نقش جامعه مدنی در خشونت زدایی و تغییر در مناسبات جامعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

نقش جامعه مدنی در خشونت زدایی و تغییر در مناسبات جامعه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Vafa-Jaleh-Basteh Rokoud-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید