شادی سابُجی: کرکس براندازم

Saboji shadi

کرکسِ براندازم آنقدر که خود سازم

کرکسِ براندازم آنقدر که مِی، سازم

کرکسِ براندازم، مهر و ماهِ مام میهن را

با نفس، با گره، با خروش از سراب ها، سازم

 

نه نه این تویی براندازی ،آری آری تویی که خفاشی

کرکسِ براندازی، با گلوله می رقصی از سخن که سازی

کرکسِ براندازی، رودِ خون که می سازی، جویِ جان که می گیری

کرکسِ براندازی، تف به روی خفاشی، نانِ شب براندازی، گوشِ کر فلک سازی 

 

 

فرانسه - 4 ژانویه 2017 

 

 

پانوشت شعر:

--------------------------------------------------------------------------

استاد سیه روی تاریخِ ایران، استادِ معزم جامعه شناسی، جناب جلایی پور، بله، با شمام! با همه ی شما جلایی پورهای تاریخ معاصرم! شمایی که اعتراضات حق طلبانه ی مردم طبقه ی کارگر را خوش نمی داری و "جوانان بی لبخند و بی نان و بی کار و بی یار و بیمار" فراموش شده در این سرزمین در لجن تنیده ی ملایان و سپاهیان را کرکس برانداز خطاب می کنی، بله با شمام!

با شمام که چند روز بعد عنوان می کنی که کرکس برانداز را خطاب به مردم نگفته ایی بلکه برای ترامپ و بن سلمان و ایرانی ستیزانی است که بر فراز آسمان ایران می چرخند.
آیا به نظر معظم تان، ایرانی ستیز تر و ایران براندازتر از اربابان چکمه پوش و اربابان نعلین به پا کسی هست؟