چرا نام کوچک پنجمین رئیس جمهور فرانسه، سعدی بود؟

۱۳۹۵/۰۳/۱۲-SaadiGulistan لازار کارنو در سال 1753 متولد شد. ریاضی دان و فیزیک دان و یکی از پایه گذارهای هندسه جدید بود. سیاستمدار نیز بود و ژنرال ارتش فرانسه. در انقلاب فرانسه، نماینده اولین مجلس و سپس نماینده کنوانسیون، اولین مجلس موسسان پس از انقلاب شد. او ارتش فرانسه را پس از انقلاب تاسیس کرد. به او، بابت پیروزی در جنگی که رژیمهای سلطنتی اروپا به رهبری اتریش علیه جمهوری تازه تاسیس انقلاب فرانسه در سال 1793 بپا کرده بودند، لقب «مهندس پیروزی» و یا «کارنو بزرگ» داده شد. سپس زمانی کوتاه وزیر جنگ ناپلئون گشت و اما زود با او به مخالفت پرداخت. از جمله علیه امپراتوری و مادام العمر شدن مقام ناپلئون رای داد. او با گاسپار مونژ، موسس مدرسه عالی پلیتکنیک فرانسه شد. نام او جز 72 نام عالم فرانسه که با طلا در طبقه اول برج ایفل نوشته شده اند، موجود است. او نیز شاعر بود، عاشق سعدی بود و بدینخاطر اسم سعدی را به پسر بزرگش داد که بعدها، فیزیکدان پایه گذار علم ترمودینامیک شد. پسر دیگرش اسم سعدی را به فرزندش داد که بعدها پنجمین رئیس جمهور فرانسه گشت (1837- 1894). گلستان سعدی برای اولین بار در سال 1634 به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شد. هم اکنون، نام کارنو به روی تعداد زیادی از خیابانها و مدارس... ثپت شده است.

لازار کارنو

lazare carnot

Carnotarbregénéalogique

سنگ یادبود برای سعدی کارنو، فیزیکدان پایه گذار علم ترمودینامیک

SadiCarnot

سعدی کارنو، پنجمین رئیس جمهور فرانسه

CarnotSadiPrésident