افراد دارای معلولیت در چنگال دو ویروس، گفتگوی مرتضی عبداللهی با فرید انصاری

                                                                              Ansari-A M-1  

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید