تصویر گزارشگر گویای تاریخ /احمد رناسی – مجتبی نجفی

 khameneii Sami  

هم میهنان بنگرید به نوشته وعکس ، درصف پیشین، می با شند «سید علی خامنه ای وزنده یاد کاظم سامی وزنده یاد صدر حاج سید جوادی»، لذاسپس!؟

ودرپی راه گرفتن قیام پیروز ملت ایران در22 بهمن، وبنا به دستور وخواست«آیت الله خمینی»، آن قیام پیروز به کژراهه فاشیسم کشیده شد، وپس ازمرگ او، برجای نشینی او«سید علی خامنه ای»نشستن وادامه دهند شد، راه فاشیستی پای گرفته را!؟ بیاد آوردن که دراین سامانه اهریمنی«کاظم سامی»ترور می شودوجان باختن به دست یکی ازخون ریزان این نظام اهریمنی !؟

اما،صدر حاج سید جوادی نیز، مورد توهین وبی مِهری وسرانجانم تادرگذشت او، درعزلت به سرمی برد!؟ شگفتا که زنده یاد صدرحاج سید جوادی وکیل مدافع سید علی خامنه ای بود دردوران استبداد محمد رضاشاه، وصدر حاج سید جوادی می تواند باکوشش زیاد سبب آزادی خامنه ای شود، وپس ازمدت کوتاهی که اورااززندان آزاد می کنند!؟ حال سید علی روضه خوان، پس ازمرگ«آیت الله خمینی»، رهبری این نظام فاشیستی را دردست گرفت، ولی سرنوشت کاظم سامی میهن دوست وضد استبداد جان باختن، وصدر حاج سید جوادی 84 ساله، مورد بی مهری وناگزیرخانه نشین، تا اینکه شبی پاسداران به خانه او میروند وباپیراهن وزیر شلواری ودم پائی به بازداشتگاه وتوهین کردن به او، تا اینکه پس ازچندروزی، اورا باهمان پوش وکفش، ازبازداشت گاه، خارج می کنند!؟ زنده یاد، درآنوقت شب، وآنگونه که نوشته شد، بدون دانستن راه خانه و...، وارد یک مغازه بقالی می شود وخودرامعرفی وازبقال خواهش می کند، تابه خانواده او تلفن شود، که بقال چنین می کند، و خانواده آگاه شدن، وسپس به سوی مغازه بقال میروند واورا باخود به خانه اش می برند!؟ احمد رناسی

 

 khameneii Sami

اینجا جرج فلوید عزیز است و آسیه خانم غریب

مجتبی نجفی

 

حالا که آقای خامنه ای به مقامات آمریکایی اعتراض کرده جرج فلوید را می کشند و زبانشان دراز است و عذرخواهی نمیکنند جا دارد دوباره به این تصویر بازگردم. به بزرگداشت وفات دکتر شریعتی در سال پنجاه و هشت. آقای خامنه ای کنار دکتر سامی وزیر بهداشت دولت بازرگان نشسته. او در دوم آذر شصت و هفت با ضربات وحشیانه به سر و جمجمه اش کاردآجین شد.

(كاظم) سامی در دولت موقت مهندس بازرگان میخواست پروژه طب ملی را بنیانگذاری کند. پروژه ای که با کارشکنی ها و مخالفتها روبرو شد به صورتی که او را وادار به استعفا کرد. سامی معتقد بود درمان رایگان از پایه های توسعه کشور است . او بعد از استعفا در انتخابات ریاست جمهوری دور نخست شرکت کرد که نتیجه درخوری کسب نکرد. در مجلس نخست نماینده مردم شد. بعد از این مانند بسیاری از ملیون ایرانی منزوی و در قامت اپوزیسیون نظام ظاهر شد. او با آیت الله منتظری رابطه نزدیک و حسنه ای داشت. قتل فجیع او در خاطرات هاشمی به عنوان شیطنت علیه نظام مورد اشاره قرار گرفته.

محمود جلیلیان قاتل دکتر سامی به سرنوشت سعید امامی دچار شد. گفتند خودکشی، شما بخوانید محو از هستی. پزشکی قانونی خودکشی جلیلیان را تایید نکرد. مقامات وقت وزارت کشور نسبت به خودکشی قاتل شبهه وارد کردند. سامی هم در لیست همان قتلهای زنجیره ای بود ، مخالفانی که به انگیزه های مختلف باید حذف میشدند. آن موقع نه شبکه اجتماعی بوده نه رسانه مستقل درست حسابی. قتل مثل آب خوردن بوده. به این پرونده اسامی زیادی اضافه شد. مجید شریف که عشق وطن او را از فرانسه به ایران کشاند محو شد. اضافه کنید زنده یادان پوینده و مختاری را. داریوش و پروانه فروهر را. در دوران اصلاحات اعتراضها به قتلهای مشکوک و بی فرجام زیاد شد. دولت خاتمی باند سعید امامی را کشف اما این پرونده هم در مسیر انحراف قرار گرفت.

حالا که جرج فلوید روح مقامات ایرانی را آزرده خاطر کرده حافظه جمعی ما هم به تاریخ نه چندان دور سر میزند. از قتل فجیع سامی در مطبش تا کاردآجین کردن فروهرها در خانه. تا نیست کردن مجید شریف تا حذف پوینده ها و مختاری ها. از جان دادن ستار بهشتی تا محو هاله سحابی. از هدی صابر تا ندا آقا سلطان. از روح الامینی تا سهراب اعرابی.

این لیست انتها ندارد‌. متنوع است. تاریخ پر ازدرد است‌ جایی که نه قانون باشد نه آزادی زبانها دراز میشود، میکشند و عذرخواهی نمیکنند. فرقی ندارد سامی وزیر باشد یا ستار بهشتی کارگر. مجید شریف پژوهشگر باشد یا آسیه خانم آلونک نشین. اینجا زبان بیعدالتی دراز است و زبان عدالت بریده. جرج فلوید عزیز است آسیه خانم غریب.