بررسی خسارت تحریمها در مقایسه با خسارت جنگ 8 ساله

TahrimEghtessadi

 

 

۱۳۹۲/۰۹/۰۷- 

 

 

 


در این رابطه