گفتگو با علی اصغر سلیمی در مراسم خاکسپاری شادروان ابوالحسن بنی صدر

                                                                               Salimi-Aliasghar-1