نقش استقلال در فرایند مبارزه برای دمکراسی و "انتخابات" در ایران، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

نقش استقلال در فرایند مبارزه برای دمکراسی و "انتخابات" در ایران، مصاحبه مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                                 Sadarat-Ali-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید