ابراهیم گلستان شاهد عینی کودتای ۲۸ مرداد و سردبیر سابق روزنامه مردم، از آن روز و بعد آن، خیانت حزب توده و نیز از کاشانی می گوید

MossadeghKoudeta28mordadArtesh

 

 ۱۳۹۳/۰۶/۱۲-