نشست سران دولت ها در نیویورک و نگاهی به رویدادهای خاورمیانه، مصاحبه با امین بیات

نشست سران دولت ها در نیویورک و نگاهی به رویدادهای خاورمیانه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با امین بیات:
                                                                          Baiat-Amin-1                   
                                                                             برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید