقام وثروت بدست آورده اند،می گذریم...

نفت دراین کشور،مصداق  همان ارثیه پدری ست؛ثروت عظیم ملت وکشورایران،که  یکجاطبیعت به ماآنراارزانی داشته است.که اینک بدست واختیارکسانی ست که سواد ومدیریت استفاده بهینه ازآن راندارند.ودارند ممکلت رابه بادفنامی دهند.این وارثین  نفت،کسانی جزهمان روحانیت حاکم نیست!

روحانیت(اعم ازمجمع وجامعه ووعاظ ومداح ومدرسین وغیره)قریب۴۰سال است که راس قدرت است ومسئولیت هرآنچه شده وهست ومی شودبرعهده ایشان است.

اصطلاحی درحوزه های علوم دینی بین طلاب هست،وآن"نظم دربی نظمی ست"وروحانیت حاکم به همین شیوه اداره اموررادراختیاردارد.

روحانیت دراینجامنظورمان"جمهوری ولایت فقیه" است که اکنون سواربرقدرت تخت گاز درحال بردن کشوربه سمت لامذهبی شدن است؛همانکه دکترعلی شریعتی گفت:"مذهب علیه مذهب".

قبل ازانقلاب اگرفردی برای درس خواندن به حوزه های علوم دینی می رفت وآن مشقت و رنج راتحمل می کرد،اکثراباانگیزه تهذیب و تزکیه نفس خودبودوسپس هدایت وراهنمایی مردم به سمت آنچه که خودرستگاری می دانستند.اماپس ازانقلاب چنین انگیزه ای تقریبانزدیک به صفراست.

شمابرای نمونه به سن وسال وسابقه ومدارج ترقی یک پله صدپله وجهشی!!"حمیدرسایی" که می آیددرمراسمی لوح تقدیربه امیرتتلوتواب!!می دهدنگاهی بیافکنید.حالااین رابگذاریدکنارقدرتی که قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت داردو نیروهایی که اکثراازصنف روحانیت است،بعدتاآخرش راخودبخوانیداین مجمل را...

قوه قضائیه_که ویترین،نمادوشاخص عدالت هرکشوری ست_بخش مهم نیروهایش دردادگاه انقلاب،دادگاه ویژه روحانیت وارتش ومانندآن(ازابتداتاالان) ازهمین صنف،باهمین سن وسال وسوادوسابقه است.

روحانیت عضوحزب ولایت فقیه راس وزیروبم وهمه جای قوه قضائیه است؛ووقتی اندیشه "نصربالرعب"هم توسط اساتیدی چون مصباح یزدی_که هیچ اعتقادی به رای،مردم و دمکراسی انتخاباتی ندارد_آموزش تئوریک داده شود،آنوقت چه آتش تهیه ای می شودبرای آتش به اختیاران؟!!

دعواهای قوه قضائیه باغیرخودش ازهمان سال۵۸تاالان،چون یک فیلم تکراری ادامه دارد.

درابتدای انقلاب گروه های شناخته شده وبا سابقه وهمینطورافرادسیاسی دارای اسم و رسم دارهمدیگرراتقریباخوب می شناختندو برای همین هم زیربارهم نرفتندوحیثیت جمهوری رابرباددادند.

این وسط مردمی که ازاطلاعات وآگاهی های آنان نسبت به یکدیگربی خبربودند،وجه المعامله شدند!

این نیروهاوافرادمردم راوجه المصالحه اختلاف خودقراردادندوسعی کردندبابدست آوردن افکارعمومی ازاین بی خبری وبی اطلاعی مردم بهره وافی برده وآن قدرت و ثروت قلمبه ویکباره ناشی ازنفت راازآن خود کنند!

اولین سیبل وآدرس حمله هم مقام ریاست جمهوری شد.وچون بنی صدرازجنس روحانیت حاکم آنزمان نبود،لذاآتش تهیه برای حذف اولین رئیس جمهورجمهوری ایران،به دکترسیدابوالحسن بنی صدراختصاص یافت.

شان این مقام وایشان(علیرغم انتقادات وارده واشتباهات سهوی وغیرسهوی ایشان)حفظ نشدومخالفین حتی حاضرنشدندرعایت حیثیت انقلاب رابکنندواواین اجازه رایابدتا بتواندفرصت۴ساله خودرانشان بدهد.نیامده کله پایش کردند.

شان ومنزلت رئیس جمهوری حفظ نشد. همچنانکه ازآن به بعدهم هیچوقت این شان ومنزلت حفظ نشد.چون این جمهورجمهوری فرانسه نبود،این جمهوری،جمهورمردم نشد؛جمهوری،جمهوری روحانیت بود؛جمهوری ولایت فقیه.

گفتنی ست بعدازاین شماره که اینک پیش روی شماست،دوشماره دیگرهم هست که این مجموعه رابه پایان می برد؛پس منتظرباشید.

هم چنین یادآوری می شودمطالب داخل[کروشه]استنباط ونظرشخصی ست که ازمتن خبراستخراج شده است.

محمد شوری

نویسنده وروزنامه نگاربیکار

تیرماه۱۳۹۶

@shoorijezehmohammad 

 

 

[آتش تهیه کیسینجر]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶تیر۱۳۵۸

بنی صدر(کارنامه رئیس جمهور):

یکی ازاعضای باندتهیه کننده واجراکننده طرح کودتای خزنده گفته است ماقرارنداریم بنی صدررا ازمردم بگیریم بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیریم.

(ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبشهت): اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کسینجراست.مطلب بسیارمهمی است خوانندگان حتمااطلاع دارندکه اخیراآقای کارتردرباره گروگان هامطالبی گفته که بسیاری ازمرزهم هاراروکرد.اماحرفی که آقای کیسینجرگفته است:

اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خود صادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند.ازجمله:

اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی،اختلافات مرزی باعراق؛درنهایت  اگرتوانست ازاین موانع سالم عبورکندباید مسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نمایدولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن،این سخنرانی رادرانجمن یهودیان  واشتگتن کرده است)که تا آنروز اسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردندبرای اینکه انقلاب ما نتواندصادشود.

[تکلیف مارااسلام روشن کرده است]

روزنامه بامداد؛۱۰بهمن۱۳۵۸

دکتربهشتی،دبیرشورای انقلاب

دریک سخنرانی دررابطه باانتخاب دکتربنی صدروموضع حزب جمهوری اسلامی درقبال رئیس جمهوری(که متن کامل آن درروزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد،گفت

سوال:

اینکه وقتی رئیس جمهوری انتخاب شدچه خواهیم کرد؟معلوم است که چه خواهیم کرد. کشورکشور ماست.این رئیس حمهوری هم با انتخاب این جامعه سرکارآمده.مادررابطه بااو مواضع مان خیلی روشن است.تاجایی که درخط انقلاب اسلامی باحفظ هویت اسلامیش باشدموردتائیدماست.هرجاازاین منحرف شد،تذکرمی دهیم.انتقادمی کنیم.اگر پافشاری کردجلویش می ایستیم.تکلیف مارا اسلام روشن کرده.تازه رئیس جمهوری کاره ای نیست.مسئولیت هابه عهده دولت ومجلس شورااست.دولت راهم رئیس جمهوری معرفی می کندکه بارای مجلس شورابایدسرکار بیاید. مساله مهم،مساله شورااست.اتفاقاخدمت امام هم که صحبت می شدایشان هم این راتاکید می کردندکه مساله رئیس جمهوری مساله مهمی نیست.

 

[حزب آنهم بابودجه دولتی که حزب نیست!]

روزنامه بامداد۲اسفند۱۳۵۸

بودجه حزب جمهوری اسلامی

بهشتی درمصاحبه

س:

شایع است حزب بودجه ای ازدولت دریافت می داردوآقای بنی صدرآنراقطع کرده اند؟

بهشتی:

نه حزبی که بخواهدمتکی به دولت باشدنمی تواندحزب باشد.

 

 

[روزنامه انقلاب اسلامی اسرارافشامی کند]

روزنامه صبح آزادگان۲۶آذر۱۳۵۹

اعتراض۶۷نماینده مجلس به افشای مطالب جلسات غیرعلنی بوسیله روزنامه انقلاب اسلامی

دررابطه باافشای غیرقانونی مطالب  وگزارشات جلسات غیرعلنی آنهم بصورت تحریف درروزنامه انقلاب اسلامی که نقض آشکارقانون اساسی وافشای اسرارحیات کشور انجام می شودکه نتیجه شکاف بین ارتش و ملت خواهدشد،۶۷نفرازنمایندگان خواستارتحت پیگردقانونی مسببین این عمل شده اند که نمونه نامه درزیرچاپ وکلیشه شده است.

 

[بی توجهی بنی صدر]

کچویی(رئیس زندان اوین):

روزنامه صبح آزادگان۲۷آذر۱۳۵۹

کچویی(رئیس زندان اوین)

دراویل سال۱۳۵۸گروهی ازمجاهدین خلق توانسته بودندفرصت طلبانه واردزندان قصر شده وباحفظ اصول مخفی کاری دست به شکنجه زده واقرارمی کردند.

به آقای بنی صدر که اوازسوی شورای انقلاب ماموررسیدگی شده بودنداین مساله راتذکر دادیم ولی توجهی نکرد.وماخودباتلاش بسیار آنهارابیرون کردیم.

 

 

[گیردادن های رئیس جمهوری]

روزنامه اطلاعات ۲خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهوری به انتصابات قضائی اخیراعتراض کرد.

 

[اعلام جرم رئیس جمهوری علیه رجایی ونبوی]

روزنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

دررابطه باموافقتنامه الجزایر

رئیس جمهوری نامه دیگری به مجلس فرستاد

بسمه تعالی شانه

ابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری ضمن ارسال نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی دررابطه باانعقادموافقتنامه الجزایرموضوعات دیگری راپیرامون جنبه های حقوقی ومالی این موافقتنامه عنوان نموده است.

رئیس جمهوراین موضوعات راعمدتادردوبخش تحت عناوین پرداخت به غیرآمریکائیان بابت مواقتنامه الجزایرومبارزه باامپریالیسم!....یانفی حاکمیت ملی موردبررسی قرارداده است.

متن نامه به این شرح است:

بسمه تعالی شانه

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

پیرواعلام جرمی که نسبت به آقایان محمدعلی رجایی وبهزادنبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختلاس ازاموال ملت وخلاف قانون عمل کردن های بسیاردررابطه باانعقادموافقتنامه  الجزایرباایالات متحده امریکانموده ام،اینک برای تبیین وضع وشکافتن پاره ای دیگرازجنبه های حقوقی ومالی قضیه ونشان دادن کار دولت درمخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران،مطالب ذیل رابنابرمسئولیتی که برعهده  اینجانب وشماگذارده شده است،به پیوست ارسال می دارم:

۱_پرداخت به غیرآمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایردرشش صفحه.این متن نشان می دهد چگونه علاوه برآمریکائیان،غیرآمریکائی هانیز ازبابت موافقتنامه الجزایرسهمی برده اندواز پول های ایران به آنهاپرداخت شده است.

۲_مبارزه باامپریالیسم!یانفی حاکمیت ملی.

این متن که درده صفحه تهیه شده است.از جمله نشان می دهدکه چگونه موافقتنامه الجزایزحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی در تناقض قرارداردوچگونه بیانیه امکان پرداخت ازدارایی های ایران به طاغوتیان فراری از کشوررافراهم می سازد.

امیدوارم نسبت به موادمطروحه رسیدگی عاجل به عمل آید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران_ابوالحسن بنی صدر

 

روزنامه انقلاب  اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

بدنبال اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی و نبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی و اختلاس ازاموال ملت،رئیس جمهوری درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:

مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران را مخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.

چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهد که دم ازقطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید؟

علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزاز بابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.

 

روزنامه اطلاعات۳خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوری به دادسرای عمومی تهران

کارهیات بررسی شکنجه تکلیف قانونی دادسرای عمومی تهران راساقط نمی کند.

 

روزنامه انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس حمهوربه دادسرای عمومی تهران درموردرسیدگی قانونی به مواردشکنجه

ازسوی دکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری برای تعقیب کیفری متهمین آزاروشکنجه از ناحیه دادسرای عمومی تهران،نامه ای خطاب به این دادسرانوشته شده که بااین نامه ۴۶۱برگ اسنادومدارک شامل شکایت وگواهی پزشکان ونامه واظهارات آقای علی کریمی سرپرست سابق زندان قصرضمیمه است.

 

روزنامه اطلاعات۱۰خرداد۱۳۶۰

بنی صدر:

اگرهمین بیان امام که همه بایدبه قانون گردن بگذارند،اجراشود،مشکلات حل می شود.

 

[قاضی وحزب بازی؟!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

اگرقانون می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشد،نبایدباشدواین صحیح است.برای اینکه قاضی وقتی خودیک عامل سیاسی است،کار سیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای پیشبردمقاصدسیاسی استفاده کند.

 

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

بنی صدر:

بنابرقانون،قاضی نمی تواندعضوحزب باشد، رئیس دیوان عالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری اسلامی است.

 

[تشکیل دادگاه زمان جنگ ازسوی این شورا خلاف قانون اساسی است]

انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

اخطاررئیس جمهوربه شورای عالی قضایی درموردتجاوزبه حدودصلاحیت ووظائف قوه مقننه ونقض قانون اساسی:

رئیس جمهوردرنامه ای به شورای عالی قضایی تشکیل دادگاه زمان جنگ راازسوی این شورا خلاف قانون اساسی  اعلام کرده است.

 

[اجراقبل ازامضاء خلاف است!]

روزنامه انقلاب اسلامی ۱۶خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرباره آزادکردن گروگان هامصوبات مجلس،قبل از امضاء رئیس جمهورقابل اجرانیست.

 

 

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرمورد سرپرستی وزارتخارجه

متن نامه:

آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر

مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین سرپرستی وزارتخانه های بی وزیرحسب وظیفه مقرردراصل۱۲۳قانون اساسی ارسال می شود.

باتوجه به اینکه وظایف واختیارات سرپرست وزارت باوظایف واختیارات وزیراختلاف ندارد ونمی توان اصل۱۴۰راناسخ اصل۱۳۳فرض کرد. بنابراین احرازسمت سرپرستی وزارت نظیر انتصاب وزیرمنوط است به تصویب رئیس جمهوری وتائیدمجلس شورا.چون مجلس نمی تواندصلاحیت واختیارات قانونی رئیس جمهوری رامحدودنمایدمصوبه فوق به منزله تائیدمجلس شوراتلقی می شودوحق رئیس جمهوری درتصویب این انتصاب محفوظ است. اینجانب باسرپرستی شمادروازتخانه های بی وزیرموافقت ندارم وآنراتصویب نمی کنم. علیهذاچهارمعاون وزارت امورخارجه ازطرف شماخلاف قانون وبی اعتباراست.

طلیعه جمهور اسلامی هیچیک ازنهادهای این جمعوری نبایداصول واحکام قانون اساسی رااز طریق بازی باالفاظ مثله وبی اثرنمایند.

رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر

۱۸خرداد۱۳۶۰

 

[پاتک های رئیس قوه قضائیه]

روزنامه انقلاب اسلامی۶خرداد۱۳۶۰

پاسخ شورای عالی قضایی به نامه سرگشاده رئیس جمهور:

متاسفانه برخلاف خواست وانتظارما،گذشته شماوبرخوردتان بامسائل هیات دولت،مجلس شورای اسلامی لوایح مصوبه واشخاصی که برای وزارت پیشنهادمی شوندمانندعملکرد روز۱۴اسفندوجریان اخیروزازتخارجه این ظن راتقویت کرده است که شماتعهدی درمقابل قانون اساسی ندارید.

 

روزنامه اطلات۱۰خرداد۱۳۶۰

تغییرات درپست های قضایی ادامه می یابد.

بعدازظهر دیروزسمینارانجمن های اسلامی دادگستری سراسرکشوردرتالاراجتماعات وزارت دادگستری آغازبه کارکرد.

دراین سمیناردکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورطی سخنانی گفت:

ماتغییرات رادرپست های حساس قضایی ادامه خواهیم دادوازاین جنجال بازی کمترین بیمی بخودراه نمی دهیم.

 

[وقتی گفتندبایدامضاءکند،یعنی فورا!...]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰ دکتربهشتی درپاسخ رئیس جمهور (قاضی نمی تواندعضوحزب باشد):

آقااینهامال فرهنگ فرانسه وغرب است. بگذاریدکنار،اینجاجمهوری اسلامی است. دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورودبیرکل حزب جمهوری اسلامی پیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کردوبه سوالات گوناگون خبرنگاران پیرامون مسائل مطروحه کشوروازجمله به۴سوال خبرنگارمادرباره نامه اخیر رئیس جمهوربه آقای اشراقی،نامه سرگشاده سلامتیان و... پاسخ گفت.

(سوال روزنامه)انقلاب اسلامی:

 آقای دکترشمادرمصاحبه هفته پیش گفتیدکه رئیس جمهور۲تخلف روشن کرده است یک اینکه صورت دارایی خودرا به شورای عالی قضایی نداده اند.دوم اینکه مصوبه مجلس را پس ازتائید شورای نگهبان  درمورد سرپرستی وزارتخانه امضاء نکرده اند،رئیس جمهوردر این۲مورداخیرگفته اندکه طبق قاتون اساسی وظیفه نداشته اندکه صورت دارایی خودرابه شورای عالی قضایی بدهندودرمورددوم نیز گفته اندکه قانون اساسی برای امضاء مصوب مجلس زمانی راتعیین نکرده است.و ظاهرا تفسیرهم برنمی داردومحتاج متمم است.نظر شمادراین مورد چیست؟

دکتربهشتی:

امادرمورداول،قانون اساسی گفته است که دیوانعالی کشوردرباره دارایی های رهبر،رئیس جمهور،نخست وزیر،وزراوهمسران وفرزندان آنهاتحقیق کند،منتهی اولین راه عملی دردنیا برای تحقیق سوال ازخودشخص است.ووقتی که دستگاه های قضایی درزمینه مسئولیت شان ازاشخاص سوال می کنندوظیفه قانونی آنهااست که جواب بدهند.می دانیدکه همه مردم باید به سوالات دستگاه های قضایی پاسخ بدهند.هیچکس نمی توانددربرابر سوالات دستگاه های قضایی بگویدکه جواب نمی دهم.به این اعتبارگفته شده است که ایشان تخلف کرده اندوبعدهم گفته شده که  وقتی امام دراین باره جواب داده اندچندماه است ایشان به خط خودشان نوشته اندکه من چی دارم،چی ندارم وفرستاده اند،نخست وزیر ووزراجواب داده اند.اصلا مردم سوال می کنندرئیس جمهورچه اشکال دارددرکارش که جواب نمی دهند؟اتفاقا این اصل برای ایجاد استحکام بیشترمیان مردم ورئیس جمهور و مسئولان است.نباید جدالی باآن برخورد کرد. بجای اطمینان بیشتر،شک بیشتری ایجادبکند. این چه سلیقه ای است؟

واما سوال دوم.

قانون صریح گفته مصوبه مجلس رارئیس جمهوربایدامضاءکند.این وقتی می گویندباید امضاء کنند وزمان معین نمی کنندطبق فرم قانونی دنیاکه درهمه داده های قانونی دنیا است وقتی گفتندبایدامضا کنندیعنی فورا!...

دراین زمینه چه بهترکه  سوال ازشورای نگهبان بشود.برداشت خودش رابگوید.اینکه ایشان گفته اندتفسیربردارنیست این هم ازآن حرفهاست...

(سوال روزنامه)انقلاب اسلامی:

 آقای دکتر!

اخیرارئیس جمهورطی نامه ای به حجت الاسلام اشراقی گفته اندکه بنابرقانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد،رُئیس دیوانعالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری است،نظر شمادراین موردچیست؟

ج:

ایشان بگویندبنابرکدام قاتون؟ایشان به اسناد کدام قانون می تواند باشد؟

 قانون اساسی جدیدداربم ونظام قضایی جدیدداریم وروزی که آمدندوبنده رامنصوب کردندبه عنوان رئیس دیوانعالی کشورمی دانستندکه من ازبنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی هستم.مساله ای که دراین رابطه ملت مابایدبدانداین است که گفته اندقاضی عضو حزب نباشداین بدین منظوربوده است که قاضی بی طرف باشد.درفرهنگ  اسلامی حقظ بی طرفی یعنی عدالت.درفرهنگ اسلامی گفته می شودکه قاضی بایدعادل باشدیعنی باید خویشتن دارباشد،بایدبرخودمسلط باشد،یعنی بایدبرعلائقش مسلط باشدوالااگرقاضی عادل نباشد،عضوحزب نباشدَوخانواده اش که هست؟خوب دوست وقوم وخویش که داردآن قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمی کند...؟خوب بنابراین درجامعه ماقاضی نباید معمم باشدونبایدغیرمعمم هیچکدام وحالاچه لباسی بایدبپوشد؟وجزوچه ردیفی باشد؟چه عرض کنم؟اگرمعمم باشد،شائبه این است نسبت به معمین وروحانیون کاری کند!واگر غیرمعم باشد،شائبه این است که راجع به غیر روحانیون جانبداری کند،آقااینهامال فرهنگ فرانسه وغرب است،بگذاریدکنار!اینجاجمهوری اسلامی است...

[سوال روزنامه]انقلاب اسلامی:

آقای دکتر!

رئیس جمهوردرکارنامه خودگفته اند:

اگربخواهنددرجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهید،بعدازمدتی مردم بی دست خواهند شد.نظرشمادراین مورد چیست؟

دکتربهشتی:

نظربنده این است که مابایدهردوراباهم دنبال کنیم.هم اجرای حدودالهی امنیت بوجود بیاید،هم بااجرای برنامه های اقتصادی مردم را ازگرسنکی وفقرنجات دهیم.

خوب ازایشان بایدسوال کرد،دست نبرندآنوقت یعنی دزدی راآزادبگذارند؟یازندان ببرند؟اینکه فرقی نمی کند؟

اگردرجامعه ای که بخواهدفقرومحرومیت به این گستردگی وجودداشته باشدبخواهنددزدرا زندان ببرند،همه جای این مملکت زندان خواهد شد.

[سوال روزنامه]انقلاب اسلامی:

آقای دکتر!

نظرشمانسبت به نامه سرکشاده آقای سلامتیان درموردعدم امنیت  قضایی وضرب وشتم ایشان توسط هواداران حزب جمهوری اسلامی درهمدان،چیست؟

دکتربهشتی:

والله هواراران حزب جمهوری اسلامی حتی در نوشته ایشان نبود!یادم نمی آید؟کجاش بوده؟روزدوشنبه جریانی درهمدان پیش آمده است، این جریان رابایددستگاه قضایی محل،یادادگاه انقلاب محل رسیدگی کند.اما اگرمساله رادر مجلس عنوان کند،این یک جریان غربی است.

اگرروزنامه دیروزانقلاب اسلامی این جریان را برای حمله به رئیس دیوانعالی کشوروسیله قراردادندوهمزمان باآن یک مطلب دیگری هم نوشته اندکه ازخارج کشورهم نامه ای نوشته اندکه درتهران اثاثیه شان راازمغازه برده اندو غیره،نمی دانم چرااین نامه هاکه برای ما فرستاده می شودابتداسرازروزنامه ها در می آورد؟من هنوزنامه ای راکه به نام من نوشته اندخودندیده ام.اینهاراملت می فهمندکه جوسازی است؛این ملت رانمی شودفریب داد.

رئیس دیوانعالی کشوردررابطه بانامه رئیس جمهوربه مجلس درمورداینکه چرانخست وزیربرای وزارت بازرگانی ودارایی معاون تعیین کرده است گفت:

نخست وزیرکه مسئول اداره کشوراست آیا می تواندبگویدمسئولیت چندوزارتخانه به عهده من نیست.من هم نخست وزیرم وهم مسئول اداره کشورودربرابرمجلس ونمایندگان مردم مسئولم وهم چندوزارتخانه راطوری اداره می کنم که نه می توانم آنهاراعزل کنم ونه نصب کنم،حتی به عنوان معاون.این پاسخی است تاآنجایی که به قانون اساس  مربوط می شود وبهتراست این سوال بطوررسمی ازشورای نگهبان بشودوآن شوراجواب بدهد.

حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰

هادی غفاری نطق در مجلس:

تذکری هم داشتم راجع به برادرمان آقای بنی صدر.دیروزدرنامه ایشان نوشته اندکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشد.بنابرقانون من به عنوان یکنفرازمردم نه به عنوان نماینده می خواستم بدانم این قانون کجاست.این قانون اساسی است یاغیر.اماایشان گفته اندکه قاضی نمی تواندغضوحزب باشدسوال می کنم اگرقاضی عضودفترهماهنگی بودبازهم مخالف قانون است؟

 

رئیس  دیوان عالی کشور(بهشتی)درپاسخ رئیس جمهورکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشدگفت:

مطابق کدام قانون قاضی نمی تواندعضوحزبرباشد؟

مثل اینکه قوانین آن  قوانینی است که درذهن ایشان هست وبایدبگویم کجاست این قوانین؟

آقای بهشتی طبق این این قانون:

ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه

ماده ۵۲به منظورحفظ بی طرفی کانب در انجام وظیفه ورعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان درمشتغل  قضایی در احزاب سیاسی وجمعیتهای وابسته به آنهاوهرگونه تبلیغات حزب وانتشارروزنامه یا مجله سیاسی وحزبی مننوع است.

 

ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی: 

قانونی که می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشدازمصوبات مجلس منحله سابق است.

ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی:

ایشان درارتباط بااین سخن بنی صدرکه گفت:

"قاضی نمی تواندعضواحزاب باشد"،گفت:

احتمالانظرآقای بنی صدرازقانون،همان ماده قانون مصوب مجلس منحله سابق است که در موردقضات گفته شده برای حفظ بی طرفی بایدقضات عضوهیچ حزبی نباشد.بجزحزب رستاخیزکه ازاین قانون مستثنااست...درفقه اسلامی جایی نداریم که قاضی نمی تواند عضوحزب باشد.اگرحزب اسلامی وبامعیارهای اسلامی باشدچون منافاتی باعدالت ندارد، عضویت درآن برای قاضی مانعی ندارد.در اسلام،دین ازسیاست جدانیست.

 

پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی به ربانی املشی:

آقای ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی دراظهارات خودماده۵۲قانون سازمان قضایی (بااصول تشیکلات دادگستری)راکه قضات را ازشرکت دراحزاب سیاسی منع کرده منصوب منحله سابق وخلاف اسلام ومخالف قانون اساسی دانسته وقابل اجرانمی داند.اولااین قانون درسال۱۳۳۵تصویب شده وفقط در مجلس منحله(مجلسی که درجریان انقلاب منحل گردید)تبصره ای به آن اضافه شدکه (تبصره عضویت درحزب رستاخیزملت ایران که ازشئون این ماده مستثنااست)بدیهی است، حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست. بعلاوه طبق رویه متخذه درشورای انقلاب اسلامی ومجلس شورای اسلامی وسایر نهادهای جمهوری قوانین گذشته مادامی که نسخ نشده اندبقوت خودباقی است.

 

 

[این تخلف صریحی ازقانون اساسی است]

روزنامه کیهان۲۱خرداد۱۳۶۰

دکتربهشتی:

قانون اساسی برای مسائل مورداختلاف راه حل های روشن دارد.

دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورپیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون مسائل جاری مملکت باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کرد.

خبرنگاری پرسیدکه نظرشمادرموردنامه بنی صدربه رجائی راجع به طرح تعیین سرپرست وزارتخانه های بی سرپرست که به تصویب مجلس وتائیدشورای نگهبان رسیده است وبا توجه به بیانات اخیرامام چیست؟

دکتربهشتی پاسخ داد:

این تخلف صریحی ازقانون اساسی است.

محکوم بودن حمله به دفاتروگروه ها:

بهشتی:

حمله به یک دفترچماقداری وضدقانون است و حمله به دفاترحزب جمهوری اسلامی یا کتابفروشی های نهادهای انقلابی حضورملت درصحنه!است.

مامعتقدیم قبل ازهرچیزهمه مابایدخودراازاین خصلت پرآسیب یک بام ودوهواخلاص کنیم.

سوال شد:

اخیرامسئولان مملکت هم رئیس جمهوروهم دادستان کل کشوردراثبات تخلفات خوداز قوانین طاغوتی استفاده کرده اند،آیااین قوانین اعتباری داردیاخیر؟

رئیس دیوانعالی کشورگفت:

قوانین پیشین تاتصویب قوانین جدیدباید رعایت شود،مگردرچندمورد:

اول،هرجاقانون برخلاف اسلام باشدکه طبق اصل۴قانون اساسی خودبخودبی اعتباراست. وفقهای  شورای نگهبان اظهارنظردرباره مخالفت این قوانین رابااسلام برعهده دارند... دوم،درمواردی که قانون های گذشته برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد.دراین مواردنیزباتصویب قانون اساسی آن قوانین اعتباری ندارد.

سوم،درمواردی که نهادهای قانونی امروزبرپایه  قانون اساسی جدیدبوجودمی آیندوصرفا در قانون اساسی وقانون مصوب پس ازانقلاب است،اعتبارقانونی دارد.ورعایت قوانین قبلی درمورداین نهادهای بوجودآمده جایزنیست. شورای عالی قضایی نهادی است قانونی که بر پابه قانون جدیدبوجودآمده است ودرقانون اساسی صفات وشرایط اعضای این شورابه روشنی بیان شده است.بنابراین قوانین سابق هرگزنمی توانددرموردشورای عالی قضایی و اعضای آن اعتبارداشته باشد....به همین دلیل بودکه هفته قبل سوال کردم که وقتی این آقایان می گویندچرااین نوع قضات درحزب یا سازمان های سیاسی دیگرعضویت دارند بگویندبه کدام قانون استنادکرده اندتاپاسخ آنهابه روشنی داده شود؟پس ازآنکه اعلام کردندکه استنادآنهابه ماده۵۲قانون تشکیلات عدلیه است روشن شدکه آنهاازاین اصل مهم حقوقی غفلت داشته اندکه این ماده درمورد نهادهای قضایی که برپایه فانون اساسی جدید یامصوبات شورای انقلاب بوجودآمده وشرایط قضات دراین قانون به روشنی برشمرد شده هیچگونه اعتبارقانونی نخواهدداشت.

 

 

[اختیاراتی بیش ازحدمی خواهد!]

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

عطاء الله مهاجرانی(درنطق خوددراولین دوره مجلس):

من هیچ وقت یادم نمی رودکه آقای بازرگان درنطق پیش ازدستورشان ضمن تقدیررئیس جمهورمحترم که درجبهه می جنگندوجنگ را هماهنگ ورهبری می کنند،سه نکته رادرمورد ایشان توضیح دادند.

این سه نکته این بودکه ریاست جمهورجناب آقای بنی صدربه"من"ومقام خودبیش ازحد تکیه می کنندودوم ایشان اختیاراتی بیشتر و آزادترازحدودقاتون اساسی می خواهند.چون ایشان خارج ازمقام ریاست جمهوری ومقام اجرایی عالی رتبه به تبلیغ وتلقین سازوکارهای تبلیغ سیاسی می پردازندواگردقیقابه واقعیت نگاه کنیدمی بینیدکه چنین چشم اندازی و چنین منظره ای متاسفانه دوباره درمقابل ماهست...

  

 

[نوع جدیدقراردادوثوق الدوله]

انقلاب اسلامی۴خراد۱۳۶۰

اعلام خطرهاوهشدارهای رئیس کل باتک مرکزی ایران به بهزادنبوی

 روزنامه  انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰

نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:

بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنکی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.

بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح  بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.

موافقتامه الجزایرموردرسیدگی واظهار نظرمجلس قرارگیرد.

نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی در اختیارگذاشته شود. 

اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزار ومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیر دریافت می کردیم.

 

 

[چه بلاهایی که برسرمان نیاوردند!]

روزنامه انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰

برطبق آخرین خبرهای رسیده صبح دیروز

حجت فرح،محمدرضاگنجی،وناصردهقان در حال اعتصاب غذااززندان الیگودرزبه محل ناامنی منتقل شدند.

ساعت ۵صبح دیروزهرسه نفراعضای دفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهور(ازنا)اززندان الیگودرزبه محل نامعلومی انتقال داده شده اند.این سه تن درنامه ای که به دست خبرنگارمارسیده گوشه ای ازمسائل خودراباملت ایران درمیان گذاشته اند:

بسمعه تعالی 

اینجانبان حجت فرح،محمدرضاگنجی وناصر دهقان که درراه الله واستقرارقانون گام برداشته وهدفی جزمنافع مردم برای رضای خدانداریم چه کارهاکه برسرمانیاوردندومی گویندشکنجه که وجودندارددرصورتیکه از لحظه دستگیری که یک شب قبل ازعیدبود عذاب روحی ماوخانواده ماشروع شده است. زیراجواب منطق برای اثبات اتهامات ماندارند.

 

 

[منهم هستم!!]

روزنامه صبح آزادگان۵خرداد۱۳۶۰

سیدمحمدخامنه ای ازدفترهماهنگی وهمکاری مردم بارئیس جمهوری انتقادکرد.

 

 

[محاصره نظامی  بانک مرکزی توسط لاجوری]

روزنامه انقلاب اسلامی۷خرداد۱۳۶۰

اطلاعیه بانک مرکزی ایران

درپی صدوراطلاعیه روابط عمومی دادستان انقلاب که طی آن ادعاشده بودطبق گزارشی اسنادبانک مرکزی  نقل وانتقال یافته وازآنها نسخه برداری شده است وهم چنین بدنبال تحت کنترل قرارگرفتن درب های بانک مرکزی باصدوراطلاعیه ای به این اعمال بشدت اعتراض کزد.

علیرضانوبری:

مامورین دادستانی بامحاصره بانک مرکزی درپی یافتن چه اسنادی هستند؟!

اگرازگزارش حسابرسی بنیادمستضعفان می ترسندبایدبداندگزارش این حسابرسی به محضرامام ودفترریاست جمهوری درموقع خودتقدیم شده است.

صورت مجلس مربوط به۶میلیون تومان پول است که توسط دادستانی درفرودگاه توقیف شدوبخلاف قانون بجای نامعلومی برده شد. ودراسنادگمرک تهران موجوداست. 

بنده برای خداوفقط او،تا نیمه شب دربانک کارمی کنم....

 تاکذابان درپیشگاه خداوند معرفی گردندوتا سیه روشودهرکه دراوغش باشد...

به حضرت آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشورشکایت کردم وامیدداشتم که مساله حل بشود.اکنون  باگذشت یک روزدیگروازآنجا که ماموران آقای لاجوردی هنوز درخارج ازبانک درورودی بانک رادرکنترل دارندواین عمل تاثیر سوئی درکارمندان بانک وعابرین ومردم ایران می گذارنداینجانب ضمن اعتراض شدیدبه این امرازمقام دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی عاجل رادارم وبخصوص صحت وسقم گزارش ادعایی آقای لاجوردی بررسی وگزارش شودو روشن شود که آیا نحوه ی عمل منطبق با موازین اسلامی بوده است یاخیر؟ 

 

[خروج ازبن بست به شیوه رئیس جمهور]

نشریه امت

ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکتر حبیب الله پیمان

۴خرداد۱۳۶۰سال سوم شماره ۱۰۹

بخشی ازمقاله

(خروج ازبن بست به شیوه رئیس جمهور):

نگاهی به مطالب چندروزاخیرانقلاب اسلامی بخوبی جنبه های مختلف این سیاست رانشان می دهد.

حضورتبلیغاتی آقای رئیس جمهوردرمراسم بزرگداشت معلم شهیددکترعلی شریعتی،روش استقامتی که آقای بنی صدربه عنوان پشتوانه ایدئولوژیکی کارشان ازسوره والعادیات می آورند،تعقیب جزایی دادستان انقلاب توسط رئیس جمهور،نامه رئیس جمهوربه نمایندگان مجلس درباره بیانیه الجزایردرموردگروگان هاو اثبات اینکه هیچیک ازشرایط امام ومجلس در موردآزادی گروگان هارعایت نشده است،نامه  رئیس جمهوربه رئیس مجلس که درآن خواستاردریافت نوارهای مذاکرات جلسه غیر علنی مجلس می شوندوسرمقاله  طنزآمیز روزنامه انقلاب اسلامی_محرم ونامحرم_وده هامطلب دیگرکه توسط دفترهماهنگی مردم و رئیس جمهورونویسندگان وسخن پردازان و اقتصاددانان واساتیداهل فن،همه بخشی ازاین سیاست هستند.

 

 

[ارمغان رئیس جمهورولیبرال هابرای مردم]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

ارمغان رئیس جمهورولیبرال هابرای مردم وانقلاب چیست؟

پیشنهادات مشابه نظیرپیاده روی،انجام تظاهرات که ازجانب برخی عناصراین خط طرح شد،همه برای آن بودکه اگرامام بپذیرند واجازه تظاهرات ویاانجام رفراندوم بدهند، با شرایط شکننده کنونی اوضاع راوخیم و تضادهاراتشدیدوانقلاب رادرمعرض تهدید جدی وخطرسقوط قرارداده اندواگر نپذیرند، اینطوروانمودخواهدشدکه امام چون می داند مردم ناراضی وبرضدحاکمیت اندازرفراندوم و یادادن اجازه تظاهرات به مخالفان می ترسند.

 

[خط حمله تازه رئیس جمهوری وهوادارانش]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

این باررئیس جمهوروگردانندگان دفترهماهنگی ودیگرجناح های جبهه لیبرالی که ازبهانه هاو مستمسک های تبلیغاتی سابق تقریبامحروم بودندوتب چماقداری وحملات ودرگیری هایی ازآن نوع تاحدودی فروکش کرده بود؛خط حمله تازه ای برمبنای قضیه آزادی گروگان هاو برمحورقانون علیه دولت ترسیم کردندوکوتاه آمدن دولت رادراین قضیه بهانه یک هجوم شدیدتبلیغاتی علیه حاکنیت آن قراردادند. 

 

[تحلیل های غلط آقای رئیس جمهور]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

جناح لیبرالی وآقای رئیس جمهور اشکال اساسی کارخودرادرمبارزه باجناح مقابل متوجه نیستند.آنان به غلط می پندارندکه مردم ونیروهای انقلابی مشتاقانه برای حاکمیت آنان روزشماری می کنند.نارضایتی اقشاری ازمردم ازعملکرددولت ومسئولین و حزب جمهوری رابه حساب علاقمندی آنان به خودمی گذارند،درصورتی که طرفداران واقعی آنهابطورعمده جزاقشاروطبقات مرفه وسرمایه دار ومالک وتاجروبورژوازی اداری ونظامی نمی باشند.

 

 

[بگومرگ بربنی صدر]

انقلاب اسلامی۱۲خراد۱۳۶۰

حمله چماقداران به مراسم افتتاحیه دفترهماهنگی همدان

بنابرگزارش خبرنگارانقلاب اسلامی ازهمدان،احمدسلامتیان پیش ازظهرروزگذشته به منظورشرکت وسخنرانی درمراسم افتتاحیه دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهورهمدان وارداین شهرشد...گروهی چماقدارکه تعدادآنهابه حدود۳۰الی ۴۰نفرمی رسیددرحالی که شعارهایی چون حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله ومرگ بربنی صدرمرگ برسلامتیان می دادندواردمحوطه شدندوبه ایجادتشنج وبرهم زدن مراسم پرداختند...چماقداران به مامورین انتظامی که فاقدوسایل دفاعی بودندحمله بردندوتعدادی ازمامورین رامجروح نمودند.این گروه مهاجم سپس شروع به پرتاب سنگ بطرف مردم وسخنرانی کردندوتدریجابه طرف جایگاه سخنرانی یورش برده واقدام به شکستن تریبون بلندگووضبط سوت نمودندوسپس چماقداران درکمال وقاحت وبی شرمی به احمدسلامتیان حمله برده ووی رازیرضربات شدیدخودگرفتند...ازنکات جالب توجه درحمله چماقداران به مراسم این بودکه وقتی مهاجمین مشغول ضرب وشتم احمدسلامتیان بودندیکی ازآنهاچاقوی بلندی برسینه سلامتیان گذاشته بودوفریادمی کشیدبگودرود بربهشتی، مرگ بربنی صدر...

 

[آقای دکتربهشتی!

 آیاشماهرگزطعم کتک خوردن بی رحمانه وبی محابابه قصدکشت راچشیده اید؟!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

ازنامه ی سرگشاده احمد سلامتیان:

جناب آقای دکتربهشتی!

شمامسئول تامین امنیت قضایی دراین کشور هستیدوامروزعده ای تحت لوای نام شمابه ضرب چماق وآجروتهدیدچاقومی خواستند مرامجبورکنندکه بگویم درودبر بهشتی،مرگ بربنی صدر!

باوربفرمائیداگرتکه تکه هم می کردندبزورنمی گفتم دروربربهشتی!

باذره ذره وجودتکه تکه شده ام مسلما فریامی زدم مرگ براستبداد...

آقای دکتربهشتی!

 آیاشماهرگزطعم کتک خوردن بی رحمانه وبی محابابه قصدکشت راچشیده ابدیانه؟

امامن ازدژخیمان سی ام تیر۲۸مردادسالهای بعد،در جریان مبارزات ملت ایران درزندان وخیابان زیادکتک خورده ام.ازپلیس فاشیست آمریکادرجریان تظاهرات علیه جنگ ویتنام. وازپلیس فرانسه درجریان حمایت ازخلق قهرمان فلسطین وازپلیس آلمان درجریان تظاهرات علیه شاه نیززیادکتک خورده ام.همه این کتک هادوجنبه دارد:دردآنی ولذت یادآوری بعدی آن.دقت کنیدمی گویم لذت،چون وقتی انسان برای دفاع ازحقی کتک خورد،دردزود زائل می شودولذت دفاع ازحق باقی می ماند.

واماجناب آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم همه ی تفاوت سلیقه ها،فکرمی کنم شمانمی توانیدمنکرشویدکه من نماینده مجلسی هستم که شماسمت ریاست آن رادارید،همیشه گفته ایدکه هم وغم شمااعتباروحیثیت این مجلس است.آیااعتباروحیثیت این مجلس ازاعتبار نمایندگان آن جداست؟

درهرهفته ده هانفرازآنهاکه اکثریتی که شمادر مجلس رئیس آن هم هستیددرسراسرکشوراول سخنرانی هارامی گذارندآیااین حق رابرای نمایندگان  آنچه که مرتبااقلیتش می نامیدو می گویندازهمه حقوق بهره وراند،قائل هستید؟

چندهفته است سه نفرازجوانان مسلمان از آنانکه بجرم سردادن چندشعارازرفتن شماازسه یاعلیه شمابه یک تاسه سال زندان محکوم شده انددراعتصاب غذابه سرمی برندچگونه اجازه می دهیدنمایندگان دیگری راکه نظر متفاوتی باشمادارندباین شکل موردهجوم قراردهند؟باضرب چماق وچاقو بخواهند مجبوربدادن شعارهایی علیه هم عقیده خود کنندکشان کشان درخیابان هابگرداندوبزنن و هنوزتصورمی کنیدنمایندگان مجلس شمامی توانندآزادانه ابرازعقیده کنندواعتباری برای مجلس شمابافی خواهدماند؟

جناب آقای رجایی!

شمانخست وزیری هستیدکه تابحال هرگزدر طول تاریخ این کشور ازحیث تمرکزقدرت نظیرآن وجودنداشته است. شماخودرافرزندمجلس می دانید.همیشه می گوئید خواستاراعتبارمجلسید،اگرکسی دراین مجلس مخالف شماصحبت کردآیاجزایش این است؟

من امروزحس کردم جزای مخالفت بابودجه_ مارادرهمدان ازهوادا ان شما،همان جوانان حزب اللهی که آن اندازه مشتاقانه درتلویزیون مدحشان راگفتیددریافت داشتن بابهره شما مسئول امنیت این کشورشده ایدآیانمایندگان طرفدارشمادرمجلس نیزبه همین ترتیب در چنگ یک مشت درنده تحریک شده رهامی شونداگربه جای من یکی ازموافقین بی قید و شرط بودچه؟شما،فی المقل آقای ناطق نوری بنابوددرجایی سخنرانی کندوعده ای به وی رفتاری رامی کردندکه امروز بامن کردندشماچه می کردید؟

 

 

[مشاوری که اعدام شد]

روزنامه اطلاعات۱۲خرداد۱۳۶۰

اتهامات مشاورحقوقی دفترریاست جمهوری اعلام شد.

روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزبدنبال اعلام خبربازداشت منوچهرمسعودی مشاورحقوقی دفترریاست جمهوری اعلان داشت که جهت اطلاعات امت مسلمان وانقلابی ایران برخی ازاتهامات وی به اطلاع میرسد:

ا_ارتباط وهمکاری باشبکه وسیع خروج غیرقانونی ارزواسنادومدارک ضدانقلابی به خارج ازکشور

۲_اخذرشوه وکلاشی ازخانواده های ضدانقلابی وتلاش جهت آزادی افرادضدانقلاب که دستگیرشده اند

۳_اخذرشوه های کلان جهت کانالیزه کردن مناقصه وزارتخانه های مختلف به نفع افرادخاص وضدانقلابی که دراین رابطه تاکنون۱۵نفر ازجمله دونفر روحانی نمابه اسامی سیدعیسی صدروسیدمهدی فیروزآبادی دستگیرشده اند.

۴_سوء استفاده ازموقعیت دفترریاست جمهوری واخذرشوه های کلان بدفعات متعدد.

۵_همکاری باعوامل خودفروخته رژیم کثیف ومزدورسابق.

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

تلگرام همسرآیت الله طالقانی به خانم مسعودی:

ازشنیدن خبردستگیری آقای منوچهرمسعودی وکیل محترم ومبارزدادگستری بسی متاسف  گردیدم.من به شماحق می دهم که پس ازسال هادردورنج ونگرانی وناامنی وحبس،باآن همه خدمات صادقانه درحق مبارزین دردوران طاغوت چنانکه هرروزبرای دفاع ازمظلوم اعم ازدانشجووطلاب وبازاری ازشهری به شهری می رفت امروزدردوران پیروزی انقلاب این گونه به اوپاداش می دهند...

روزنامه انقلاب اسلامی. ۱۳خرداد۱۳۶۰

نامه زینب مسعودی همسرمنوچهرمسعودی به آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور

 

[توجه!

درهمین  زمینه روزنامه انقلاب اسلامی درهجرت نوشت:

اعدام منوچهر مسعودی،مشاورحقوقی بنی صدر-پاداش خمینی بکسی بودکه علیه روزنامه اطلاعات برای اعلام جرم کرد.

وصیت نامه واتهامات وی دراولین شماره روزنامه انقلاب اسلامی درخارج ازایران به چاپ رسیده است. 

دربخشی ازوصیت نامه ایشان می خوانیم:

"...تا جائیکه مقدوربوده است درراه اعتقادات خوددرجهت پیشبرداهداف انقلاب اسلامی از هیچگونه کوششی فروگذار نکردم.در محاکمه حضرت آیت الله طالقانی مفتخرم که بعنوان وکیل مدافع ایشان رابعهده داشته ام و باز هم درجریان حرکت بنیان کن ملت ایران در جریان  به ثمررسیدن انقلاب زمانی که روزنامه اطلاعات مقاله توهین آمیزی علیه حضرت امام نوشته بود،یعنی زمانی که نان وحلوا قسمت نمی کردند،به منظوردفاع ازقدرت وعظمت نیروی لایزال ملت وحمایت ازرهبری آن اعلام جرمی علیه روزنامه اطلاعات ونویسنده مقاله آن به دادگستری دادم که در واقع اعلام جرم علیه شاه ونظام دیکتاتوری بود...."

این روزنامه هم چنین نوشته است:

روز دوشنبه۲۷مهرماه۱۳۶۰دادستانی انقلاب که درطریق سرکوب و کشتارانقلابیون حقیقی دست دادستان رژیم گذشته راازپشت بسته بودخبراعدام منوچهر مسعودی مشاورحقوقی رئیس جمهوربنی صدرهمراه با۳۳نفردیگراز مبارزین راه استقلال وآزادی ایران اعلام نمود. اتهامات منوچهر مسعودی بنابراطلاعیه روابط عمومی آقای لاجوردی عبارتنداز:

شرکت درکودتا،همکاری باگروهک های ضد انقلاب،مانوربرای تضعیف رهبری انقلاب، اظهارات کذب غرض آلود،اخاذی ازخانواده های متهمین،دخالت درامور قضائی و بالاخره زنای محصنه مکرر!»

 

[نوبری موردتائید نیست]

روزنامه اطلاعات۱۳خرداد۱۳۶۰

وزیراموراقتصادی ودارایی ادامه کارعلیرضانوبری راتائیدنکرد.

دکترحسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی باانتشاراطلاعیه ای به اظهارات اخیررئیس جمهوری درموردمدیریت بانک مرکزی ایران پاسخ داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

جناب آقای بنی صد رئیس جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مذاکرات حضوری دردفتر جنابعالی وعطف رونوشت شماره نامه۲رس_۵۳مورخ۳اردیبهشت۶۰حضرتعالی به جناب آقای نخست وزیرکه تحقق وگزارش درموردعملکردآقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی ایران رابه اینجانب محول کرده اید،به این وسیله بررسی زیررابادرنظرگرفتن خداو وجدان(همانطورکه خواسته بودید)انجام گرفته به استحضارمی رساند:

۱_بانک مرکزی ایران طبق بندالف ماده۱۰قانون پولی وبانکی موظف به تنظیم سیاست پولی واعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشوراست.هیات دولت براساس اختیارات قانونی خودکه بوسیله قانون اساسی ومجلس شورای اسلامی به اوتفویض گردیده،مسئول اخذتصمیمات خوودرزمینه سیاست کلی اقتصادکشوروتبعات ناشی ازاجرای آن درقبال مجلس می باشدکه درصورت لزوم مجلس می توانددولت رااستیضاح نماید.بنابراین هیچیک ازمسئولین ارگان های دولتی بدلیل مخالفت یاعدم قبول این تصمیمات حق استنکاف کارشکنی وسهل انگاری دراجرای تصمیمات دولت راندارند.رئیس بانک مرکزی درمواردی برخلاف اصل فوق عمل نموده است.به عنوان مثال دلیل ارائه شده ازطرف آقای نوبری درروزنامه انقلاب اسلامی شمار۵۴۸مورخ سه شنبه۵خرداد۶۰مبنی برابطال مذاکرات بیانیه الجزایرکه براساس سیاست کلی دولت می باشدصرفابرمبنای تشخیص شخصی است.

۲_رئیس بانک مرکزی موظف به حفظ اسرار بانک است.بندج ماده۲۰قانون پولی وبانکی کشوررئیس کل بانک مرکزی راموظف می کند که قبل ازشروع به کاردرمجمع عمومی سوگند نمایدکه قبل ازشروع به کاردرمجع عمومی سوگندنمایدکه اسراربانک راحفظ نماید.بر خلاف ماده مذکورنامه شماره۲۱۰۵مورخ ۲۴دی۵۹بانک مرکزی ایران که به امضای آقای نوّبری می باشدوبالای آن به خط خودشان عبارت خیلی محرمانه نوشته است وبنابراین جزواسنادسری بانک می باشددراختیارروزنامه انقلاب اسلامی قرارداده شدواین روزنامه در شماره۵۴۹مورخ ۶اردیبهشت۶۰آنرادرج نموده است.

۳_همانطورکه که می دانیدپایه واساس بانک برمبنای اعتمادمی باشد.

مدیریت بانک مرکزی متاسفانه نتوانسته است اعتمادلازم وکافی دولت وسایر نهادهای انقلابی برخوردارباشد.ازجمله دلایل این امر علاوه برعدم حفظ اسراربانک،نحوه برخورد ایشان باعده ای ازکارمندان مسلمان واخراج بععضی ازآنهامی باشد.ازنتایج عدم اعتماد استقرارافراددادستانی انقلاب دراطراف بانک مرکزی است.این موضوع می توانددرسست کردن اعتمادمردم به نظام بانکی وتضعیف ارزش پول موثرباشد.جای تردیدی نیست که ادامه چنین وضعی به نظام بانکی کشورصدمه می رساند.

باتوجه به مطالب یادشده،ادامه کارآقای نوبری درسمت رئیس کل بانک مرکزی ایران موردتائیداینجانب نمی باشد.

روزنامه کیهان۲۰خرداد۱۳۶۰

رئیس کل بانک مرکزی استعفاداد.

رئیس جمهوراستعفای نوبری راپذیرفت.

 

 

[خداامثال بنی صدررالعنت کند]

کتاب درمکتب جمعه،ج۴ص۲۲خطبه نمازجمعه۱۰مهر۱۳۶۰هاشمی رفسنجانی:

دراین جریان خیلی چیزهافهمیدیم که من انتظاردارم فرماندهان ومسئولان جنگ درمصاحبه هایشان به مردم بگویند.ولی آن چیزهایی که ماازگوشه وکنارفهمیدیم این بود که مابی خودمعطلیم وخداکسانی امثال بنی صدررالعنت کندکه درگذشته مارااینقدردرجنگ معطل کردند.

[توجه!

به شهادت فرماندهانی چون شمخانی_که بعدهادرصداوسیمای ج.ا،اقرارکرد_ بنی صدردر جنگ خیانت نکردوخائن نبود]

 

[تشبیه بنی صدربه محمدعلی باب]

کتاب درمکتب جمعه،ج۴خطبه نمازجمعه،هاشمی رفسنجانی۱آبان۱۳۶۰

وضع بنی صدرکه به توالت هواپیماپناه برد مثل وضع میرزاعلی محمدباب است که وقتی ازدارافتاد،درتبریزبه توالت پناه برد.بعدیک نامه ازجامعه بهائیان به مجلس شورابه من نوشتندواعتراف کردندکه چراماراتشبیه به بنی صدرکردید.

 

 

[اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است]

(نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران، رویدادهاوتحلیل،ش۳۲)

به نقل ازروزنامه جمهوری اسلامی۲۸دی۱۳۶۰

موسوی خوئینی ها(نطق درمجلس):

درجواب معین فرکه به دفاع ازغضنفرپوربپا خاسته بودگفت:

مادرباره کسی صحبت می کنیم که هم پیمان وهمکاربوده باکسی که در جهت براندازی مجلس شرکت می کرده،وفردی بوده که می خواست انقلاب واین جمهوری ازبین برده شود.ازجهتی این مجلس راترک کرده که در جهت براندازی حرکت کندومی رودمخفی می شودوحرکات زیرزمینی می کندوبه این دلیل دستگیرمی شود...این شخص اگردرزندان نبودآیاشماقسم می خوردید(خطاب به معین فر)که به مجلس می آمد؟اونه تنهابه مجلس نمی آمدبلکه درجهت نابودی آن اقدام می کرده.اوشخصی بودکه اگراین امکان در اختیارش بودبایک بمب مجلس رامنفجرمی کرد.

اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است.

[توجه!

قصاص قبل ازجنایت به قصدپیشگیری.

خیلی ازقضاوت هاوسپس عملیاتی شدن آن در ابتدای انقلاب ودهه۶۰،بازتاب چنین افکاری ست که ذاتابه هردلیل(درست ونادرست) و بخاطرداشتن قدرت درمدیریت سیاسی اجرایی شد.

فاجعه کنونی اثرات تفکری ست که پیش ازوقوع جرم،معتقداست اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است!؟

موسوی خوئینی که دوره ای مدیرمسئول روزنامه سلام رابرعهده داشت،اکنون همچنان به حکومت دینی اعتقادداردوازجمله پدر خوانده های اصلاح طلبان است!]