جنبش مردم ایران، نیاز مند خشونت زدایی و رهایی از ترس ها و شفافیت است، گفتگو با ژاله وفا در تلویزیون استقلال و آزادی

جنبش مردم ایران، نیاز به خشونت زدایی و رهایی از ترس ها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون استقلال و آزادی:
                                                                              Vafa Jaleh-Abdolahi-1
                                                                                 برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا راکلیک کنید