زلزله و روانشناسی بحران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

زلزله و روانشناسی بحران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                             Sedarat-Abdolahi-1                                                                    
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید