محمد شوری: چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) / قسمت پایانی(پایان جمهوری)

Shori-Mohamed-1درآستانه سالگردمشروطیت،حکم ریاست جمهوری حسن روحانی درپیشگاه ظل الله،تنفیذشد!!

کمی بیش ازیکصدسال ازجنبش مشروطه طلبان گذشته است وماهمچنان دربدست آوردن دمکراسی وآزادی درجامی زنیم.

علت آن فهم ضعیف مردم ازرویدادهای تاریخی ست وگزیده شدن چندین باره ازیک سوراخ است...!

علت نفت است که چون گاوصدمن شیرده دوشیده می شود...!

مشروطیت که باپیش کشیدن مشروطه مشروعه،به اختلاف ودرگیری بین روشنفکران وروحانیت انجامید،سرانجام ناکام وآخرالامربه استبدادختم شد.

انقلاب۵۷ نیزکه مهم ترین رویدادسیاسی تاریخ ایران است وتوانست معادلات سیاسی بین المللی رابشدت برهم بزند،باوجودفراگیر بودن آزادی در نخستین سال،سرانجام باختم شدن به انحصار،فورابه استبداددینی ختم شد.

روحانیت که دردوره مشروطیت ودرمقابله بامنورالفکران تحصیلکرده غرب تلاش کرده بودتاقوانین رامشروعه کند،دردوره انقلاب بهمن،بابدست آوردن تمامی قدرت،توانست

باتلبیس دفع افسدبه فاسدوغش درمعامله، مثل نظارت استصوابی وکلاه شرع،ودر امتداش تغییر قانون اساسی وقدرت الهی وماوراء الطبیعه بخشیدن به ولایت فقیه،حکومت اسلامی مطلوب ومقصودخود راکه نمی توانست ابتدای انقلاب ماهیت واقعی آنرااعلان کندودربیان رسمی وعلنی اش باصطلاح تقیه می کرد،همراه باقلع وقمع وحذف مخالفین ومنتقدین،خلافت ولی فقیه  راتثبیت کرد.

پس ازناکام شدن اولین رئیس جمهوری،تمامی انتخابات باجومسموم،التهاب احساسات کاذب،وفریب برقرارشد.

دیکتاتوری باانتخابات ایزوله وکانالیزه شده قانونی شد.

همواره مردم ازبین بدوبدتروبدترین،بدوبدتر رابرخودمسلط کردند.

پایان زودرس اولین دوره ریاست جمهوری، پایان جمهوری هم بود.

اکنون جمهوری ولایت فقیه باکهولت سن رهبران نسل اول خود،بابحران مشروعیت در پساخامنه ای روبروست،لذاانحصاربرای بعداز ایشان ودرجنگ قدرت،بااجرای طبیعی سناریوهایی برای بدست آوردن دل مردم و کسب محبوبیت ومقبولیت درصددحفظ و ادامه جمهوری ولایت فقیه است.

جمهوری اسلامی ایران  بدون ولایت فقیه دیگرجمهوری اسلامی نیست وانحصارنمی تواندهمچنان قدرت رایین خودتقسیم کند!

هرکه این جنگ قدرت رابرد،بازنده بااستنادبه قانون واعتقادبه قانون اساسی وولایت فقیه، تمکین!!راتکرارخواهدکردوقس علیهذا...

اولین رئیس جمهوری ایران(سیدابوالحسن بنی صدر)مغلوب خودفریبی،خودشیفتگی،حسادت سیاسیون وروحانیت،جهل قاصران ودسایس و توطئه خناسان شد.

به پایان آمداین مجموعه.هرچندبازخوانی ماازتاریخ معاصرانقلاب بهمن۵۷ناقص است؛وتمام نشد.

رویدادهاهمچون حلقه های یک زنجیرندکه بایداجزای آن جداگانه آنالیزوسپس درکل  تدبیرآینده راازآن استخراج کرد.

سعی شدازآنچه اهمیت داشت وخصوصاوقایع خرداد۶۰،درمجموعه های جداگانه،نسل امروز رابه وقایع گذشته آشناتابرای آینده خود راهکاربهتررابگزیندوراهکاربهترهم ازفهم درست وصحیح وکامل ازگذشته بدست می آید.

بقول قرآن:

سیروفی الارض فینظرواکیف کان عاقبه  المکذین....

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

مرداد۱۳۹۶

[مگر مجبورید این همه نفت مصرف کنید؟]

روزنامه آیندگان۲بهمن۱۳۵۷

ابوالحسن بنی صدر:(درمصاحبه):

هرکسی آزاداست آنچه می خواهدبنویسد... مردم آزادندروزنامه ای راکه موافق میل شان بود،بخرندوگرنه سراغ روزنامه های دیگربروند.

سیدابوالحسن بنی صدر،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی درگفت وگویی با کیهان درپاریس ضمن تشریح چارچوب حکومت اسلامی،اعلام کرد:

جمهوری اسلامی ونظریات مخالف آن به بحث گذاشته خواهدشد.

بنی صدرضمن اعلام این خبراظهارداشت:

طرح تئوریک مساله حکومت اسلامی رامن شخصاکردم ومبانی واصولش راهم منتشرکردیم.البته درسال۱۳۴۷که مساله برای اولین بارآقای خمینی ابتکارکردندوآنرابصورت درس عنوان کردندوگفتنداین اساس رامطرح می کنیم تااهل فکر بنشینندودرباره اصول وفروعش بحث کنند.

وی درپاسخ به این سوال که آیاسرمایه را بدون سودمی توان درنظر گرفت؟

گفت:

بله.این ممکن است.یعنی پیش ازاستهلاک  سرمایه به صاحب سرمایه نبایدسودداد.به سرمایه دراسلام نفع تعلق نمی گیرد.یعنی کسی که کارمی کند،می تواندکارخودراتبدیل به سرمایه کند.

ازوی پرسیده شد:آیااین خودبرسرمایه افزودن نیست؟وآیاچنین سیستمی مجددابه انباشت سرمایه منجرنمی شود؟

وی گفت:

نه.نمی گذاریم بشود!.

بنی صدردرپاسخ به این سوال که جواب اسلام به سوال چه سیستم اقتصادی چیست؟گفت:

هم اقتصادمارکسیستی وهم کاپیتالیستی براساس نُدرت استواراست وکاراقتصاددراین دوسیستم این است که منابع نادررابه مهم ترین نیازهااختصاص بدهند.امااسلام می گویددرطبیعت ازهمه چیزبه اندازه کافی وجوددارد...

مثلانفت،به اندازه کافی وجوددارد؟

بنی صدر:

بله وجوددارد.مگرمجبوریداین همه نفت مصرف کنید؟

[فلسفه دینی رابایدازسیطره فلسفه یونانی آزادبکنیم]

روزنامه کیهان۴بهمن۱۳۵۷

ابوالحسن بنی صدر:

راه حل باید ازخودجامعه درآید!

یک وجه حکومت اسلامی این است که می خواهدروابط اجتماعی راکه نتیجه روابط باسلطه گرخارجی است،قطع بکند...کاردیگری که ماسخت به آن پرداختیم،این است که دین را،فلسفه دینی راازسیطره فلسفه یونانی آزاد بکنیم.بدلیل اینکه فلسفه یونانی،مثلااصل توحیدراقبول دارد.خب،خدایکی است،دوتا نیست؛اگراین هیچ ربطی به زندگی اجتماعی مانداردوهیچ انعکاسی دررفتارروزمره انسان نداشته باشد،خب،ده تاباشد؛چه تاثیری در زندگی من وشمامی کند؟امااگرتاثیری دارد، کجاست؟می شودیک دین اصولی داشته باشیدواین اصول انعکاسی درراه حل هایی که این دین عرضه می کند،نداشته باشد.

[تاکنون افتخاردریافت هیچ نوشته ای را از ابوالحسن بنی صدرنداشته ایم]

روزنامه آیندگان۸بهمن۱۳۵۷

ازابوالحسن بنی صدرمطلبی دریافت نداشته ایم!

ازسوی عومل معلوم الحالی که هدفی جزایجاد تفرقه درمبارزه مردم ایران ندارد،این شایعه رواج یافته است که درصفحه دیدگاه هابجای مطلب ابوالحسن بنی صدر،مقاله دکتر حجازی راچاپ کرده ایم.وازاین کارغرض خاصی داشته ایم.برای رسوائی این شایعه پراکنان حرفه ای اعلام می داریم که تاکنون افتخار دریافت هیچ نوشته ای را ازابوالحسن بنی صدرنداشته ایم.

[سیستم مالی عامل ورشکستگی]

روزنامه اطلاعات۱۶بهمن۱۳۵۷

بنی صدر:

عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم بود.

[قیمت نفت،بحران رابه تاخیرانداخت]

روزنامه آیندگان۱۶بهمن۱۳۵۷

پیش ازظهردیروز،ابوالحسن بنی صدر،سخنانی دردانشگاه صنعتی،مشخصات اقتصادامروز ایران راموردبحث وبررسی قرارداد.

دراین سخنرانی،بنی صدرابتدابه نخستین سخنرانی خودکه حدود۱۷سال قبل دردانشگاه تهران درزمینه انقلاب الجزایرایرادشد،اشاره کردوگفت:

درآن زمان شعارروزدانشجویان ایران این بود: امروزالجزایرفرداایران،فرداایران ماست... مطالعات وگفتارهای امروزمن از۵سال پیش تهیه شده آن روزبحران بزرگ درکشورمانزدیک بود،کمی پس ازتهیه این متن،قیمت نفت۴ برابرشدومثل یک مُسکن قوی دراقتصادجامعه ماعمل کردوبحران رابه تاخیرانداخت.ولی این تاخیر باعث شدکه ابعادبحران گسترش یابد. این بحران امروزمنفجرشد.

[دومراسم دریادبودمجیدشریف واقفی]

روزنامه بامداد۱۷اردیبهشت۱۳۵۸

بنی صدردرمراسم بزرگداشت سالروزشهادت مجیدشریف واقفی عضوکادرمرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

دیروزدردانشگاه صنعتی شریف ازسوی سازمان مجاهدین خلق ودرزمین چمن دانشگاه تهران ازسوی سازمان مجاهدین انقلاب ایران بزرگداشت مجیدشریف واقفی برپاشد.

درمراسمی که سازمان مجاهدین خلق برپاکرد، خواهرشهیدمجیدشریف واقفی،موسی خیابانی وچندتن دیگرازهمرزمان مجید سخنانی کردند.درمراسم سازمان مجاهدین خلق ابوالحسن بنی صدردرباره بزرگداشت واقفی سخن گفت.

[مشترکات راکه زیادکنیدبه توحیدمی رسید]

روزنامه بامداد۱۸اردیبهشت۱۳۵۸

وقتی مشترکات رازیادکنیم می توانیم به توحیدبرسیم.

درمراسم بزرگداشت محیدشریف واقفی دردانشگاه تهران ازسوی دانشجویان مسلمان برپاشد،بنی صدرگفت:

دراسلام انتقادیعنی امربه معروف ونهی ازمنکر  واین وقتی درجمع باشدعلامت رشداست.

انتقادی که امروزبه نظرم می رسداین است که برای شهیدمجیدشریف واقفی دربرنامه تجلیل دوبرنامه برگزارکرده اند.آنچه که دراسلام باهم می شودانجام دادبایدباهم انجام داد.چراکه وقتی مشترکات رازیادکنیم می توانیم به توحیدبرسیم وشمااگرباهم مذاکره می کردید واین برنامه هارایکی می کردیدخیلی بهتربود.

[برادرم علی شریعتی]

روزنامه انقلاب اسلامی۶تیر۱۳۵۸

ابوالحسن بنی صدر:

درمدت کمی که بابرادرم علی شریعتی در پاریس بودیم ازجمله مطالبی که بحث وگفت وگوکردیم یکی هم هنر بودوجای آن دراسلام. آنوقت هااینگونه بحث هاگرمی و حرارت بحث های امروزی رانداشت.برای اینکه دشمن درهمه جنبه هادست به حمله زده بودوقیافه هابیان کننده امیدبه پیروزی نبود.

[رئیس جمهوری مثل یک وکیل است]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶تیر۱۳۵۸

نمی شودمردم  راازحق عزل محروم کرد ِ

بنی صدر:

رئیس جمهورقابل عزل بااسلام ناسازگاراست.

.. .امارئیس جمهوراگرمابیائیم بگوئیم که اصلا غیرقابل عزل است بادین اسلام ناسازگاراست. رئیس جمهوری مثل یک وکیل است.شما انتخاب کردید برای مملکت کارهایی انجام بدهدوحق عزل مال مردم است.نمی شودمردم  راازحق عزل محروم کرد.

معنای اینکه حق عزل بامردم است،چیست؟این است که هرروزوهرساعت مردم لازم دیدند دسته یاگروهی بیاندوبگویندآیارئیس جمهور بماندیابرود؟

این ثبات کشورراازبین می برد.ناچاربایدتعداد نزدیک به اتفاق نمایندگان یک چنین  چیزی راازمردم بخواهد.یابایدجرمی انجام داه باشد که به مجلس امکان بدهدکه چنین توقعی را ازملت بکنند.

اینجاعلی الظاهراگردراصل مندرج درقانون پیشنهادی نیامده یک غفلتی شده که باید ترمیم شود.

مراداین بودکه اگرمثلا۳چهارم نمایندگان نسبت به رئیس جمهوری اظهاربی اعتمادی کردندو نگران سرنوشت کشورشدندمراجعه به آرای عمومی ممکن نباشد.

[صدورانقلاب]

روزنامه انقلاب اسلامی۲۲آبان۱۳۵۸

بنی صدر:

چه بخواهیم وچه نخواهیم انقلاب مابه نقاط دیگرخواهدرفت.

[دربرابریک عمل انجام شده قرارگرفته ایم]

روزنامه بامدادامروز۲۳آبان۱۳۵۸

بنی صدر(سرپرست وزارت امورخارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:

برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کند،یااموالش راپس بدهد، یااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.

بنی صدرافزود:

مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.

بنی صدر:

دربرابریک عمل انجام شده قرارگرفته ایم ونمی توانیم سفارت آمریکارابازورتخلیه کنیم.

[۵۰میلیاردلارمنافع درآمریکاداریم]

روزنامه بامدادامروز۲۴آبان۱۳۵۸

 ذخائرارزی ما چقدراست؟!

بنی صدر:

بانک مرکزی ایران مامورخارج کردن ذخائرارزی ایران ازبانک های آمریکایی شد.

بدنبال تصمیم ایران مبنی برانتقال ارزخود،  آمریکاذخائرارزی ایران راتوقیف کرد.

بنی صدر:

مادرآمریکا قریب۵۰میلیاردلارمنافع داریم.

[رمزبنی صدر]

روزنامه بامداداول دی۱۳۵۸

ستون خبرنگارخصوصی

رمزبنی صدر

ابوالحسن بنی صدردرنظرداردجزئیات یک نظام بانکی کاملا تازه راکه دردنیابی سابقه است،امروزیافردااعلام نمایدوضمناهدفش اینست که بااختصاص مزدبیشتری به مردم ضمن حذف بهره بانکی پول های پنهان شده درخانه هاراروانه بانک های کشورسازد.هرچند که بنی صدرناذزشده است نام این یازی

که به دارندگان حساب های بانکی تعلق می گیرد نه بهره است نه پاداش ونه

کارمزد.

دردوسه روزاخیرمحافل اجتماعی برای کشف نام رمزبنی صدربه تکاپوافتاده اندوبه

خبرنگارخصوصی اظهارداشت که عبارت رمز بنی صدر"سودویژه"خواهدبود.

[دختربنی صدروپرونده صحنه]

روزنامه بامداد۲۶دی۱۳۵۸

خبرنگارخصوصی  ازپاریس خبری داشت درباره یکی ازپربیننده ترین برنامه های جدی ومهم تلویزیون فرانسه به نام"پرونده صحنه" که هرهفته بصورت میزگردی درباره یکی از مهم ترین مسائل روزباشرکت صاحبنظران فرانسوی وبین المللی پخش می شود.

برنامه هفته پیش راجع به گروگان های آمریکایی تهران بودکه درآن  شخصیت های مهمی چون"شون مک براید"و"کندی"شرکت داشتندوبه عنوان نماینده تیپ دانشجوی ایرانی نیزازدخترابوالحسن بنی صدرکه درپاریس مشغول تحصیل است دعوت شده بود.

آنچه توجه تماشاگران راجلب کرده بودازسویی سادگی دانشجومآبانه دختربنی صدروازسوی دیگرصراحت وشجاعت اوبودکه باوجودسن کم دربرابرشخصیت های نام آور وزبان آوری که ذکر شدخودراگم نکرده ومثل یک وکیل مدافع زبردست ازحقوق ایران درمورد گروکانگیری ونیات قبلی آمریکادرپناه دادن به شاه مخلوع تحت عنوان بیماری سخن گفت.

دریک قسمت برنامه ترجمه سندی ارائه شدکه

وزارت خارجه آمریکا قصدداشته شاه رابه آمریکاببردوتاریخ این سند،به سه ماه قبل

ازبیماری اوبرمی گردد.

دختربنی صدراشاره کردکه به رغم اهمیت این

سند،جرایدبین المللی آنراچاپ نکردند.

وی برسراین موضوع به درگیری لفظی با "نومان"پرداخت وبه اوگفت:

اگروزارت خارجه امریکادراصالت این سند تردیدداردبایدآنراتکذیب کند.

اوجای دیگری هم درجواب این که"آمریکابا وجود دراختیارداشتن دههاهزارایرانی

باآنهامقابله به مثل نکرده وکسی راگروگان نگرفته است"گفت که "ایرانیهادرهمه جای غرب،گروگان هستند.سرنوشت ایران دههاسال درسفارت امریکاتعیین  می شده...آمریکااگر اینک به ایران حمله می کندکه حقوق بین المللی رازیرپامی گذارد.چراخودش پاسخ نمی دهدکه کودتا وتوطئه وسرنگون کردن حکومت هاخودبدترین انواع نقض حقوق بین المللی است وتاریخ دنیاوایران ازاین نمونه هادرمورد آمریکافراوان به یاددارد."

[به بنی صدررای می دهیم!]

روزنامه بامداد۲۶دی۱۳۵۸

شیخ محمد منتظری وچندانجمن اسلامی ازبنی صدرپشتیبانی کردند.

شیخ محمدمتتظری دیروزحمایت خودرااز ریاست جمهوری دکترابوالحسن بنی صدرعلنااعلان کرد.

وی که اخیراازسفرلبنان وسوریه به تهران

بازگشته است هم چنین اعلام کردکه اعضای سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی

"ساتجا"درانتخابات به دکتربنی صدررای خواهندداد.

[کانال ولایت فقیه]

روزنامه بامداد۱۱بهمن۱۳۵۸

مصاحبه لوموند(اریک روئو)بابنی صدر

س:

شمابرای روحانیت چه مقامی درنهادهای تازه پیش بینی کرده اید،آنهادرداخل دستگاه حکومتی خواهندبودیادرخارج آن؟

بنی صدر:

نه داخل ونه خارج؛بلکه درفوق دستگاه؛مانظام ولایت فقیه رابرقرارکرده ایم تامناسبات بین دولت وروحانیت رادقیقاتنظیم کند.روحانیون ازکانال فقیه است که می توانندابرازعقیده کنندیادست به عمل بزنند.باتوجه به این موضوع یک روحانی می تواندبه دلیل خصائل شخصی خودونه به اعتباروابستگی اش به روحانیت کارمندیاوزیرشوددرهرحال ایران دارای دستگاه دولتی مدرنی خواهدشدکه گردانندگان آن برحسب صلاحیت خودانتخاب خواهندشد.

[بحث آزادباچریک های فدایی خلق رامی پذیرم]

روزنامه بامداد۲۹بهمن۱۳۵۸

سازمان چریک های فدایی خلق ایران بنی صدررابه مناظره تلویزیونی دعوت کردند.

دکتربنی صدر:

بحث آزادباچریکهای فدایی خلق رامی پذیرم.

بدنبال دعوت سازمان چریک های فدایی خلق ایران برای شرکت دریک مناظره تلویزیونی بادکتربنی صدررئیس جمهوری ایران،دیشب دکتربنی صدردرپایان جلسه شورای انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاربامداددراین باره که آیاشرکت دراین بحث رامی پذیرید؟اظهارداشت:

بله می پذیرم.وازاین قبیل بحث هادرتلویزیون خواهیم داشت.

سازمان جریک های فدایی خلق ایران قبلابا انتشاراطلاعیه ای اعلام داشته بودکه برای روشن شدن حقایق وبررسی مسائل ووقایع ترکمن صحراآماده شرکت درمناظره تلویزیونی هستند.

دربخشی ازاین اطلاعیه آمده است:

آقای بنی صدردرکنگره اسلامی پس ازاشاره به تماس تلفنی فدائیان بطوریک جانبه درباره وقایع گنبداظهارنظرکردمردم فقط حرف های بنی صدرراشنیدند،بدون آنکه کلمه ای ازحرف های طرف مقابل راشنیده باشند.

آقای بنی صدرکه حق جوابگویی برای جاسوسان کهنه کارامپریالیسم قائل است چرا برای سرسخت ترین دشمنان امپریالیسم آمریکا چنین حقی راقائل نیست؟

درپایان سازمان چریک هانوشته است:که اگر شماواقعاخواهان بحث آزادهستیدماآماده ایم برای روشن شدن مسائل دریک مناظره تلویزیونی شرکت کنیم.

[برای آزمایش شدن آماده ام]

روزنامه بامداد۸اسفند۱۳۵۸

برای آزمایش شدن آماده ام

باحضوررئیس جمهوری نمایشگاه خودکفایی کشایش یافت.

بنی صدر:

گروه هایی پیشنهاد کرده اند مراآزمایش کنند. ماحاضریم.

دکترابوالحسن بنی صدردرسخنانی اظهار داشت:

جامعه درهرزمان محتاج یک نوع روانشناسی است وبه مدیرانی احتیاج داردکه بازمان خودراوفق دهندوجامعه راازآزمایشی به آزمایشی دیگرببرند.اگرمی بینیم امام امت تا این حدبین مردم محبوب است وهیچکس تاکنون نتوانسته این محبوبیت رابدست آورد علت این است که  ازآزمایش نمی ترسدودرهر  زمان جامعه را ازآزمایشی بزرگ به آزمایشی دیگر می برد.وجامعه رادرجهت سازندگی هدایت می کند.

[نقشه آمریکابرای سقوط انقلاب]

روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹

بنی صدر:

آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان ها نیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده است.

[توسط سپاه توقیف می شوید!]

روزنامه انقلاب اسلامی۴خرداد۱۳۵۹

بنی صدر:

هرکس به هرعنوان ولوبنام اسلام،امام،و شورای انقلاب یارئیس جمهوری باچوب وچماق

برخوردایجادکندتوسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف می شود.

[فاتحه ازراه دور!]

 روزنامه کیهان۸فروروین۱۳۶۰

حضوررئیس جمهوربرمزارشهدادربهشت زهرا

سرویس شهری_دراولین ساعات بامداداولین روزنوروز،سیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوروفرمانده کل قوابرای تجدیددیدارباشهداوتجلیل ازمقام آن به بهشت زهرارفت.رئیس جمهوری پس ازپیاده شدن ازهلیکوپتری که بوسیله آن به لاله زارشهدای ایران آمده بود،بسوی قطعه شهدارفت،ولی بعلت ازدحام فوق العاده مردم وفشارجمعیت موفق به این کارنشدوتنهاازفاصله دورفاتحه ای نثارکرد.

[حراست ازجمهوری]

روزنامه کیهان۸فروردین۱۳۶۰

بیانیه رئیس جمهوربرای مردم مسلمان مشهد

تهران_خبرگزاری پارس

دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قواطی بیانیه ای ازاحساسات گرم مردم خراسان که به هنگام استقبال ازایشان درمشهدازخودنشان دادندسپاسگزاری کرد.

[دربخشی ازآن می خوانیم]:

آنچه شمامردم خراسان درشهرمقدس کریداستقبال ازرئیس جمهورنبود،بلکه حرکتی عظیم ووصف ناکردنی به نشانه اراده حضورمستمرازروی مسئولیت شناسی درصحنه وپاسداری وحراست ازجمهوری اسلامی بود.

[وای اگرفریادرسی نباشد]

روزنامه انقلاب اسلامی۲۰ اردیبهشت۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

مبادآنکه مردم دراین میهن ملجاء وپناهی برای فریادرسی نیابندوبناچاربرای تظالم وداد خواهی به مراجع بین المللی متوسل شوند.

[وبرادررحیم صفوی]

رورنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

پیام رئیس جمهوری به رئیس ستادمشترک ارتش

دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلانی ایران پریشب طی پیامی خطاب به سرتیپ فلاحی جانشین رئیس ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی نیروهای مسلح اسلامی ایران قدردانی نمود.

دربخشی ازآن می خوانیم؛

مراتب تقدیراینجانب رابه تیمسارسرتیپ خزائی جانشین فرمانده نیروی زمینی وسرکارسرهنگ یعقوب حسبنی معاون فرمانده نیروی زمینی وسرکترسرهنگ افرائی به مناسبت عملیات بسیاردرخشان توپخانه،سرکترسرهنگ نیاکی فرمانده لشگر۹۲خوزستان به سرکارسرهنگ لطفی فرمانده لشگرقزوین،سرکترسرهنگ ورشوسازفرمانده تیم سوم لشگر۹۲سرکارسرهنگ جمشیدی فرمانده تیپ یک لشگر۲۱حمزه،پرسنل نیروی هوایی وپرسنل هوانیروزوکلیه پرسنل تیپ هوابردشیرازو افسران توپخانه وفرماندهان دلیرگردان هاو کلیه افسران،درجه داران وسربازان ویگان های شرکت کننده درعملیات وبرادررحیم صفوی فرمانده عملیات سپاه درخوزستان وعموم افرادسپاه وبسیج وبرادردکترمصطفی چمران وافسران ودرجه داران وافرادتحت فرماندهی ایشان ابلاغ کنید.

[ آن نوارازیادمان نرفته!!]

انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه ریاست جمهوری

کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت

 گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم حیدری واسطه خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده درباره آن دستوراتی دادم.درهمان روزهای اول که "آیت اللهی"ازپاریس آمده بودگزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وباید زودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کاررااز دست اوگرفت من نیزعینابه وزارت دفاع ابلاغ کردم.ظاهراآنهاهم کوشیده انداماگویادیرشده بوده است...

اماگزارش مطبوعات:

یکی درباره آن چندنفرآورده یکی هم درباره بحث آزادوگفته است که مقصودروبروکردن رئیس جمهوری وگروه های سیاسی منجمله مجاهدین خلق درطریق طرح بحث های ایدئولوژیکی وباصطلاح بحث آزاداست.در همین هفته ای که گذشت من سه نفری راکه درباره این بابحث های آزادباامام صحبت کرده بودندبه نزدخوددعوت کردم دونفرشان یعنی آقای حجتی کرمانی وآقای بجنوردی آمدند گفتندمقدمات این بحث آزادآماده است گروه هاهمه آماده انداماشرایط انجام آن بایدبه ترتیبی باشدکه واقعابحث آزادباشدوقتی این شرایط راحاصل کردیداطلاع دهیدتاااین بحث هاانجام گیردواینکه کسانی دراین فکر باشندکه رویارویی میان رئیس جمهوروگروه هابوجود بیاوندورئیس راناگزیرازاتخاذموضع برضداین یاآن گروه بکنندیک مطلب است ولی این حرف که دراین جامعه اندیشه هابتواننداز راه مباحث حرف خودراعرضه کننندیک مطلب دیگراست ومائیم که خواهیم گفت ازبحث چه هدفی راتعقیب می کنیم اگرمقصودماازبحث آزادکشف حقیقت باشدوهمه به حقیقت گردن بگذارین این کمال مطلوب است دیگران هرچه می خواهندفرض کرده باشند....

مطلب دومی که دراین هفته بدان پرداختم

چه به لحاظ گزارش هایی که خواندم چه به لحاظ نامه هایی که نوشتم واقداماتی که کردم مربوط می شودبه موج فزاینده درگیری ها.در سه نوبت ازهمه هموطنان خودخواستم که این درگیری هارامتوقف کنندوبگذارندکه پشت جبهه ما،جبهه دیگری بازنشود؛تابتوانیم جنگ راپیش ببریم.صحبت برسراین که چه گسانی این درگیری هاایجادمی کنندزیاداست آن نوار ازیادمن نرفته است اماتتهاکسانی که در این خط عمل می کنند.

[حقیقت راعریان ببینند]

روزنامه انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰

بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):

بانمایندگان دیگردرباره مسائل مختلفی صحبت وبحث کردیم به آنهاگفتم این تاریخ بشرپیش روی ماست.ببینیدچه وقت بوده است که کسی مشغول جنگی است خطرناک ودردنیایی پراز مخاطرات وتمام عواملی که بایددرخدمت او قراربگیرندتااوجنگ راباموفقیت پیش ببرد،بر ضداوعمل می کنند.یک طرف قضیه این است که بگویندرئیس جمهوراین نهادهاراقبول ندارد، خوب این آسان است.اماطرف دیگرکه عکس  اینست.این است که بگوینداین آدم درحال جنگ است ودراین ۸ماهه خون بدل او کرده اندوبجای کمک تاتوانستندبه اوضربه زده اند. این چیزی است که درجنگ عجیب بدان خواهیم پرداخت...نسل امروزونسل های آینده بایدحقیقت را عریان وصاف وآنطورکه هست دریابند وببینندبرماچه گذشته است وچه می گذرد.

[مراازسلول اوین نترسانید]

روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰

بنی صدردر سفربه شیراز:

مراازمحاکمه نترسانید.این محاکمه،خودانقلابی درتاریخ ایران است

محاکمه من محاکمه ملتی است که به من رای داده اند.

من به عنوان رئیس جمهورمنتخب شما،هیچ استفامتی غیرازاستقامت شماندارم.

کسی که آماده است درشن زارداغ خوزستان بمیرد،ازسلول اوین نمی ترسد.

مساله جنگ رامساله اصلی می شناسم.

[نقل قول روزنامه]:

مردم شیرازمداوم فریادمی کشیدند:

بنی صدربنی صدر

مقاومت،مقاومت

متاسفانه صداوسیمای جمهوری اسلامی نه تنهاازپخش فیلم استقبال مردم ازرئیس جنهورخودداری کرد،بلکه درپخش وانتخاب بخش هایی ازسخنرانی رئیس جمهورنیزتنگ نظری نشان دادومردم ایران درجریان واقعی سفررئیس  جمهوری به شیرازقرارنداد.

سخنان بنی صدر:

امروزکه درخیابان های شهرشیرازحرکت می کردیم مردمی که مطلع می شدند،انبوه می شدندخطاب به من وشعارمی دادند:مقاومت. ومن باید دراین جمع شمابگویم که مردم ما مردم رشیدوباشعورومصممی هستندو مردمی نیستندمثل رژیم های استبدادی که یک روز برای یک کسی کف بزنندوفردای آنروز(طوری عمل کنند)مثل اینکه اورانمی شناسندومردمی هستندکه روی کاروتلاش صداقت وتحت عقل قضاوت می کنندووقتی قضاوت کردندبه قضاوت خودشان وفادارمی مانند.سربقای ملت مادرطول تاریخ طولانی اش همین است... اما آمریکابقول کیسینجر(که بعدازمراجعت از خاورمیانه درانجمن یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواندصادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکنند.آن موانع  کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجربرای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلاف مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکند، درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشودزمانی موفق خواهد شدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.

پس ازنظراو(کسینجر)آنچه درکشورمابصودت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اند جزئی ازنقشه عمومی آمریکابرای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه این انقلاب یعنی ایران است...من نمی خواهم برای شما روضه بخوانم امامی خواهم بشما بگویم که مادرغربت می جنگیم وچیزی ازغربت صحرای کربلا کم نداریم.همه عواملی که بایدبماکمک بکنندبماضربه می زنندوماباهمه این مشکلات داخلی وخارجی به علاوه جنگ داخلی به علاوه بحران اقتصادی به علاوه بحران سیاسی،باکمک نیروهایی که شما هستید مشغول جنگیم.

معنای این سخن صریح وواضح این است که لحظه ای که جنگ تمام بشودمن همان سختی پولادرادرجبهه داخلی بدست می آورم وباتمام توان وقدرتی که ازاراده شماناشی می شودو ازرای شماحاصل می شوددربرابرهرگونه تجاوز به آزادی هاوحقوق مردم مستضعف ایران با استقامت تمام می ایستم.اینکه من بگویم چرا قاضی رابرخلاف قانون اساسی برداشته اید؟چرادرشهرهای مختلف چماقداران بجان مردم می افتند؟چراکسانی که صلاحیت قضاوت ندارند،به این امرامر(قضاوت)گمارده می شوند؟بمن بگوئیدمرابه محاکمه تهدیدمی کنید؟

من درحضورشماودرحضورخدامی گویم آنهاکه بامن درخوزستان بوده اندمی دانندکه من بسیاری مواقع به استقبال مرگ می رفتم وبه امیدمرگ می رفتم،پس مراازمحاکمه نترسانند. این محاکمه خودانقلابی درتاریخ ایران است...

محاکمه من محاکمه ملتی است که به من رای داده اندگمان می کنم آنهاکه این حرفهارامی زنندبیش ازحدفضولی می کنند...مادرمن پشت دست راستش سوخته است.دربچگی از او پرسیدم که چرادست شماسوخته است؟

گفت که مادرمن دستم راسوزانده است. پرسیدم که چرامادرشمادست شماراسوزانده است؟گفت برای اینکه مادرم درپیری ازپاعلیل بودوجنگ بودوسربازان روس به دهات ماآمده بودندومابه پشت بام برای تماشای سربازهای روسی رفته بودیم واین معنا برمادرمن گران آمده بودکه چطورمی شودکه یک زن ایرانی مسلمان به تماشای سرباز اشغالگرمی رودواین کاررابامن کرد(پشت دستم راسوزاند)برای اینکه گفت توغرورزن ایرانی راشکسته ای وبه تماشای دشمن رفته ای.این سخن همیشه درذهن من زنده است.

[همه این هابارئیس جمهوری مخالفند!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

یک سوال ساده این است که بگویندرئیس جمهوربامجلس مخالف است،باشورای عالی قضایی مخالف است،باشورای نگهبان مخالف است،بادولت مخالف است،باتلویزیون مخالف است وهمینطوربشمارندوبروند.ولی طوردیگری هم می شودگفت که همه این هابارئیس جمهوری مخالفند!

[درخت رااره می کنند؛خودش نمی افتد!]

انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهور:

جنگ که تمام شدبرمی گردم همه مسائل را رسیدگی می کنم.

من روی اعتقادی که دارم مقابل امام نخواهم شد.

رئیس جمهوردرپاسخ به شایعه استعفا:

درخت رااره می کنند؛خودش نمی افتد!

ساعت۴بعدازظهردیروزدکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوروفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی داخلی وخارجی شرکت کرد.

درپاسخ به سوال روزنامه اطلاعات:

اگرجنگ اصلی است ومسائل دیگر فرعی است،پس چطورآن مسائل دیگرمطرح می شود؟ومی خواهم بشما بگویم که مادرغربت می جنگیم وصفت غریب درموردماصفت صحیحی است!وسوال می کنم ازهمه که رفتاری که ماراغریب می گرداندچگونه توجیه می کنند؟

خبرنگارماپرسیدپس ازاینکه شمامساله مراجعه به افکارعمومی رامطرح کردیدعکس العمل های متفاوتی ازسوی جریان های مخالف درجامعه بروزکردوتوجیه وتعبیرهای مختلفی ازآن به عمل آمد،لطفابرای روشن شدن ذهن مردم توضیح دهید.منظورتان ازمراجعه به آراء عمومی چه بوده است وبرای چه موضوعی بایدبه  آراء عمومی مراجعه کرد؟

رئیس جمهورپاسخ داد:

اگرگفتم مادرغربت می جنگیم معنی اش اینست که وضعیت مادرداخل آن هماهنگی لازم را نداردوحتی آن حالت تحمل وبردباری یکدیگرراازدست داده است تامابتوانیم با آسودگی خاطردرجبهه هابجنگیم یک کارساده اینست که بگویندرئیس جمهوربا مجلس مخالف است،باشورای عالی قضایی مخالف است،باشورای نگهبان مخالف است، بادولت مخالف است،باروزنامه مخالف است،با تلویزیون مخالف است وهمینطوربشمرندو بروند.ولی جوردیگری هم می شودگفت ومی شودگفت همه ی اینهابارئیس جمهوری مخالفند که اینهم یک جورحرف است...امااگر مسئولیت جنگ برعهده  من است،قاعدتامن حق دارم که ازآنهاتوقع کمک بکنم که اگراین کمک نشد ناگزیربایدحل شودومن چیزعجیبی رانگفته ام.دراصل۵۹قانون اساسی آمده است که درمسائل بسیارمهم سیاسی_اجتماعی_ فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراءعمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسدبه همین نظرهم بودکه من درآنجاگفتم همه موافقت کنند.چون اگر همه موافقت کنند آن دوسوم آراء حاصل نمی شود.خوب من چون پذیرفتم که راجع به اشخاص دراین مصاحبه صحبت نکنم اینست که راجع به حرف هایی که اشخاص نسبت به این پیشنهاد من گفته اندجواب شخصی نمی دهم،بلکه جواب عمومی می دهم.

بصورت یک سوال وامیدوارم آنهایی که می شنوند،دریک محیط آرامی این مردم راعاقل وبالغ وهشیارتلقی کنندوجواب معقول بدهندوالاناسزاگفتن واین چیزهامراازمیدان بدرنمی کند.

من مشیرالدوله نیستم که فحش بخورم ودر بروم.

سوال من این است:

اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهوری می بینم هرروزوهرلحظه تضعیف نیزمی شودوتنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،من هم حق دارم تضعیف نشوم وموقعیت خورابه عنوان مسئول در مخاطره می بینم.آیاحق دارم که پیشنهادبکنم که این میزان  اظهاربشودیاخیر؟اگرچنین حقی راطبق این قانون اساسی داردآیاجواب من ناسزاوتهدیدواین حرف هاست؟...من دارایی که قابل باشدندارم وگفته ام که صورت آنچه رادارم تنظیم بکنندوهمین یکی دوروزآینده برای اطلاع افکارعمومی منتشرکننندچون ما سری نداریم آنچه  که بایدبرای شورای عالی قضایی بفرستیم برای اطلاع عمومی منتشرمی کنیم.به یک قصدمعینی تا حالا تاخیرکرده بودم چون حالا قرارشده راجع به اشخاص حرفی نزنم راجع به آن قصدم نیزحرفی نمی زنم....مساله دومی هم هست وآن اینست که این بودجه رابراساس درآمدارزی ۳۵میلیارددلار است.وی سپس به توضیح وتشریح آنچه در طول تاریخ ازپول به عنوان ابزارتسلط سیاسی وسلطه گری استفاده شده است،پرداخت وگفت:

درجهان همواره صاحبان پول مسلط پول تابع راوسیله غارت قرارمی داده اندحالامطلب رابرای شماتوضیح می دهم که بیشتروبهتر متوجه بشوید.

این ۳۵میلیارددلاردربازارآزادمی شود۷۰۰میلیارد تومان وهمین بودجه به نرخ رسمی دلار۸ریال می شود۲۸۰میلیاردتومان که تفاوت ۴۲۰میلیارد تومان است.سوال اصلی واساسی این است که تفاوت عجیب به جیب چه کسی می رود؟

اینجاست که معلوم می شودبودجه به نفع مردم محروم است یانه به نفع بخورها؟به محض اینکه شمادیدید۴۲۰میلیاردتومان یعنی ۱۴۰میلیاردتومان بیشترازکل بودجه به یک جایی می رودبایدپرسیدکه این مبلغ به کجامی رود؟من بایداین سوال رابکنم یانه؟اگرنکردم خائن به این مردم واین جمهوری  هستم یانیستم؟

رئیس جمهوردرپاسخ به این سوال روزنامه میزان امروزازقول شمانوشته است که به محض اینکه جنگ تمام شودمن درجبهه داخلی سختی فولادرادرجبهه داخلی بدست می آورده ام،لطفامنظورتان ازاین جمله بفرمائید،گفت:

ماچون درجنگ هستیم می گویندفلان اختیار ریاست جمهوری رااستفاده نکنیدتاآرامش باشد.می گویم بسیارخوب،جزدرمواردی که کار دبه استخوان برسد.اماجنگ که تمام  شد،برمی گردم سیرتاپیازهمه مسائل را برای کسانی که این مصاحبه رامی شنوندخواهم گفت.انشاء الله اهل انصافندودین ووطنشان راهم دوست دارندحرفم این است وممکن است بگویندکه خیرآقامامی خواهیم کمک کنیم اماشمارویه ای داریدکه کمک طلب نمی کنید،دعواطلب می کنید!بسیارخوب من سوال هایی دارم وگمان می کنم اینهایی که می گویندکمک به مادر جبهه جنگ است وطبق قانون هم هست:.

۱_ازنظرمن که مسئول امورجنگ هستم حفظ آزادی های اساسی مردم  نه تنهاصدمه ای به جنگ نمی زندبلکه کمک هم می کند؛آیااین آزادی هاحفظ می شودیاخیر؟اگرحفظ می شودمن یک کلمه ازگل نازکتربه هیچکس نخواهم گفت.بسیاری گمان می کنندکه  برای انجام کاراختیارت ویژه لازم است من هیچگاه براین باورنبودم....

سوالی دارم:

این تلاش ها که می کنیدکه به نتیجه برسیدودرخت یااره شد ویاخودبخلاف قاعده افتادکه نمی افتدآیا بقول معروف شماچاه کنده ایدکه مناره بدزدید!؟

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سوال کرد برابراصل۱۲۳قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس راپس ازامضاء به مسئولان اجرایی ابلاغ کندولی مصوبه  وزارتخانه های بی سرپرست هنوزبدولت ابلاغ نکرده اید،دلیل آن چیست؟

ورئیس جمهوردرپاسخ بدان گفت:

رئیس جمهوریک حقوقی یک وظایفی ویک تکالیفی دارداگرقراربشودبگویندمابین خودمان هماهنگی داریم پس دیگراین وظیفه هماهنگ کننده فی امان لله!سرپرستی وزارتخانه هم که تصویب رئیس جمهورنمی خواهدفی امان لله!نخست وزیرهم که لازم نیست که رئیس جمهورموافقش باشدفی امان لله!صداوسیما هم که شماباشیدرئیس جمهورجزوقوه مجریه نیست که نظربدهدآنهم فی امان لله!پس باقی می ماندکه ایشان ماشین امضاء است! من خیال نمی کردم که مردم رئیس جمهوری انتخاب کرده باشند که فقط برای اینکار؟...

تازه هم که امضاء بکنی بگویندخوب شمااگر موافق نبودی بایستی مثل احمدشاه یک سال ونیم طول بدهی وامضاء نکنی،که این حرف رادرموردگروگان هازده اند_که البته قیاس مع الفارق  است_آن قرارادقراردادوثوق الدوله  بودوقراردادوثوق الدوله خیانت آشکاری برای ایران بود...

خبرنگارهفته نامه عدالت پرسیدشماکه مدام صحبت ازحضورمردم درصحنه می کنیدبا جوتشنج کنونی چه برنامه ای برای نگهداشتن مردم درصحنه وتقویت روحیه آن داریدکه چون گذشته درصحنه باقی مانده ودلسردنشوند؟

رئیس جمهوردرپاسخ گفت:

این سوال شمایک نوع برخوردازنوع قیومیت  به مردم است.واینکه  ما قیم مردم هستیم واین که مردم رادلگرم یادلسرمی کنیم؟

خیر.عکس این است.این مردم هستندکه مارا دلگرم یادلسردمی کنندزیراکه کشورارث بابای مانیست.من چنین مسئولیتی رابرای خودقائل نیستم که خودراقیم مردم بدانم.

[ملتی که نفت فروخته وکالاخریده است وخورده است چطوری مستقل است؟]

روزنامه کیهان۱۰خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهور:

مردم برای رسیدن به استقلال باید۲۰سال تلاش کنند.

بعدازظهردیروزدکترسیدابوالحسن بنی صدر رئیس وفرمانده کل قوادریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کردوبه سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

متن این مصاحبه بدین شرح می باشد:

روزنامه اطلاعات:

آقای رئیس جمهوریکی ازسیاستمداران کشور(حاج سیدجوادی)طی اطلاعیه ای اخیرانوشته است درحالی که موشک هاوبمب های عراق هستی وخاک وطن وهموطنان ما را ازبین می برند،ارتش ماحتی قادربه دفاع نیز نیست.ازمنظرمهمات وسلاح های جنگی و آمادگی نفرات بطورکلی عاجزشده است.وبر خلاف تمام گروه هادراین جنگ پیروزی نظامی برای ایران وجودنداردوازطرفی اخبارجنگی ازمردم پنهان می شود.باتوجه به مسئولیتی که شمادرقبال  فرماندهی کل قوابرعهده دارید،در مورداظهارات مزبورچه نظری دارید؟

دکتربنی صدر:

روزی که دشمن به ماحمله کردنسبت قوای حمله کننده وقوای دفاع کننده ۲۰به یک بود، امروز ازنظرتجهیزات جنگی۳به یک است. ازنظرروحی وکیفیت نیروهانسبت معکوس است،نیروهای ماازاین نظرقوی ترند.اینکه مانیروی دشمن وتناسب قوارابدین ترتیب که گفتیم تغییردادیم این حکایت ازپیروزی نیروهای مسلح مامی کند.

درروشی که به کاربردندگمان من این نیست که مادرآنچه به مردم گفته ایم حالایک تبلیغاتی شده است آن به ماربط ندارد.آنچه که جنبه رسمی داشت وماگفته ایم چیزی راازمردم پنهان نکرده ایم ونه کم وزیادبه مردم گفته ایم وباورمن امروزاین است که اگرفراغت بال مارابرهم نزنندوروحیه ای که داریم بایک روحیه قوی ادامه بدهیم خیلی زودترازآنچه که تصورمی رودنیروهای مسلح حتی درزمینه تجهیزات نیزتناسب رایرهم بزندوگمان من اینست که اگرمامساله جنگ را اصلی بدانیم هرگونه فعالیتی عملی اظهارنظری برخوردی دررابطه بااین مساله وآنهاکه خواهان پیروزی ماباشددراین جنگ لاجرم می بایدبه فرماندهی مسئول این جنگ کمک واگرنکردندمسئولند. اگرجنگ اصلی است ومسائل دیگرفرعی است، پس چطورآن مسائل دیگرطرح می شود؟

آساهی(روزنامه ژاپنی):

بدنبال پیروزی های پی درپی که اخیرامخابره شد،به نظرشماحدوداچه زمانی نیروهای ایرانی قادرخواهندبودکه کنترل مرزرابدست آورند؟البته سوالات دیگری هم هست که کم وبیش شبیه همین هاست وجنابعالی دنبال بفرمائید.

دکتربنی صدر:

اینکه ماچه وقت موفق می شویم نیروهای دشمن راازخاک میهن خودبیرون برانیم بستگی به یک عامل ازنظرتجهیزات ویک عامل دیگرازنظرروحیه دارد.

اگرآن تسلیحات لازم رامادراختیارداشته باشیم به تعدادروز،انگشت شمارروزهاواگرهم نداشته باشیم معنایش این است که مابایدطوری بجنگیم که اسلحه ومهمات ماصدمه جدی نخورد.پیروزی رابدون ازدست دادن مهمات واسلحه بدست آوریم کاری که درسه ماه اخیرکرده ایم.امااگراسلحه کافی دراختیار داشته باشیم وغم ازدست دادنش  راچندان نداشته باشیم خوب نقشه هایی می توان به اجراگذاشت که مارابه پیروزی های سریع تر برساند.این عامل مقداری به ابتکارات درداخل کشورمربوط می شود ومقداری هم به توانایی تهیه اسلحه ازخارج کشور.

عامل دیگرکه عامل روحیه است بستگی به انسجام درپشت جبهه دارد.بطوری که ازعامل اسلحه به مراتب مهم تراست.چون من راجع به این مسائل به تفصیلات صحبت خواهم

 کرد،کمی صبرمی کنیم تاسوال های دیگررا دراین زمینه جواب بدهم وبعدبه نتیجه گیری بپردازم.

روزنامه انقلاب اسلامی:

 پس ازاینکه شمامساله مراجعه به آرای عمومی رامطرح کردیدعکس العمل های مختلفی ازسوی جریان های مختلفی درجامعه بروزکردوتوجیه وتعبیرهای مختلفی ازآن بعمل آمد.لطفابرای روشن شدن ذهن مردم بطور مشخص ترتوضیح دهیدمنظورتان ازاعلام مراجعه به آرای عمومی چه بوده وبرای چه موضوعی  بایدبه آرای عمومی مراجعه نمود؟

دکتربنی صدر:

اگرمن گفتم مادرغربت می جنگیم معنایش این است که وضعیت درداخل آن هماهنگی لازم راوحتی آن حالت تحمل وبردباری یکدیگررا ازدست داده است وماتابتوانیم باآسودگی خاطردرجبهه هابجنگیم یک کارساده وآسان این است که بگویندرئیس جمهوربامجلس مخالف است وباشورای نگهبان مخالف است وبادولت مخالف است،باروزنامه مخالف است، باتلویزیون مخالف است،همین جوربشمارند بروندجلو.طوردیگری هم می شودگفت،همه اینهابارئیس جمهورمخالف است این هم یک جوردیگر.

واگر مسئولیت جنگ به عهده من است قاعدتا من حق دارم ازآنهاتوقع کمک بکنم واگراین کمک نشدناگریزبایداین مساله حل بشودوچیزغریبی هم نگفته ام.

قانون اساسی مادراصل۵۹مسائل بسیارمهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه راازراه همه پرسی  و مراجعه به آرای مردم صورت بگیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسدبه همین نظر بودکه من دراینجاگفتم همه موافقت کنندچون اگرهمه موافقت نکنندآن دوسوم آراء حاصل نمی شود.خوب من چون پذیرفتم که راجع به اشخاص صحبت نکنم این است که راجع به حرف هایی که اشخاص نسبت به این پیشنهاد من گفته اندبه آنها جوابی نمی دهم.وجواب عمومی می دهم.اگرمیزان رای ملت است (جواب هم نیست،وسوال این است)امیدوارم  آن هایی که دریک محیط آرامی  این مردم راعاقل وبالغ و هشیار تلقی بکنندو جواب معقول بدهند والا ناسزاواین چیزها گفتنش اولاماراازمیدان بدرنمی کند،من مشیرالدواله نیستم فحش بخورم دربروم.

سوال من این است اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهوری می ببنم هرروز وهرلحظه تضعیف می شوم،تنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،منهم حق دارم که  تضعیف نشوم.موقعیت خودم رابه عنوان مسئول درمخاطره می بینم،حق دارم پیشنهادبکنم این میزان اظهاربشودیاخیر؟اگر چنین حقی دارم طبق این قانون اساسی جواب من تهدیدواین حرف هاست؟این جواب سوال شما.

مادراین جمهوری پذیرفته ایم که انقلاب کردیم  برای اینکه یک رژیمی  بودکه مردم رابحساب نمی آوردورای آنهارا نمی پذیرفت.ماگفتیم نه مردم هم حق دارندوکشورمال مردم است چون آنهاحق دارندکشورمال مردم است.میزان هم رای مردم است.بجای این همه دادوقال ممکن بودازمن بپرسندخوب موضوع چیست؟من حالادرفصل حقوق اختیارات رئیس جمهوری می گویم که ببینیم ازاین ریاست جمهوری چه باقی می ماند؟به این ترتیب مابه کجامی رویم؟آیامردم یک کسی راانتخاب کردندبه عنوان رئیس جمهوروبه یک عده دیگرهم گفتندماشمارامامورمی کنیم هرکه رامادررای خودبه اودادیم شماپس بگیرید!آیاهمینطور است؟واگرهمینطوراست خوب این مروم رای شان معلوم بشود!منهم کاملامطیع رای مردم هستم.اگراینطورنیست پس این رویه غلط است بایدرهاکننداین رویه را.حالا این مقدار جواب شماتامن ببینم به برای گفتن چه باقی می ماند!

فرانکفورت:

شمادرشیرازگفته ایدکه ازمحاکمه هراسی ندارید،چه کسی قراراست شمارامحاکمه کند؟چرا؟

دکتربنی صدر:

آنهایی که تهدیدمی کنند،شمابایدازآنهابپرسید.

من درفصل خودخواهم گفت.دوسوال خواهم کردکه آیاطبق اصل۱۱۳قانون اساسی،رئیس جمهوری مجری قانون اساسی هست یاخیر؟اگرهست چنانچه خلاف این قانون اساسی رادیدبه عنوان کسی که درمقابل این مملکت مسئول است بایدجلوی این خلاف هابایستدیا نه؟اگرایستادوتذکرداد،جواب اوتهدیدبه محاکمه است؟جواب این سوال این است که شماهمانی هستیدکه صورت دارائیت راندادی؟پس قانون اساسی راقبول نداری!اولامن طبق قانون اساسی موظف نبودم صورت بدهم قانون اساسی موجودگفته است که شورای قضایی بایدتحقیق کنددردارایی من.خوب برود بکند.حالاچون من گفته ام وقبول کردم که راجع به اشخاص صحبت نکنم،نمی خواهم مذاکره ای که درباره همین،اصل این صورت دارایی انجام گرفته اینجابازگوکنم.(قصد داشتم بکنم،امانمی کنم)به هرحال من دارایی ندارم چیزی که قابل باشد.وگفتم صورتش را تنظیم کنندوهمین یکی دوروزآینده برای اطلاع عمومی منتشرمی کنم.چون به یک قصد معینی تاکنون تاخیرکرده بودم.چون قرار شدراجع به اشخاص حرفی نزنم راجع به آن قصدهم حرفی نمی زنم.منظوراینکه اگرقرار باشدکه زبان دستگاه های مختلف مازبان تهدیدباشد،این یک زبانی است که درجامعه اطمینان خاطرنمی آورد.برعکس،هرکس رادر هرچیزنگران می کند.مادرحال جنگیم بانیروی خارجی وآقای کیسینجر به ماوعده داده که خوان های جدیدی ازآن هفت خانی که برای مادرست کرده اضافه بکندودائم هم یکدیگررا تهدید بکنیم ونگرانی برنکرانی اضافه کنیم صحیح است؟

بنابراین اگریک روزی جمهوری تااین حدخدای ناکرده سقوط کردکه به دلیل ایستادگی رئیس جمهوری براجرای قانون لازم شداوراتنبیه کنند،بنظرمن این یک انقلاب دیگرخواهدبود!

خبرنگاردیگری پرسید:

ایران ادعامی کندکه سیاست خارجی اش مبتنی برنه شرق نه غرب است،معذلک ایران روابطش بااتحاد جماهیر شوروی به نظرمی رسدکه بطورقابل ملاحظه ای بهتراست وییشتراست.ازروابطی که با کشورهای سرمایه داری دارد برداشت و نظر جنابعالی دراین موردچیست؟

فرمانده کل قواپاسخ داد:

من بااین برداشت شما موافق نیستم.چون روابط چیست؟روابط اقتصادی مهم تراست.شماازارقام خواهیددیدوتازه اینهاکمتر وبیشترنه شرقی ونه غربی نیست.

نه شرقی نه غربی یعنی ماآزادباشیم مطابق مصلحت آن کشوررابطه ای که وقتی با استقلال ماسازگاراست برقرارکنیم.والامعنایش این نیست که وقتی یک قدم بطرف یکی رفتیم یک قدم هم بطرف دیگری برویم!این می شودهم شرقی هم غربی.مابایدیک برنامه ای اجراکنیم وملت بالاخره ناگزیربرای بیرون رفتن ازبحران اقتصادی وبحران های دیگربایددراجرای یک برنامه شرکت کند.کدام برنامه؟.بدون برنامه همین وضعیت ادامه خواهدداشت.

آن برنامه ای رابایداجراکنیم که استقلال کشور رابدست بیاورد.تااین بدست نیایدبقیه حرفها مفت است.شماوقتی ۳۵میلیاردنفت فروختیدو این نفت راواردکردیدوفروختید،پس دیگر محلی برای تولیدشماباقی نمی ماند.ملتی که نفت فروخته وکالاخریده است وخورده است چطوری مستقل است؟پس مابایدبرنامه اجرا کنیم.این استقلال هم یک روزه بدست نمی آید.

گفتم ازقول من گفته اند_که من نگفته ام_: نظام حاکم برجمهوری،نظام زوروشکنجه است.

حالاگوینده سوادنداشته است!من هم جزو کسانی هستم که برای نظام تعریف کردم.هم می دانم جمهوری چیست،هم می دانم نظام چیست؟هم می دانم که این حرف غلط است. نمی شودکه من چنین حرفی زده باشم. خبرنگارخارجی ازمن پرسیدومن گفتم نه.

نظام جمهوری اسلامی قائم به زورنیست.با اینکه دراین جمهوری زوراعمال می شود،رویه های نادرست هم هست،شکنجه هم هست،امااین دلیل نمی شودکه بگوینداین نظام نظامی است مبتنی برزور.

خوب ماهمه مشکلات قرن هاراکه نمی توانیم بزودی رفع بکنیم!اگرمااین چیزهاراکه هست انتقادکردم ورفع نشد،شماممکن است بیائید ایرادبگیریدکه این چیزهاچرانرفت؟پس معلوم می شوداین یک جزئی است ازنظام شما حالاهم مساله استقلال اقتصادی هم چیزی نیست که شمایک روزه بدست بیاورید.من در اول انقلاب وقتی که آن برنامه راطرح می کردم،گفتم یک برنامه ای می خواهدکه حداقل ظرف۲۰سال شب وروز،تمام مردم کارانجام بدهند.بلکه بتوان به آن استقلال رسید.بامردم بایدباآگاهی وروشنی حرف زد.برنامه می خواهد.زمان هم می خواهدتاشمابه استقلال برسید.آن استقلال معنایش این است که وابستگی هاهم به شرقی هم به غربی قطع بکنیم.خوب اگراین طورشدومامستقل شدیم، باهمه می توانیم رفیق باشیم به معنای درست کلمه  به اوبگوئیم اگرزوربگویی می خوری. زورنگویی حرف حساب داشته باشی ماهم گوش می کنیم.

بنی صدردرپاسخ به سوال خبرگزاری اسپانیادرموردشایعه استعفای خودگفت:

درخت رااره می کنندخودش نمی افتد!

مردم وقتی رئیس جمهورانتخاب کرده اند، طبق قانون ناچاربایددراولیاقت استفاده از اختیارات وانجام وظایف وتکالیفش وجود داشته باشد.حرف من هم همیشه این بوده.

من روی اصولی که پذیرفتم واعتقادی که دارم مقابل امام نخواهم شد.بنابراین تااین حد ایستادگی خواهم کردوازاین حدتاآنطرف را آنچه راصحیح  بدانم به مردم خواهم گفت. حالاکشوردروضعیتی است برای آنهاکه تلاش می کنندسوالی است ازآنهااین تلاش هایی که شمامی کنیدفرض کنیم به نتیجه رسیدو درخت یااره شدویاخودافتادبه خلاف قاعده که نمی افتد؟شمابه قول معروف چاه کنده اید که مناره می دزدید؟فکربعدش راکرده اید؟

بنابرادامه این جمهوری است یابنابرچیزدیگری است؟اگربنابراداره این جمهوری است مردم کدام داوطلب دیگری راگیربیاورندوبه آن حد اعتمادراظهاربدارندوازآن به بعدهم تااین لحظه که من دراینجانشسته ام همواره ازاوحمایت بکندوناتوان بشودآن دیگری که شمادارید؟می تواندبیایدواین اعتمادراجلب کندوهمان بشود؟آن کیست؟

[دفع فاسدبه افسد!!؟]

انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهور

به امام عرض کردم که ماهرقدم  دربرابر آمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.

اگربخواهیددرجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهیدبعدازمدتی  مردم بی دست خواهند شد!

باورنکنیدکه بشودبراساس ترس،امنیت بوجود آورد.

خریداسلحه خوب،می آید.به اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.و پولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!

ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزها رابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارا بگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق، وابستگی ازلحاظ بودجه، وابستگی ازلحاظ ارز آیااین دفع فاسدبه افسد نیست،خلاف عقل و منطق نیست؟...افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدازجنگ ازآنها نخواهیم گذشت.رهیدن،واین همه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟...

درواقع هدف ازادامه جنگ ظاهراجزاین نیست که مواضع تحکیم بگردد.هدف ازطولانی کردن جنگ جزاین نیست که مواضع تحکیم بگردد ولی این ازاشتباهات است.

[احزاب بودنشان یک مشکل است،نبودنشان هم یک مشکل]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:

خبرگزاری ایتالیا:

به نظرشمامنظورامام ازکسانی گه این اوضاع رانمی توانندتحمل کنندبه اروپابرگردندچه کسانی می توانندباشند؟

بنی صدر:

والله من همیشه خودرامعاف کردم ازتفسیر. حتی درموردقرآن کریم هم که گاهی مطالبی رامی نویسم  به عنوان روش برخوردمی کنم ولی قاعدتابایدمرادکسانی باشندکه باانقلاب اسلامی موافق نیستند.

رادیوتلویزیون ژاپن(ام.اچ.کی):

شماتعدادزیادی طرفدارباحرارت داریدچرایک حزب سیاسی ایجادنمی کنید؟

بنی صدر:

والله یکی ازمشکلات مهم کشورماهمین حزب  است که بودنش مشکل است ونبودنش هم مشکل است.

درتاریخ بخصوص ازمشروطه تاامروزوقبلاهم ماحزب داشته ایم.همین مشکل راهم داشته ایم.

من خودم قبلاکه درایران بودم قبل ازاینکه بروم خارجه،مطالعه ای راجع به احزاب سیاسی کرده ام.ازمشروطه به بعد.

آن روزگارکه من  مطالعه می کردم،یعنی تقریبا۲۰ سال پیش،تاآنوقت۱۷۳حزب درایران تشکیل شده بود.

حالاازآن به بعدهم لابداحزاب دیگری هم بوده اند،حساب ازدست ماهم دررفته!

اینهاپنج تانقص دارند.وعلت ناکامی شان هم این نقایص است.

نقص ازلحاظ اخلاق.

نقص ازلحاظ برنامه.

نثص ازلحابینش وهدف.

نقص ازلحاظ سازمان

ونقص ازنظرتعیین جای اجتماعی.

خوب آن مطالعه مارابدین جارساندکه غالب این احزاب عده ای سابقه دارند،آنهامی آیندومی نشینندومرام نامه وآئین نامه تنظیم می کنندواعلام می کنند،یک عده ای هم می آینداسم می نویسند.آنهایی که می چرخانند همه کاره اندوبقیه هیچکاره!

شماازمن می خواهیدهمین طوری تکرارکنم؟

نه این کارمانیست!

حزب بایدازخودجامعه بجوشدوبه نیازهای اساسی مردمی جواب بدهد.که درآن متشکل می شوند.

من همیشه براین باوربودم وازمن نطلبیدچیزی راکه بدان باورندارم وبگذاریدخودمردم برای تشکلشان راهی پیدابکنند.

س:

آیاامکان آن هست که جنگ به زودی وباصلح تمام شود؟

آیاددموردسه هیات،هیات اسلامی،غیرمتعهدها واولاف پالمه هیات دیگری هم وجوددارد؟

 بنی صدر:

والله این هیاتهاهیچکدامش رادرتشکیلش سهم نداشتیم.تشکیل داده اند،گفته اندمابیائیم؟گفته ایم بیائید.ماسه شرط قائل شدیم برای پایان جنگ.اگرآن سه  شرط تحقق پیداکرد، امروزجنگ تمام نی شود.تحقق پیدانکرد،جنگ ادامه پیداخواهدکرد.

اینقدرهم مااین سه شرط راگفته ایم که خیال نمی کنم که مححتاج تکرارآن باشم.

سوال:

شماکه مدام صحبت ازحضورمردم درصحنه می کنید؟

باجومتشنج  کنونی چه برنامه ای برای نگه داشتن مردم درصحنه وتقویت روحیه آنهاداریدکه همچون گذشته درصحنه باقی مانده ودلسردنشوند؟

دکتربنی صدر:

والله مردم،سوال شمایک نوع برخوردازموضع قیومیت است که نسبت به مردم ناخودآگاه درذهنش سوال کنند.مثل اینکه ماقیم مرد هستیم ومائیم که مردم رادلگرم بکنیم یادلسرد؟نه عکسش است.

مردم هستندکه مارادلسردمی کنندیادلگرم.

 برای اینکه کشورکه ارث بابای مانیست،ومن هم چنین مسئولیتی ورسالتی برای خودم قائل نیستم که خودرا قیم مردم بدانم.

مردم دراین جمهوری ملاحظه می فرمائیدامام وهمین جورتابه پائین همه مامی گوئیم میزان رای مردم است.پس مردم هستندکه بایدخودشان رادرصحنه نگه دارند؛وطنشان است؛دینشان است؛انقلابشان است؛سرنوشتشان است.

مایک وظیفه داریم وآن این است که آگاهی بدهیم آنچه راکه درمقام مسئولیت عمل می کنیم آنهارابه اطلاع مردم برسانیم ومن ایتن وظیفه راتاتوانستم اجراکردم.

شایدالبته سران کشورهایی بوده اندکه بعدازتمام شدن دوره شان خاطرات نداشتند،اماکسی نبوده که کارنامه بنویسد.من هرروزهرچه می کنم به مردم گزارش می کنم.که این سهم من است وسهم خودراانجام می دهم.وگمان من این است که نه،مردم درصحنه هستندوهیچکس هم نمی تواندآنهاراازصحنه بیرون بکند.چنانکه سابقاهم کسانی خواستند.درژیم سابق خواست نتوانست.دررژیم فعلی هم فکرنمی کنم کسی دراین صددباشد.

خبرگزاری پارس:

نظرشماراجع به قراردادهای نظامی اخیرپاکستان بااگآمریکاواحتمال ایجادپایگاه های نظامیآامریکادرخاک پاکستان چیست؟

دکتربنی صدر:

والله من مطالعه ای درموردسوال شمانکرده ام.چنین قراردادی وپایگاهی وفلانی.

ولی اگرچنین چیزی باشد،نظرمن مخالف است. وبه اعتقادمن تاریخ بشری سه عصرمشخص به خوددیده.

اززمانی که مامی توانیم به انسان جوینده ویابنده علم اطلاق کنیم،یکی انقلاب اسلام است، یکی پیامبری پیامبراسلام.یکی دوران رنسانس است دراروپا.وبه گمان من اگرماعاقل باشیم وازاین مناظرات ومناقشات صرف نطربکنیم جاوموقع خودمان رادرتاریخ معاصروآینده بشربشناسیم،عصرسوم تاریخ بشری باانقلاب اسلامی ایران می تواندشروع بشود.عصری که درآن انسان معنویت ازدست داده رابازمی یابدونظام جهانی برپایه زوروقدرت قدرتهافرومی ریزد.برای اینکه به این عصربرسیم  لازم است که درکشورهای اسلامی این موج که بازتاب همه حقارت هایی که درطول تاریخ به بشررفته است،همه جارافرابگیرد.

آن درسی که ماازاین جنگ گرفتیم ودادیم یعنی ایستادگی واستقامت ومقاومت دراستقلال .این درس راهمه ملت های اسلامی بیاموزند.

لابدشماهم شتیده ایدکه آقای کیسینجردربازگشت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان واشنگتن صحبتی کرده،اوگفته است برای اینکه انقلاب ایران  صادربشودبایرازموانع بسیاری عبوربکند.این موانع بحران های سیاسی واقتصادی است که درهمین مصاحبه مادرباره آنهابحث کردیم

.منازعات قومی ومذهبی است که ازاول انقلاب مارابدان گرفتارکرده اند.

منازعات مرری باعراق است.یعنی همین جنگ. واگرایران ازاین دوران ها بگذرد،تازه مسائلی باهمسایگان خویش درخلیج فارس داردواگربه حل آنهاهم موقق بشودوقتی خواهدبودکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.

خیلی صریح وآشکارمی گویدکه برای انقلاب اسلامی ماهفتخوان درست کرده،بطوری که ما ازاین هفتخوان جان سالم بدرنبردیم،معنای روشن حرف های اوباصراحت تمام است.

این است که پیروزی انقلاب مابه نیات آمریکابا عنوان سلطه گرواسرائیل به عنوان زائده سلطه امریکاصدمه جدی می زنند.پس دشمن هم می داندکه مادرکجای تاریخ قرارگرفته ایم.خودماهم بایدبدانیم که دراینجاقرارگرفته ایم.کمی ازتلاش برای ویران کردن یکدیگرصرف نظرکنیم.وهمه همت هاوکوشش هایمان رایکجامتمرکزکنیم واین انقلاب رابه پیروزی برسانیم.وملت های مسلمان هم به جای اینکه به دنبال فریادزدن وقراردادبستن بروندبه خودمردم شان بازگردند.

اینجاست که گفتم خودمردم اگرآزادنباشندوعمل نکنند،ماناکزیربه وابستگی برمی گردیم ومابانصحیت تنهانمی توانیم کاری  بکنیم.که درهمه جادولت هابیان کننده  خواست های مردمشان باشند،درعمل است که مامی توانیم الگویی عرضه کنیم وگرنه آمریکاسیاستش معلوم است،محاصره کردن  وازپادرآوردن انقلاب اسلامی ماست.ومامی بایددرهمین جاکه زادگاه  این اشخاص واین انقلاب است پیروزشویم. مابرای اینکه پیروز شویم لازم است که عمل بکنیم.خیلی کارها ممکن است به نظرماصحیح برسد،ازلحاظ من بهتراست که آن کارهارانکنیم مگروقتی مردم بی پرده باشندکه این کارهاصحیح است.چون اگرچنین نشدمردم اعتمادخودشان راازدست می دهندوغیرفعال می شوند.درنتیجه انقلاب ناکام می گردد.

پس جواب شمااین است که مابااعتراض کردن ومخالفت کردن بااین گونه قراردادهاکارزیادی ازپیش نمی بریم.مگرآنکه درعمل الگویی به مردم این منطقه نشان بدهیم تا مردم این منطقه زیرباراینگونه قراردادهانروند

[ماقرارنداریم بنی صدرراازمردم بگیریم،بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیربم]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۳خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهوری:

اگربخواهیم ازاحساسات وعواطفی که درمحله های بازدیدمردم حرفی بزنم بایدبگویم این مردم سیل زده،مصیبت زده،جنگ زده دردهای خودرافراموش کرده بودندوباشور وهیجان زایدالوصفی ازشوق می گریسته واین اشک بیان امیدآنهابود.امیدبوجودآمدن تغییرهای مطلوب دروضعیتی که غیرقابل تحمل است. به مناسبت بگویم یکی ازاصلی ترین بندهای فصل های کودتای خزنده این بودکه مردم راازبنی صدربگیرند.چنانکه طرح و

کودتای خزنده کفته است:

ماقرارنداریم بنی صدرراازمردم بگیریم،بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیربم.

یک کسی بایدباشدوبه اوبگویدمسلمان چه مرض داری که مردم راازبنی صدربگیری؟این گرفتن ایجادزخم  است.یک اصلی هم در روانشناسی فردی،هم درروانشناسی اجتماعی هست که می گویدوقتی موردعلاقه بزور یافریب گرفته وستانده شد،علاقمندبه هر پیشامدی تن می دهدوهروضعیتی رابابی تفاوتی وکارپذیری می پذیرد.این است که مردم نبایدتصورکنندکه این سخن واین دشمنی،یک سخن ودشمنی باشخص است،بلکه بایدبدانندکه این یک زمینه سازی عمومی برای تغییرسیاسی است که باتغییرات اقتصادی که مقدمات آنرافراهم می آورند،همسومی شود. یعنی وابستگی سیاسی واقتصادی بعلاوه فقرروزافزون آینده تاریک واستبداد.

من امیدوارم دراین زمینه تیرشان به سنگ بخوردونتوانندنه مراازمردم ونه مردم  راازبنی صدربگیرند.

[سرنوشت خودرابدست  حوادث  وحادثه سازان نسپرید]

انقلاب اسلامی۱۴خرراد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهور.

...واماگزارشها،این گزارشها،یک سری گزارش هایی است که درباره قراردادباآمریکابرای مطالعه به من داده اندکه آنهارابرای بازپرس ومجلس فرستادم.ودرروزنامه نیزدرج شده است.

رباره ی حل مساله گروگان هاسنجش افکاری بااستفاده از۵۷۶۰نمونه ی به عمل آمده است که حکایت ازآگاهی مردم درباره ی مسائل اساسی کشورشان می کند.

درپاسخ به این سوال که آیابه نظرشمادولت باآزادکردن گروگان هاموفق به دریافت حقوق ملت ایرن ازآمریکاشده است یاخیر؟۶/۵درصدگفته اند:بله؛۱/۷درصدگفته اند:اگر آمریکابه قراردادعمل کند.۱۶درصدهم جواب نداده اند۷/۳درصدگفته اند:مقداری ازآن راگرفتیم وبقیه خیر؛ضررهم کرده ایم.تسلیم شرایط آمریکاشده است.

...من امیدوارم بودم که حقایق بدون سانسوردراختیارافکارعمومی مردم ما قرارماقرارگیردواینطورنباشدکه آقای ریگان یک حرفی بزندآن رادراینجابه دلخواه خودشان تغییربدهندوباب طبع خوددرآورندوموضوع سخنرانی هاونمازجمعه هابکنندواینگونه حقایق وواقعیات وآن حرف ها،درپرده سانسور ازشنیده شدن وخوانده شدن پوشیده بماند.

این هم واقفیت عریانی است که آقای کیسینجرگفته است.

من بارهانسبت به آنهاهشدارداده واعلام خطر کرده ام.چراکه انقلاب اسلامی ماتمایلی نیست که تنهادرمردم مابالیده وبارورشده باشد،بلکه درهمه ی مردم مسلمان ومستضعف این جهان این تمایل به استقلال به زندگی آزاد،حتی آمریکا پباابتکاروخلاقیت وجودارد.بنابراین ازآنهااین تمایل است که بایدسرکوب شودو برای سرکوب کردن این تمایل چه چیزبهتراز سرکوب کردن این انقلاب؟درزادگاه آن است.برای سرکوب کردن این انقلاب درزادگاه خودچه چیزبهتراست ازاینکه اقتصادآنرافلج کنیم.وهمه می دانیدکه اقتصادایران دورکن ودوقائمه دارد.یکی صنعت نفت،ویکی دستگاه بانکی.

من به شماهشدارمی دهم که اینک می خواهند این دورانیزفلج سازند.بافلج شدن این دوزمینه تولیدداخلی بالمره ازبین می رود،بیکاری و گرانی روزافزون می شودوماچاره ای جزاین نخواهیم داشت که بروارداتمان بیافزایم و کیسه واردکنندگان وتوزیع کنندگان راپروپرتر کنیم...

مردم ایران بایدهوشیارباشند،بیدارباشند.من آنچه وظیفه داشته ام ودارم گفته ام ومی گویم.ووظیفه شمامردم هم این است که بایستید.سرنوشت خودرابدست  حوادث  وحادثه سازان نسپرید.

درمنزل شریعتی:

مساله بعدی رفتن به خانه شریعتی به مناسبت سالروزرفتن اوبخارج کشوربودکه پس  ازآن نیزازمیان مارفت.

این دنیاچرخش های بسیاربخوددیده است. روزگاری جامعه مابلحاظ استبدادحاکم برآن ازابداع وابتکارمحروم بود،امابااینحال مردان وزنانی پیداشده وبه نشانه حق این مردم برابداع وابتکارآزادانه اندیشیده اندوثمره  اندیشه آنهاحرکتی درجامعه ودردوران های مختلف شده است.من درخانه شریعتی دراین زمینه صحبت کردم واین صحبت نیزچاپ شد وبناندارم دراینجاآنراتکرارکنم وتنهامی خواهم این رابگویم که من درآنجابه صفت رئیس جمهوری درآنجاحاضرشدم.

[زیرعلم کی سینه بزنیم؟!]

روزنامه کیهان۱۸خراد۱۳۶۰

ازسوی مهندس نبوی،سخنگوی دولت

جزئیات واسامی دستگیرشدگان خرید۵۶میلیون دِلاراسلحه فاش شد.

دراین رابطه یک سرتیپ ارتش،سفیرایران دراسپانیاوبرادرزاده میناچی دستگیرشده اند.

سرویس سیاسی کیهان

مهندس بهزادنبوی وزیرمشاورسخنگوی دولت صبح امروزدریک مصاحبه مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی درموردقرارداد۵۶میلیون دلاراسلحه گفت:

این قراردادی بین وزارت دفاع ویک شرکت خصوصی ایرانی بودکه سومین معامله اش با ایران بود.طرفی که ازوزارت دفاع این قراردادرابسته شخصی بنام سرتیپ فریور است که درحال حاضردستگیروزندانی است. البته نه دررابطه بااین قضیه بلکه دررابطه باکودتای نوژه.وی مسئول خریدهای ارتش بوده است.

نبوی افزود:

طرف معامله شخصی است به نام کریم میناچی که برادرزادهرآقای ناصرمیناچی وزیر سابق ارشاداست.وی درحال حاضردستیگرشده است.

هم چنین آقای بهنام سفیرایران دراسپانیاکه دراین جریان به عنوان نماینده ایران قصور زیادی مرتکب شده وجنس راندیده گواهی کردکه جنس حمل شده است.این شخص در حاضرتوسط دادستانی توقیف شده است.

پس سه نفردرراین رابطه درحال حاضردرزندان هستند.

سرتیپ فربور.کریم میناچی،وبهنام سفیرایران دراسپانیاکه مسئول تحویل جنس بوده است.

وی هم چنین افزود:

احمدحیدری عضوهیات مدیره این شرکت نیز درحال حاضرفراری وتحت تعقیب است. کوشش ماتابحال موفقیت آمیزبوده وجمعا۳۵ میلیون دلارازاین مبلغ بدست مارسیده است.

وی درموردتوقیف روزنامه هاوراهپیمایی امروزگفت:

مردم مابایدبدانندکه پس ازپیروزی انقلاب وتشکیل قوای سه گانه،تفکیک قوابه طورکامل انجام شده است وتوقیف روزنامه نیزبدستوردادستانی انقلاب بوده است وبرای دوره ای دررابطه باتخلفات است روزنامه ها،دستوربه توقیف آنهاداده است.

دولت هم دراین موردبی نظرنیست.زیرااین روزنامه هابراساس فرمان امام عمل نکرده اندکه این جنبه شرعی قضیه است.یعنی عدم توجه به حکم امام.ازنظرفانونی هم به اندازه کافی مرتکب خلاف شده بودند.

وی هم چنبن درموردراهپیمایی امروزگفت:

من اطلاعی ندارم.البته گروه های مخالف همیشه منتظرندزیرعلم کسی سینه بزنندو مردم موضع خودشان رادر۱۵خرداداعلام کردند ونشان دادندکه درصحنه هستند اگرمخالفین بخواهندبهره برداری کنندمردم می توانند نمایش۱۵خردادراتکرارکنند.

[خواب هایی برای شما دیده اند]

روزنامه کیهان۱۸خرداد۱۳۶۰

پیام واظهارات رئیس جمهوردرباره توقیف روزنامه انقلاب اسلامی

بنی صدراعلام کردپیام وکارنامه رئیس جمهوربه شکل اعلامیه ونوارو...پخش خواهدشد.

رئیس جمهوردرهمدان:

روزهای تمایل به استبداددراین مملکت مرده است.

بنی صدر:

غول استبدادمی خواهدباردیگرحاکمیت خودراتحمیل کند.

همدان.خبرگزاری پارس:

عصردیروزباحضوردکتربنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قواوباشرکت گروه کثیری ازمردم همدان دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوری دراین شهرگشایش یافت.

بگزارش خبرنگارخبرگزاری پارس بنی صدردراجتماع مردم همدان که دراین محل تشکیل شده بودگفت:

خواهران وبرادران عزیزم دراین لحظات جزاستقامت هیچ راه دیگری برای نجات کشوروجودندارد.

شمالابدشنیده ایدکه دیشب برپرده تلویزیون مقدمات سانسورکامل رئیس جمهوری رافراهم آوردند.

گفتندکه پرونده های مصدق وبختیارراازوزارتخارجه برداشتندبرای اینکه می خواستندیک مرکزاطلاعاتی دردفترریاست جمهوری ایجادکنند.

رئیس جمهوری افزود:

پرونده مصدق به چه کاراین دفترمی آمده است؟

خودشمامی توانیدقضاوت کنید.

امروزنیزروزنامه انقلاب اسلامی وچندروزنامه دیگرراتوقیف کردند.درشرایطی که ما هستیم یعنی رادیووتلویزیون درسانسور،روزنامه های دیگردردست گروه انحصارطلب،دوسه روزنامه دیگرهم که صحبت می کردندتوقیف.بنابراین رئیس جمهوری وسیله ای برای اینکه فعالیت ونقطه نظرهای خودرابه اطلاع شمابرسانددیگردراختیارندارد جززبان گویای شمانسل جوان امروز.

بنی صدرافزود:

همه جوانان درسرتاسرکشوربایددرمقابل این قانون شکنی آشکاربه مقاومت واستقامت برخیزند.

درهمه جابایدبازگوکننده نظرهاوکارنامه رئیس جمهوری خودباشید.

سرتاسرایران بایددربرابرتمایل شدیدبه استبدادمقاومت کند.

هرکدام ازشماجوانان یک شماره ازانقلاب اسلامی بشویدودرسرتاسرکشورحقایق رابه یکدیگربازگوکنیدونگذاریدثمره انقلاب شمارااینگونه مفت ازدست شمابدرآورند

رئیس جمهوری گفت:

بایددرجبهه های جنگ ازپشت سرمطمئن باشیم.آنهاکه براحتی داستان گروگانگیری رابچنان تصمیمی کشاندندازثمره هایی که برای شماازآن داستان مانندازدست دادن چندمیلیارد ثروث شما،حیثیت شماواین جنگ تحمیلی بود.

اینک خواب های دیگری برای شما دیده اند.

استقامت باشماست مقاومت باشماست واین اجتماع بزرگ امروزشماواستقامتی که ازهمه کشورمی کنیدنویدمی دهدکه روزهای تمایل به استبدادمرده است.وصبح آزادی استقلال،جمهوری اسلامی نزدیک است.

بنی صدرافزود:.دراین شرایط خفقان است که می خواهنددربرخی حوزه هابگمان اینکه درآنجاهامی توانندصندوق سازی کنندانتخابات انجام بدهندوعلت یورش آنهابه آزادی هاهمین است.

گمان می کردندشمابعداز۱۴قرن تکرارسخن علی(ع)آنجاکه گفت:

کلمه حق است اماازآن مرادباطل می کنند، پانزده خردادروزرستاخیزمردم مابودواینها گمان می کردندبه این مناسبت می توانندمردم رابه خیابانهابکشانندوآنهارابرانگیزانندتابرضد رئیس جمهوری منتخب خودشان شعاربدهندو چون مردم نیامدندواین شکست آشکاررادیدنداینک براه دیگری رفتند،راه پرونده سازی توقیف روزنامه ها،اختناق. مقاومت شمااین توطئه رانیزدرهم خواهدشکست.

خداوندبه نسل جوان وآگاه امروزایران توفیق بدهد.

روزی که شمانرفتید،مراجعه به آرای عمومی انحصارگران،زورپرستان وجانبداران استبداد رامحکوم کردید.امروزکه شماآمده ایدمراجعه دیگری  به آرای عمومی است که می گوید:

این نسل آگاه وبیداراست.آگاهانه تصمیم می گیردوبااستقامت وتوانائی ازتصمیم خود پیروی می کند.خداوندبه نسل امروزپیروزی بدهد.نسلی که سدی بزرگ چون رژیم سابق رادرهم شکست.سدچه هارانیزمی توانددرهم بشکند.ومی شکند.

رئیس جمهوری بااشاره به این نکته که من به عنوان  رئیس جمهوری  منتخب شمادردفاع از قانون باتمام قواایستاده ام گفت:

من درکنارشماوبرای آرمانهای شماایستاده ام ویقین دارم پیروزی نزدیک است.چون چماقدارهابه این محل که دفترهماهنگی شما مردم بارئیس جمهوری است حمله آورده بودند من آمدم به نشان اینکه بلکه دراین کشور قانون احترام پیداکند.

یک ملتی ومردم یک شهری نیزاین مقدارحق داشته باشندکه خانه مخروبه ای رابه محل دیداریکدیگرقراردهندودرآنجابتوانندبافراغ بال دردهای خودشان رابدون ترس ازاینکه گرفتارعواقب آن گردندبگویند.

رئیس جمهوری درپایان گفت:

هرخانه خانه هماهنگی است.چون شماهستید که رای دادیدوحمایت می کنیدامیدوارم من نیزباصداقت درخدمت شمابمانم.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری پارس گروهی از مردم همدان دیروزدرحالی که دردوسوی خیابان اجتماع کرده بودندهم چنین درحالی که اتومبیل حامل رئیس جمهوری راهمراهی می کرنددرمحل اسکان جنگزدگان  ودفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوری شعارهایی درحمایت ازآقای بنی صدر،و محکومیت حزب جمهوری اسلامی می دادند.

درشعاربعضی ارطرفداران آقای بنی صدربه نخست وزیروآقاب بهشتی نیزحمله می شد.

گزارش رسیده همچنین حاکی است به علت ازدحام بیش ازحدمردم درمحل دفترهماهنگی آقای بنی صدرنتوانست ازمینی بوس پیاده شودوبوسیله بلندگوی دستی ازداخل اتومبیل برای مردم سخنرانی کرد.

پس ازپایان سخنرانی رئیس جمهوری گروهی ازمردم همدان باتکرارشعارهای خودعلیه آقای دکتربهشتی وآقای رجایی وحزب جمهوری اسلامی وبه طرفداری ازدکتربنی صدرهمراه ایشان مسیرخیابان شهرراپیمودند.

این تظاهرات تاساعت۸شب ادامه داشت.پس ازآن نیزگروههای مخالف وموافق بادادن شعارهایی علیه یکدیگردرسطح شهر همدان به تظاهرات پرداختند.درگیری هاتاساعت۲۱ادامه داشت.به گزارش خبرگزاری پارس ازهمدان طرفداران دکتربنی صدردرادامه تظاهرات خودبه یکی ازمغازه هاحمله کردندوتمام شیشه هاووسایل آن راازبین بردند.