مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا بمناسبت روز زن

هشتم مارس، روز جهانی زن و نقش زنان ایران در مبارزه با دیکتاتوری، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید:

                                                                                 wafa jaleh 11

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید