مناظره مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری درباره چشم انداز تحولات سیاسی ایران

shariatmadari hassandarvishpoor mehrdadدر باره مسائلی که مربوط به اپوزیسیون و دیدپاه های مختلف بحثی بین آقایان مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری صورت گرفه است که در زیر مشاهده می کنید. این برنامه توسط ایرانگلوبال تهیه شده است.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPoTw2RanMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ihYlNLZ_PlGLN5sSR6uvU8tSuiCxye33IluJ57H-4MDR0LCEV2R0AsxQ