هـُشــــــداریـــه/ کودکان ایران را دریابید!

Sahar-M-2-1 ١٣٩٢/٠٩/٣٠- محمد جلالی چیمه( م.سحر): ملاها برای ربودن نظام آموزشی ایران و چنگ افکندن بر روح و وجدان کودکان ایرانی دندان تیز کرده اند.این قصیده با اندیشیدن به این برنامۀ شوم و فاجعه بار وخیانتکارانه جدید آنان سروده شد.
 
هشدار ، گدا  توانگر آمد
با دشنه و داس و خنجر آمد
ده قرن پیاده بود  و امروز
بنشسته بر اسب و استر آمد
برد آنچه که بود ومی توانست
خورد آنچه  بر او میسر آمد
روبید هرآنچه  دید در راه
چاپید ، چنان  کزو   برآمد
کُشت و زد و بُرد و داد برباد
رشگِ سپهِ  سکندر آمد
ابلیس لعین به غارت عقل
توفنده چو باد صرصرآمد 
جلاد شد و شکنجه گر شد
در شغلِ ستم  هنرور آمد
لافِ لمن الخلافه  سرداد
رهبان  و  امام و رهبر آمد
نعلین به پاش ، گشت پوتین
عمامه به سرش ، افسرآمد
در ، دار شد و  طناب،  تسبیح
چنگیز مغول ز در درآمد 
بنشسته میان جُندِ  جرّار
گویی که به تختِ قیصر آمد
جانی به جهاد ، شد به مسجد
قاتل  به فرازِ  منبرآمد
سجاده فکند و تیغ برداشت
زی بُردن پوست از سر آمد
سی پاره به دست و دستِ خونین
بر قبضۀ تیغِ حیدر آمد 
قطاّع طریق،  ناخدا شد
وز عرشِ خدا به سنگر  آمد
دین حربۀ رهزنان بی رحم
بیداد به سلکِ  داور آمد
ملت به اسارت تباهی
تا  غدر ، امیر کشورآمد 
ازگاو مقدسات چندان
دوشید که  قدس،  مضطرآمد 
خونی که به جام فقه نوشید
خوشترش ز شیر مادر آمد
زینگونه در این قمار ، دین نیز
با  حربۀ دین ، زپا درآمد
 
***
نک هار تر از همیشه آزش
زی راه زدن   مُکرر آمد 
دروازه گشوده جهل بر وی
از پنجره رفت و از در آمد 
زان مرز که رفته بود و می رفت
اینک قدمی جلوتر آمد
فاسق  به کلاس درس اخلاق
اُمیّ  به  سراغ  دفتر آمد
بر دانش و داد یورش آورد
بوجهلِ ابوالمظفر آمد
دیروز هرآنچه داشتی برد
امروز به قصد دیگر آمد
چنگال به روح  کودکان زد
یکسر به مدارس اندر آمد
نوباوۀ  مُلک ، طعمۀ نو
کرده ست و بر او مقرر آمد
تا برباید ز جان این مُلک
آنچ از همه چیز برتر آمد
ای ملت رنجدیده امروز
دریاب ترا چه بر سر آمد
مگذار که ناگهان ببینی
گلها  نشکفته پرپر آمد !
 
م.سحر
20/12/2013