ابراهیم ملکی: جهل وخودکامگی عامل اصلی شیوع کرونا

maleki ebrahimحکیمان گفته اند که پیش گیری بهتر وکم هزینه تر از درمان است واین جهل وخود کامگی بود که جهان را بااین خسارت عظیم وبزرگ مواجه ساخت ونتیجه دخالت سیاست و سرنیزه دردانش وعلم لطمات زیادی را تاکنون برجوامع بشری وارد کرده است. بیش از سه ماه است که از شیوع ویروس کرونا در ووهان چین می گذرد، هرچند خودکامگان ابتدا منکر این ویروس خطرناک شدند و با "دکتر لی" چشم پزشک جوان چینی که در 30 دسامبر به نشانه های این ویروس هشدار داده بود برخورد کرده و او را تهدید به بازداشت به جرم تشویش اذهان عمومی نمودند، دیری نپایید که دیکتاتوری چین مجبور به نوشیدن جام زهر شد وخبر شیوع آن ویروس را اعلام کرد ولی آن را ناچیز وخطرمرگ ومیرآن را از آنفولانزایی که جهان تجربه کرده بود کمتر شمرد وسرپوش بر صدمات وخسارات وتلفات آن گذاشت که اخیرا سخن گوی وزارت بهداشت دراین باره محتاطانه گفت که چین شوخی تلخی با جهان کرد که همین را هم بعضی از مدعیان دروغین استقلال نپسندیده وبر سخن گوی وزارت بهداشت ودرمان خورده گرفتند وسفیر آن کشور بجای شرمندگی با گستاخی سخنگوی وزارت بهداشت را به بی اطلاعی متهم نمود. درحالی که این شوخی نبود بلکه جنایت وخیانت علیه بشریت بود واین خاصیت تمامی خودکامگان ودیکتاتوران و مستبدان وخودخواهان است که جهان را برای خود می خواهند نه خود را برای جهان. تداوم سرپوشی وعدم صداقت درآمار کار را بجایی رساند که بیش از دو میلیون نفر را روانه بیمارستان وبیش از صد هزار نفر را طعمه مرگ کرد وپس لرزه های این این ویروس به مراتب خسارت بار تر از خود ویروس خواهدبود که در دوران پسا کرونا آثارمخرب آن برروح وروان واقتصاد جهان خواهد ماند. آنچه جهان باید بداند این است که خودکامگان دیکتاتور به مراتب ازطاعون و وبا واین ویروس خطرناک تراند. امیدوارم با آگاهی ملتها هرچه زودتر شر حاکمان خود کامه ازسرجوامع بشری برچیده شود واگر شفافیت وصداقت حاکم بود این ویروس درهمان مرحله اولیه کنترل ومهار می شد وجوامع بشری مجبور به پرداخت این خسارت عظیم نمی شدند. ازخداوند قادر متعال می خواهم که شر حاکمان خودکامه واین بلیه نوظهور را از سرجوامع بشری رفع ونشاط وآرامش وصلح وصفا را بر جوامع بشری حاکم سازد.

ابراهیم ملکی 29 فرودین 99