ده پی آمد اقدام جنون آمیز ترامپ به خروج از توافق اتمی

nouvelle obsنوول ابسرواتور به قلم Vincent Jauvert

   در 8 مه 2018، با خروج امریکا از توافق اتمی با ایران، دنیا گرفتار مهلکه شد. نه زبان خوش مکرون و نه تهدیدهای روحانی و نه هشدارهای سیا و  آﮊانس بینالمللی انرﮊی اتمی – و باید افزود: نه پادرمیانیهای سران آلمان و انگلیس و نه اقدام اتحادیه اروپا – ترامپ را از دست زدن به اقدامی جنون آمیز بازنداشتند. ده خطر ناشی از اقدام جنون آمیز آقای ترامپ عبارتند از

 

1. بعد از بیرون رفتن از قرارداد پاریس در باره محیط زیست، یک بار دیگر، امریکا، یک جانبه، از توافقی بیرون میرود که کشورهای بزرگ دنیا، برسرش، مدت 10 سال، گفتگو کرده بوند. بنابراین، جای تردید نیست که دولت امریکا یک «دولت لات» است. دولت لاتی که امضای خود  پای قراردادی بینالمللی را محترم نمیشمارد  و یکبار دیگر، آشکارا، به مردم دنیا دروغ میگوید. بنابراین، اشغال عراق یک استثناء غمبار نبودهاست: امریکا دیگر بانی و تجسم نظم جهانی نیست بلکه بانی و نماد بینظمی جهانی است.

 

2. اگر تردید وجود داشت که دنیای آزاد رهبر معتبر ندارد، اما دیگر تردید وجود ندارد: این دنیا نه تنها رهبر ندارد بلکه برادر بزرگ نیز ندارد. این امری افکار عمومی و رهبران غرب را کمی بیشتر مشوش میکند.

 

3.  بدینخاطر که ایران یکی از تولیدکنندگان عمده نفت است و با استقرار تحریمها، امریکا این کشور را از فروش نفت باز میدارد، بهای نفت میتواند افزایش بجوید و رشد اقتصاد
 جهانی، بنابر این، فرانسه، را کند و بسا   متوقف کند.

 

4. وانگهی، از تمامی کشورهای غربی، فرانسه کشوری است که بیشترین زیان را از مجازاتهای مستقیم و غیر مستقیم امریکا خواهد دید. در حقیقت، ایران برای خرید 100 فروند هواپیما، به مبلغ 19 میلیارد دلار ، با ایربوس، شرکت سازنده فرانسوی، قرارداد امضاء کردهاست. و نیز با توتال برای بهرهبرداری از منابع پارس جنوبی 2، قراردادی بس مهم امضاء کردهاست. ترامپ سختترین تحریمها را برگزیدهاست و آن ممنوع کردن معامله با ایران بر هر شرکتی است که با امریکا معامله میکند. بنابراین، ایربوس و توتال اگر نخواهند بازار امریکا را از دست بدهند، باید از معامله بسیار پرسود با ایران چشم بپوشند.

 

5. در ایران، روحانی «اصلاح طلب» تحقیر شد. چرا که با تمام قوا از قرارداد حمایت کرده و وعده داده بود که حاصل اقتصادی بس شرینی برای کشور ببار میآورد و با اجرا شدن قرارداد، دوسوم سانتریفوﮊها پیاده شدند و ایران 98 درصد اورانیومی که غنی کرده بود را از دست داد. حال آنکه دسته «سختسرها» خارج شدن امریکا از توافق اتمی را جشن گرفتند.

 

6. با خارج شدن امریکا از قرارداد، احتمالاً ایران در پی اجرای برنامه تولید بمب اتمی میشود. این کار را با سوارکردن سانتریفوﮊها و بکارانداختن در پناهگاه زیر زمینی هرچه عمیقتر، شروع خواهد کرد.

 

7. هرگاه ایران چنین کند، در منطقه، مسابقه تسلیحاتی جنونآمیزی درخواهد گرفت: سعودیها به کمک پاکستانیها و ترکیه به یمن رشد اقتصادی خود، دست بکار تولید بمب اتمی میشوند تا که از ایران عقب نمانند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به حق، «خطر وقوع جنگ» (اشپیگل 5 مه 2018) را، در صورت خروج امریکا از توافق هستهای، خاطر نشان کرد. در حقیقت، خارج شدن یک طرفه از توافق، در تهران، میتواند سبب تصرف عدوانی دولت توسط محافظهکاران بگردد. امری که بنوبه خود میتواند سبب تقابل نظامی ایران و اسرائیل  را زود رس بگرداند. این تقابل، ولو کم صدا، در هفتههای اخیر با حمله ارتش اسرائیل به پایگاههای حزب الله در سوریه جریان دارد. 

 

8.  حزب الله لبنان که بر خلاف انتظار، در انتخابات لبنان پیروز شدهاست، میتواند از این  پیروزی و خروج امریکا از سوریه، برای حمله به اسرائیل استفاده کند.

 

9 . حکومت اسرائیل با استفاده از حمایت سیاسی رئیس جمهوری امریکا، میتواند به تأسیسات اتمی ایران حمله کند. همان کار که پیش از توافق اتمی 2015، بجد میخواست انجام دهد. بدینقرار، حالا دیگر، سئوال ایناست کدام یک از دو کشور ایران و اسرائیل، در حمله به دیگری، پیشقدم خواهد شد. اگر امریکا خود تصمیم به حمله «پیشگیرانه» به تأسیسات اتمی ایران نگیرد. پیآمدهای ﮊئوپلتیک آن یا این این حمله، در تصور نمیگنجد. آیا فکر میکنید این حمله ناشدنی است؟  از یادنبرید که دونالد ترامپ بتازگی جون بولتون، را مشاور امنیتی خود کردهاست و او یک محافظه کار جدید است که از 11 سپتامبر 2001 بدینسو، در تقلا است برای سرنگون کردن «رﮊیم ملاها».

 

10. مسلم است که تصمیم ترامپ به خارج شدن از قرارداد وین، امید به حل سیاسی جنگ در سوریه بازهم کمتر و خطر درگیریهای نظامی سربازان غرب، از جمله قوای ویژه فرانسه را  بیشتر میکند. 


در این رابطه