نقدی بر برخی توجیهات شرکت در "انتخابات" رژیم، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

نقدی بر برخی توجیهات شرکت در "انتخابات" رژیم، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Mostafavi-Mehran-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه ایجا را کلیک کنید