سخنان عبدالفتاح سلطانی در مراسم ترحیم دخترش، شادروان هما سلطانی

                                                                             Soltani-Homa Pedar-1