انقلاب اسلامی درهجرت

 

: سایت انقلاب اسلامی با احترام به حق بیان و حق اختلاف نظر ، درج مقالات، از اصولی پیروی میکند.از جمله از این اصل:  مقاله هائی که حاوی نکات تخریبی در باره شخصیت ها و یا محتوای آنها جدل میان گروهها و یا افراد باشد، خود داری خواهد کرد. لذا انتظار دارد که نویسندگان محترم بدین اصل توجه فرمایند. اگرنه، از درج مقاله های آنان خوداری خواهد شد .