وضعیت امروز ایران و چشم انداز آینده، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

وضعیت امروز ایران و چشم انداز آینده، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mousavian Hossein-Jebhehmeli-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید