زمینه های سیاسی، اجتماعی ظهور ترامپیسم در غرب (۱)، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

زمینه های سیاسی، اجتماعی ظهور ترامپیسم درغرب (1)، مصاحبه مرتضی عبدالهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ اسقلال و آزادی:

                                                                             Delkhasteh-Mahmoud-1

                                                                                برای شیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید