دو سالگی برجام، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

دو سالگی برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Mostafavi-Mehran-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید