کودتای خرداد ۱۳۶۰، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

کودتای خرداد ۱۳۶۰، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Delkhasteh-Abdolahi-1                                                                             

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید