محمد شوری: مستند قائم مقام؛ غش در معامله!

shori Mohamadچون غرض آمدهنر پوشیده ماند
صد حجاب از دل بسوی دیده شد
چون دهد قاضی بدل رشوت قرار
کی شناسدظالم از مظلوم زار؟(مثنوی مولوی،دفتر اول)
مستند قائم مقام در بررسی شخصیت آیت الله منتظری یکطرفه به قاضی رفته است!:"کل حزب بمالدیهم فرحون"!!
آنچه که درصدا و سیمای میلی جمهوری آخوندی ولایت فقیه پخش شد،دقیقا مصداق غش در معامله است.
فریب و حقه بازی ایدئولوژی نیروهای امنیتی ست و بی شک این مستند دستپخت همانهاست؛این مستند نیز در امتداد همان برنامه هویت و نمایشگاه پیچک انحراف درست شده است. 
همچنین این مستند به خوشبینان ثابت کرد که تن به هرمصاحبه ای ندهند،چون ازکوزه ی حکومت ولایت فقیه شارلاتانی فقط بیرون می آید و آنهاهیچ زمان قابل اعتمادنیستند.
بخشی از مستند قائم مقام،مربوط به اینجانب است.

ویدئوی آنرا-که حدود سه دقیقه است-در الصاق به یادداشت می توانیدببینید.
علاوه براین بنده چند فایل ویدئویی و چندین یادداشت در پیشینه و سوابق خود منتشر کرده ام.(آدرس ها در پایان پیوست است).
دروغ را وسیله ی پیشرفت خود نمی کنم. چون نیازی به دروغ گفتن ندارم.حتی نمی توانم دروغ هم بگویم!و ایضا نه در پی کسب مال ومنال هستم و نه شهرت و مقام.
یک روزنامه نگارهستم که فعلا از همه ی حقوق شهروندی هم محروم شده است.علی الظاهردر زندان نیستم.ولی وضعیتی بدتراز زندان به مدد سکوت مدعیان وفعالین باصطلاح حقوق بشر و همینطور باصطلاح اصلاح طلبان برایم ترتیب داده اند،که امیدوارم روزی چهره ی بی نقاب همه ی آنها عیان و رسوای تاریخ شوند.
این نوشته درهمین راستا ودر جهت آگاهی دادن از حقایقی ست که آنرا وارونه ترتیب می دهند.برای ثبت در تاریخ:"تا سیه روی شود هر که در او غش باشد".
در قسمتی ازمستند قائم مقام صحنه ای از جاسازی مقداری فشنگ که در یک پیت حلبی مخصوص خیارشور نگهداری شده است را نشان می دهد،که آنجامنزل مرحوم پدرم در سال 1365است.منزل شخصی من جای دیگری بود. و برادرم در منزل پدری زندگی می کرد.
ایشان از برادری سخن گفت که بیش از6ماه درابتدای جنگ در خط مقدم درآبادان جنگید و بدون هیچ چشمداشتی برای خدمت سربازی به تهران آمد،وپس از پایان خدمت سربازی تنها دوماه بود که به جمع ما برای انتشار یک نشریه پیوسته بود و از کل ماجرا هیچ خبر نداشت.یعنی نه سر پیاز بود ونه ته ونه خودآن!!.دستگیر و زندانی شد و پس از دوماه آزاد.
محسنی اژه ای صرفا برای چرب کردن موضوع و جوسازی این گونه در مستند سخن گفته است!
مستند قائم مقام با جوسازی و شانتاژ و شارلاتانی تمام (که اساس و زیربنای جمهوری اسلامی ست ) با این القاکه هرجاسازی اسلحه یک عمل ضد انقلابی و خلافکارانه و لابد درجهت براندازی ست، به بهره برداری مورد نظر خود(که همانا ترور شخصیت فرهیخته،آزاده و مجسمه ی تقوا آیت الله منتظری ست)، پرداخته است.
آیت الله منتظری یگانه مرجع تقلیدی ست که حقوق انسانی آدمها(مخصوصازندانیان) بیش از حفظ نظام برایش ارزش داشت. وی تمام زندگی و آبروی خود را برای آن گذاشت.
همین جا ابتدا بایدبگویم دربررسی وقایع گذشته انقلاب و تاریخ،باید خود رابه همان زمان ببریم وبعد نتیجه گیری شود.بازبان و نگاه حال از وقایع گذشته سخن گفتن
نوعی تحریف تاریخ و غَش در معامله، نیرنگ و فریب است.چیزی که این روزهازیاد توسط بنگاه های خبری،تحلیلگران و باصطلاح کارشناسان بخورد مردم می دهند!
لذا اختفای اسلحه های مذکور را جرم نمی دانم؛اگر این اقدام خطا و یا حتی جرم باشد،ربطی به آیت الله منتظری نداشت.
این اسلحه ها-که در بازجویی آنرا شرح داده بودم -وقسمتی ازآن در کتاب خاطرات سیاسی ری شهری هم منتشرشده،خُرده وسایلی بودازمقداری از اسلحه که درهنگام انحلال واحدنهضت های سپاه پاسداران ازآنجا خارج شد؛ تاباتشکیلات مستقلی که جدای ازنهادهای حکومتی توسط آیت الله منتظری تاسیس شد و سیدمهدی هاشمی رانماینده خود کرده بود،ازآن استفاده شود.
آنچه ازسپاه بعد ازانحلال واحد نهضتها خارج شدبا اطلاع آن ها بوده که درجاهای مختلف نگهداری می شد.و من نیز مسئول دفترنهضتها در تهران بودم. 
همانطور که در مورد خانه حسنی(احمد عربزاده) گفته شد خانه ا ی تیمی پراز موادمنفحره ووسایل مختلف کشف شده است؛ودرهمه جا هم آنرا وقیحانه اعلام کرده و می کنند.درحالیکه ازآن خانه "واجا' دقیقا اطلاع داشت و باا جازه ی آنها آن بوده است.

shoorimaghaleh

محسنی اژه ی در این مستندمی گوید:
موضع آن پدر نسبت به دو فررندش عوض شد ولی موضع آیت الله منتظری نسبت به این دوبرادر عوض نشد.
محسنی اژه ای در این مستندبگونه ای حرف می زند که گویی چندین حلب 17کیلویی در منزل جاسازی شده است!درحالیکه فقط همان یک حلب بود. 
خودتان تصورکنید آن یک حلب چقدر فضاداردکه محسنی اژه ای در این مستند از تعدادزیادی اسلحه های جنگی حرف می زند!!؟
محسنی اژه ای هم چنین می گوید:
ایشان اعتراف کرد که تعدادزیادی اسلحه جنگی غیر مجاز را توی خانه اش مخفی کرده است.
که بخشی ازاین سخن(جاسازی) حقیقت،و بخشی ازآن(اصل ماجراوشرخ آن)دروغ وفریب است.:ویل لکل افاک اثیم! ویل للمطففین!
چون کار ملایان خواندن سفسطه هم هست! سعی داشته با مغلطه نتیجه دلخواه خود و تهیه کنندگان مستتدقائم مقام را به بیننده قالب کند!
من از محسنی اژه ای تقاضا می کنم بیاید به مردم بگوید بنده اصلا درکدام دادگاه محاکمه شدم؟و ایضاکجاچنین اقراری کرده ام؟
من حتی از مقدار حکم محکومیت خود زمانی مطلع شدم که کتاب خاطرات سیاسی ری شهری منتشر شد!؟(و این همان عدالت و دادرسی در جمهوری ولایت فقیه است!!).
من حتی دربازجویی ها که در زیرفشارشدید و ایام متعدد درسلول انفرادی بسر بردم،چنین اقراری نکرده ام.
آنها حتی نتوانستند با تمام فشار و فریب(مثل نشان دادن نوارهای مصاحبه افراد) ازمن مصاحبه ای در جهت انحرافی بودن افکارم بگیرند!
آنها دیکته ی خود را می خواستند تحمیل کنند و نتوانستند!
ایشان (محسنی اژه ای)حتی ازآنچه که دربرگه های بازجویی (درمورد اسلحه ها)هم نوشته ام استفاده نکرده است. و با جوسازی حرف خودش را می زند. 
در طول شانزده ماهی که در زندان توحید و اوین بودم-که هشت ماهش انفرادی بود-من فقط یک جلسه دردادگاه سیدمهدی هاشمی شرکت کردم.
و روز آخری که(اسفند1366) از زندان مرخص شدم،در حالی که بشدت از درد تورمی ناحیه گردن رنج می کشیدم و در زندان به آن رسیدگی نمی شد،مرا از سلول بیرون آورده و بدون اطلاع قبلی ودانستن کیفرخواست و وکیل مدافع(!!)به اتاقی بردند که درآن محسنی اژه ای بدون پوشیدن لباس روحانیت ،سمت چپ روی یک صندلی نشسته بود( درنقش دادستان)؛و درسمت راست آن یک روحانی جوان(ظاهرافردی بنام اکبری که گفته می شودالان جزو حلقه ی ری شهری در تولیت عبدالعظیم است(در نقش حاکم شرع ).من نیز در حالی که درد شدیدی را تحمل می کردم،ایستاده(دادگاه سرپایی)درپنج دقیقه محاکمه شدم!
آنجابه من گفته شد:«آیا از گناهانت توبه می کنی؟»
و من هم گفتم:«خُب آدم بایستی از گناهانش توبه کند»! 
وبعد گفته شد برای مداوای پزشکی به شما یک هفته مرخصی داده می شود.که حتی همان روحانی جوان گفت:یک هفته زیاداست؛و محسنی اژه ای گفت:من ریشم راگرو می گذارم!!و در نهایت پنج روز به من برای معالجه مرخصی دادند! و وقتی خواستم به زندان برگردم گفتند که موردعفو رهبری قرار گرفته و آزاد هستم!
تا اوایل سال 1367همه افرادباصطلاح این باند را آزاد کردندتا بتوانند بافراغ بال به سناریوی خود یعنی اعدام های فله ای سال67بپردارند؛که آیت الله منتظری در کسوت قائم مقام رهبری،همان سال، آن هارا توبیخ کرده و می گوید:
«تاریخ از شما به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد»!
دراین مستند محسنی اژه ای بااینکه خوب نام مرا یادش هست،به عمد تجاهل می کند.
چرا؟
چون:بردن نام اینجانب بیننده را ترغیب می کند در جستجوی نام من به شناخت بیشتر برسد؛و این برای دستگاه امنیتی حکومت که باکمک جناح باصطلاح اصلاح طلب(که در ماجرای دستگیری و زندانی شدن من در روزنامه سلام نیز تا الان وقیحانه سکوت کرده اند)،باباصططلاح بایکوت کردن، می خواهند از برملا شدن راز مهمی،از جنایتی که در حق من شده است،جلوگیری کنند!
درتمام این سالهابدلیل جوسازی و آلوده بودن خود آن افراد،اززبان بسیاری از مسئولین و شخصیت های سیاسی   و مذهبی و حکومتی(حتی افرادی چون مهدی کروبی،در آن نامه ی معروفش که به آیت الله متتظری نوشت وشدید ترین اتهامات وتوهین ها را به ماکرد!)شنیده،خوانده، و دیده ایم (که بارها هم تکرار شده و همچنان هم می شود)دائم انواع اتهامات مثل باند جنایتکار و پلید و...و...به ما زده شده است.بدون آنکه در هیچ محکمه ای ثابت شود.
افرادی که هرکدام یک شخصیت حقیقی وحقوقی دارند و اصلا ربطی به شخص سیدمهدی هاشمی هم نمی توانند داشته باشند!
جمهوری آخوندی ولایت فقیه در این چهل سال در احکام دادگاه هایک طرفه به قاضی رفته است؛خود هم دادستان بوده، هم حاکم شرع و هم وکیل متهم !!و در قضیه ی خودم،چون همیشه انحصار رسانه در اختیار استمرار طلبان باصطلاح اصلاح طلب حکومتی و رفقای گرمابه و گلستانشان یعنی جناح راست و باصطلاح اصولگرا بوده،صدای امثال بنده به جایی نرسیده است.
حتی برای اینکه آنرا در نطفه خفه کنند وباصطلاح بایکوت،هزینه های هنگفتی از کیسه خلیفه(نفت)خرج کرده و می کنند.
محسنی اژه ای که اینک در مقام معاون اول ریاست قوه قضائیه با دُمش گردو می شکندچهل سال است چون بختک و کِنه در نهادهای امنیتی وقضایی لنگر انداخته و در حال کنگر خوردن است.
او همچون دیگر رفقایش مثل روح الله حسینیان (خسرو خوبان)و مصطفی پورممدری از طلبه های مدرسه ی حقانی بودند که با پیروزی انقلاب در سنین جوانی(19تا25سال)باخواندن مقداری درس حوزوی در مقام بازجو،سربازجو، دادستان و حاکم شرع احکام شاذ وسنگینی (همچون اعدام)علیه متهمین جرابم سیاسی و باصطلاح ضدامنبتی صادرکرده اند.
ماجرای اختفای اسلحه از همان ابتدای انقلاب توسط افراد وگروهها وجود داشته،ودلیل اصلی آن برای برخی گروهها وافراد،حفظ انقلاب57بوده است.چون جو غالب این بود که انقلاب در توطئه ممکن است سرنگون وسلطنت دوباره اعاده شود!
الان هم شما اگر بروید از همین باصطلاح افراد وگروه های جناح راست طرافدار دو آتشه ی ولایت فقیه و همین بسیجی های خودسر و پایگاهایشان را تفتیش کنید حتما موارد بسیاری جاسازی اسلحه را کشف خواهید کرد! 
اتهام اصلی من افشای ورود مخفیانه ی مک فارلین(مشاور امنیتی رئیس جمهور وقت آمریکا) به ایران بود که می خواهند با هزارمَن سریش لاپوشانی اش کنند.

پانوشت آدرس ها:
آدرس ویدئوها در یوتیوب: 
اولین فایل ویدئویی درمورد کتاب و وضعیتی که برای انتشار کتابهایم بوجود آورده اند».
زمان تنظیم دوازده اردیبهشت نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=Fhl_yJnl_z4
دومین فایل ویدئویی درمورد دستگیری وزندانی شدن پس از تعطیلی روزنامه سلام که من درآنجا شاغل بودم».
زمان تنظیم پنج تیرماه نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=6QoT0wXzXP0
سومین فایل ویدئویی واولین فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان».
زمان تنظیم شانزدهم مردادنودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=BE8fl04c7NY&t=15s
چهارمین فایل ویدئویی ودومین فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان». 
زمان تنظیم چهارم شهریور نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3LwJ9Sj9U
پنجمین فایل ویدئویی.درمورد دستگیری وزندانی شدنم در آبان1365». 
زمان تنظیم بیست وچهارم مهرماه نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=PAYPWaZX_Yc
ششمین فایل ویدئویی واین فایل ویدئویی درموردافشای مک فارلین و علت دستگیری وزندانی شدن من». 
زمان تنظیم دوم آبان نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg&feature=youtu.be
هفتمین فایل ویدئویی و سومین فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان». 
زمان تنظیم پنج اسفند نودوشش
https://www.youtube.com/watch?v=k8YA3tjOS_8&feature=youtu.be
تعطیلی روزنامه سلام،زندانی شدن من،و سکوت آنها:
https://youtu.be/zKqbR1nwG6I

آدرس یاددشت ها:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/953284238073004
اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم
www.rahesabz.net 
عاقبت زین نردبان افتادنیست/23مرداد1388
assize.blogspot.co.uk 
شنودچی های واجا شیپورچی مای مطبوعات چی/25شهریور/92
دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده 
www.pezhvakeiran.com 
قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!
https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html
در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم
www.pezhvakeiran.com 
assize.blogspot.co.uk 
روزخبرنگار،انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم/17مرداد
assize.blogspot.com 
کتاب،نمایشگاه،یک گزازش/14اردیبهشت92
assize.blogspot.co.uk 
روزنامه سلام،سلام!+پاسخ به روزنامه کیهان/23تیر1390
assize.blogspot.co.uk 
دیدارتازه با آیت الله منتطری/18آذر1388
روزشمار من و روزنامه سلام، محمد شوری
news.gooya.com 
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۰, ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر
نامه ای به رهبری.محمد شوری
HTTP://WWW.RAHESABZ.NET/STORY/47357 
وقاحت ھم حدی دارد آقای فلاحیان؟ - محمد شوری 
اخبار روز www.akhbar-rooz.com

والسلام
بیست و هشت مردادیکهزاروسیصدونودوهفت
تهران