مهرداد سید عسگری: زوایای نا گفته به اصرار برای پروژه رفع حصر

asgari mehrdadتقریبا تمامی نیرو های سیاسی درون جمهوری اسلامی و کنشگران مستقل برون مرزی و بسیاری دیگر از رفع حصر آقاین موسوی و کروبی دفاع کردند و تمامی دلایل خود را متوجه بیماری ومباحث حقوق بشری در چارچوب دفاع از گفتمان های کلاسیک و سنتی کردند اما کمتر کسی را دیدم که پروژه رفع حصر را از منظر آینده جمهوری اسلامی علی الخصوص هسته سخت قدرت بنگرد که امروز به واکاوی آن میپردازم.

1- پروزه اصرار برای ادامه حصر در ادامه رفتار کسب قدرت برای جانشینی شخص اول نظام است این پروژه در ادامه قتل اکبر هاشمیرفسنجانی و شل و سفت کردن ممنوع التصویری محمد خاتمی است.

در این گفتار از قتل اکبر هاشمی رفسنجانی سخن گفتم چرا؟

عادت به پذیرش ساده هیاهو های رسانه ای در اوج زمان قتل ایشان نداشته و ندارم و فضا را برای جستجوی حقیقت مناسب نیافتم و لی خیلی آرام از دو منبع مختلف در ایران موضوع را پس از فرو کش کردن هیجانات پیگیری کردم.

پاسخ منبع اول این بود که قتل حتمی است چون پزشکان 7 لیتر آب از ششهای اکبر هاشمی رفسنجانی خارج کردند و این بدین معنی است که او سکته نکرده و در زیر آب دست و پا میزده است.

فرد دیگری را پیش یکی از فرزندان اکبر هاشمی فرستادم و با طرح موضوعات مختلف اورا عصبی کردیم .

لازم به ذکر است که تکنیک عصبی کردن برای دانستن حقیقت یکی از اصول روانشناسی است .

پس از عصبی شدن فرزند هاشمی رفسنجانی در عین تجاهل از او پرسیدیم که ما نفهمیدیم که بالاخره حاج آقارا کشتند یا چیز دیگر؟

او پاسخ داد مگر شک داری!

طرح موضوع مبهم بودن  مرگ هاشمی رفسنجانی توسط فایزه هاشمی و ممنوع الخروج کردن 4 تن از اعضای خانواده وی در این چار چوب میگنجد.

2- در دوره اول دولت روحانی پروژه ممنوع التصویری خاتمی کلید خورد اما بالا و پایین داشت این بدین دلیل است که همان طراحان کماکان خاتمی را برای اهداف خود مفید میبینند اما زمانی که دیگر ابعاد پروژه شان منعقد گردید او را نیز یا عملا به سکوت میکشانند و بی اثر میکنند یا برنامه دیگری برای او دارند.

3- پروژه ضد احمدی نژاد هم در این چارچوب قابل بحث است.

محمود احمدی نژاد لقمه گلو گیری برای اهداف این طرح است لذا باید اورا نیز به سکوت , زندان و یا امر دیگری منکوب کرد.

4- حذف خاموش محصورین در بلند مدت نیز از دیگر اهدافشان است و البته بعید بدانم به سادگی این پروژه را عملیاتی کنند و بازی پیچیده ای را با افت و خیز دار کردن بحث برای کنترل واکنش اجتماعی آن دارند.

زمانی این پروژه حذف با شکست مواجه خواهد شد که فشار ها برای شکست حصر به شدت افزایش یابد تا هزینه اجرای این طرح نیز افزایش یابد.

5- در ادامه تحقیقاتم به نکات دیگری هم دست یافتم که کاهش آرام سرعت اینتر نت در ایران و فشار برای کنترل شبکه های اجتماعی و گماردن یک وزیر متخصص شنود و کنترل بر این وزارتخانه از دیگر اهداف این طرح است حال باید دید که این وزیر متخصص شنود و دستگیری از مجلس رای اعتماد میگیرد یا این بخش را نیز از صافی مجلس میگذرانند.

به جد باور مندم که در نهایت سکوت در چند ماه آینده باید شاهد یک اتفاق مهم بود.

مهرداد سید عسگری