شعری از طلوع:قاتلی شقی تر از ضحاک / تقدیم به بازماندگان این مظلومان که در تاریخ همتا ندارند

 falahian