ابزارهای رسیدن به دموکراسی، سخنرانی علی صدارت و مرتضی محیط در جمع ایرانیان کالیفرنیا

                                                                               Sedarat-Mohit-1