سرنوشت برجام و نقش "ایران" در خاورمیانه، چه خواهد شد؟، مصاحبه حسین جواد زاده با منوچهر صالحی (٢)

سرنوشت برجام و نقش "ایران" در خاورمیانه، چه خواهد شد؟، مصاحبه حسین جواد زاده با منوچهر صالحی در رادیو عصر جدید (٢):
                                                                          Salehi-Moucher-1